Ktl-icon-tai-lieu

đông phân lập thể

Được đăng lên bởi nhuy0706
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
stereoisomerism

NG PHÂN L P TH
(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)

Các ng phân l p th có công th c hóa h c gi ng nhau và các nguyên t liên k t v i
nhau theo cùng th t , nh ng s s p x p các nguyên t trong không gian thì khác nhau,
làm cho chúng không th
t ch ng khít lên nhau
c(non-superimposable) nên không
th l y ng phân này
ch ng khít lên trên ng phân kia
c, c ng gi ng nh không
th l y bàn tay trái ch ng lên phía trên bàn tay ph i
c. Có hai lo i ng phân l p th ;
ó là ng phân hình h c và ng phân quang h c.
ng phân hình h c
Có ng phân hình h c là b i vì s quay c a các nhóm th xung quanh liên k t C=C các
ng phân
c t tên là cis và trans tùy vào các nhóm th là cùng phía hay khác phía
Ví d 1:

Cis-But-2-en
m ch y=-139ºC
Hf = -5.7kJ/mol
(entanpi)

trans-But-2-en
m ch y=-106ºC
Hf = -10.1kJ/mol
(entanpi)

Chú ý r ng
m ch y cao h n c a ng phân trans có ngh a là phân t có b m t r ng
n và k t qu là l c Van De Waals c ng l n h n. Entanpi hình thành c a ng phân cis
nh h n có ngh a là
ng phân cis kém b n h n
ng phân trans. Tính không b n c a
ng phân cis là do l c y x y ra gi a hai nhóm CH3.
Ví d 2:

cis -1,3-Diclorocyclopentan

trans -1,3-Diclorocyclopentan

ng phân hình h c có th nh h ng n các ph n ng hóa h c c a các ng phân, ví
nh :cis-But-2-en dioic axít thì d b hydrat hóa h n là trans-But-2-en dioic axít b i vì 2
nhóm –OH n m c nh nhau trong ng phân cis.

ng phân l p th

Trang 1

stereoisomerism

D

cis-But-2-en dioic axít

Khó

trans-But-2-en dioic axít

ng phân quang h c
ng phân quang h c là nh ng nh g ng không th ch ng khít lên nhau
c và
c
mô t nh là các hình nh không i x ng(chiral). Các phân t không i x ng ch a 4
nhóm khác nhau liên k t v i m t nguyên t Carbon:

ng

Ví d :
2-metylbutan-1-ol có ch a m t h n h p 1:1 c a hai

(-)-2-metylbutan-1-ol

ng phân quang h c:

(+)-2-metylbutan-1-ol

Dung d ch c a các ng phân quang h c là nh ng ch t quang ho t chúng làm quay m t
ph ng c a ánh sáng phân c c. Ánh sáng phân c c là ánh sáng sóng c a nó ch dao ng
trong m t m t ph ng.

ng phân l p th

Trang 2

stereoisomerism

(-)-2-metylbutan-1-ol làm quay m t ph ng c a ánh sáng phân c c sang trái m t góc 5.9º
(+)-2-metylbutan-1-ol làm quay m t ph ng c a ánh sáng phân c c sang ph i m t góc 5.9º
t ph ng
a ánh sáng
phân c c

t ph ng
a ánh sáng
phân c c

t h n h p 1:1 c a 2 ng phân quang h c thì không làm nh h ng gì n m t ph ng
phân c c c a ánh sáng phân c c h n h p c a hai
ng phân quang h c không quang
ho t. Các ng phân quang h c có tính ch t hóa h c và tính ch t v t lý ...
stereoisomerism
ng phân lp th Trang 1
NG PHÂN LP TH
(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)
Các ng phân lp th có công thc hóa hc ging nhau và các nguyên t liên kt vi
nhau theo cùng th t, nhng s sp xp các nguyên t trong không gian thì khác nhau,
làm cho chúng không tht chng khít lên nhau c(non-superimposable) nên không
th ly ng phân này  chng khít lên trên ng phân kia c, cng ging nh không
th ly bàn tay trái chng lên phía trên bàn tay phi c. Có hai loi ng phân lp th;
ó là ng phân hình hc và ng phân quang hc.
ng phân hình hc
ng phân hình hc là bi vì s quay ca các nhóm th xung quanh liên kt C=C các
ng phân c t tên là cis và trans tùy vào các nhóm th là cùng phía hay khác phía
Ví d 1:
Cis-But-2-en
m chy=-139ºC
Hf = -5.7kJ/mol
(entanpi)
trans-But-2-en
m chy=-106ºC
Hf = -10.1kJ/mol
(entanpi)
Chú ý rng m chy cao hn ca ng phân trans có ngha là phân t có b mt rng
n và kt qu là lc Van De Waals cng ln hn. Entanpi hình thành ca ng phân cis
nh hn có ngha là ng phân cis kém bn hn ng phân trans. Tính không bn ca
ng phân cis là do lc y xy ra gia hai nhóm CH
3
.
Ví d 2:
cis -1,3-Diclorocyclopentan
trans -1,3-Diclorocyclopentan
ng phân hình hc có thnh hng n các phn ng hóa hc ca các ng phân, ví
 nh:cis-But-2-en dioic axít thì d b hydrat hóa hn là trans-But-2-en dioic axít bi vì 2
nhóm –OH nm cnh nhau trong ng phân cis.
đông phân lập thể - Trang 2
đông phân lập thể - Người đăng: nhuy0706
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đông phân lập thể 9 10 993