Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Được đăng lên bởi NightFury Huy
Số trang: 209 trang   |   Lượt xem: 8451 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Ebook – Tủ sách của Tản Bằng

Bằng Pro

Phạm Tản Bằng Tham Khảo
Bangthaitu@gmail.com
YM! Michaeljacson_1989
DĐ: 0937156729

ĐỘNG VẬT HỌC

ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
MỞ ĐẦU
I. Đối tượng nhịêm vụ của động vật học động vật có
xương sống
Hiện nay trên thế giới người ta đã mô tả khoảng 1,4 triệu loài động vật. Trong đó, có khoảng 1
triệu loài động vật không xương sống và động vật có xương sống. Tuy nhiên, nếu kể luôn cả những loài
chưa được nghiên cứu thì con số này có thể lên đến 5 triệu loài. Aristotle (384-322 tr.CN) đã phân loại
động vật thành 2 nhóm có máu và không có máu với hàm ý rằng máu là một tiêu chí để phân loại động
vật. Ông đã biến ý tưởng này thành sự phân lọai có trật tự goi là các nấc thang của sự sống (scala
naturae).
Vào giữa thế kỷ thứ XVIII, nhà tự nhiên học người Thuỵ Điển Carolus Linnaeus đã phát triển sự
phân loại bằng cách gọi tên hai từ để lập danh mục các loài động vật và thực vật khác nhau. Hệ thống
này đã tồn tại và dùng làm cơ sở cho việc gọi tên sinh vật hiện nay.
Một thế kỷ sau, Charles Darwin đã giải thích sự đa dạng của sinh vật theo sự tiến hoá và chọn lọc tự
nhiên. Vào đầu thế kỷ XX, các công trình của Darwin đã được phát triển nhờ những hiểu biết về cơ chế
của hiện tượng di truyền. Sự kết hợp giữa tiến hoá và di truyền được biết như hình thành thuyết
Darwin mới làm cơ sở cho những hiểu biết về cơ chế của sự tiến hoá.
Động vật có xương sống là tên gọi của một trong ba phân ngành của Ngành Dây sống (Chordata),
Phân ngành Có xương sống (Vertebrata) là một phân ngành quan trọng và chiếm số lượng nhiều hơn cả
nên chúng thường dùng để gọi chung cho các loài động vật thuộc Ngành Nửa dây sống (Hemichordata)


Trang

1

Ebook – Tủ sách của Tản Bằng

Bằng Pro

và Ngành Dây sống (Chordata). Động vật có xương sống phong phú về thành phần loài (khoảng 50.000
loài hiện sống) và kích thước cũng thay đổi: từ những loài cá nặng 0,1g đến cá voi xanh nặng gần 100
tấn. Động vật có xương sống hầu như có khắp trên các vùng của trái đất: loài cá bi-da miệng rộng có
thể nuốt những con mồi lớn gấp nhiều lần cơ thể của chúng bơi lội ở biển sâu. Trong khi đó các loài
chim di cư bay lượn trên đỉnh núi Himalayas cách những con cá này đến 15km.
Động vật học động vật có xương sống là một môn học nghiên cứu các loài động vật có xương sống
bao gồm cả Dây sông và Nửa dây sống. Nhiệm vụ của động vật học động vật có xương sống là phát
hiện các đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh thái, phân bố... của động vật có xương sống, xác định
v...
http://www.ebook.edu.vn
Ebook – T sách ca Tn Bng Bng Pro
Trang
1
Phm Tn Bng Tham Kho
Bangthaitu@gmail.com
YM! Michaeljacson_1989
DĐ: 0937156729
WX
ĐỘNG VT HC
ĐỘNG VT CÓ XƯƠNG SNG
M ĐẦU
I. Đối tượng nhêm v ca động vt hc động vt có
xương sng
Hin nay trên thế gii người ta đã mô t khong 1,4 triu loài động vt. Trong đó, có khong 1
triu loài động vt không xương sng và động vt có xương sng. Tuy nhiên, nếu k luôn c nhng loài
chưa đưc nghiên cu thì con s này có thn đến 5 triu loài. Aristotle (384-322 tr.CN) đã phân loi
động vt thành 2 nhóm có máu và không có máu vi hàm ý rng máu là mt tiêu chí để phân loi động
vt. Ông đã biến ý tưởng này thành s phân l
ai có trt t goi là các nc thang ca s sng (scala
naturae).
Vào gia thế k th XVIII, nhà t nhiên hc người Thu Đin Carolus Linnaeus đã phát trin s
phân loi bng cách gi tên hai t để lp danh mc các loài động vt thc vt khác nhau. H thng
này đã tn ti và dùng làm cơ s cho vic gi tên sinh vt hin nay.
Mt thế k sau, Charles Darwin đã gii thích s
đa dng ca sinh vt theo s tiến hoá và chn lc t
nhiên. Vào đầu thế k XX, các công trình ca Darwin đã được phát trin nh nhng hiu biết v cơ chế
ca hin tượng di truyn. S kết hp gia tiến hoá và di truyn được biết như hình thành thuyết
Darwin mi làm cơ s cho nhng hiu biết v cơ chế ca s tiế
n hoá.
Động vt có xương sng là tên gi ca mt trong ba phân ngành ca Ngành Dây sng (Chordata),
Phân ngành Có xương sng (Vertebrata) là mt phân ngành quan trng và chiếm s lượng nhiu hơn c
nên chúng thường dùng để gi chung cho các loài động vt thuc Ngành Na dây sng (Hemichordata)
ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG - Người đăng: NightFury Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
209 Vietnamese
ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 9 10 202