Ktl-icon-tai-lieu

Đột biến đa bội thể

Được đăng lên bởi teo805
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ð T BI N L CH B I
Câu 1
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 2
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 3
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 4
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 5
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 6
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 7
A)

Cơ ch nào ñã d n ñ n ñ t bi n d b i NST:
Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình phân bào
Do s không phân ly c a c p NST kỳ cu i nguyên phân
Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình gi m phân
Do s không phân ly c a c p NST kỳ sau c a quá trình nguyên phân
A
Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a 1 NST ñư c g i là:
Th ba nhi m
Th m t nhi m
Th ña nhi m
Th khuy t nhi m
A
Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u 1 NST ñư c g i là:
Th ba nhi m
Th m t nhi m
Th ña nhi m
Th khuy t nhi m
B
Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b thi u m t 1 c p NST tương ñ ng
ñư c g i là:
Th ba nhi m
Th m t nhi m
Th ña nhi m
Th khuy t nhi m
D
Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a nhi u NST c a m t c p NST
tương ñ ng nào ñó ñư c g i là:
Th ba nhi m
Th m t nhi m
Th ña nhi m
Th khuy t nhi m
C
Trư ng h p b nhi m s c th (NST) 2n b th a NST thu c hai c p NST ñ ng
d ng khác nhau ñư c g i là:
Th ba nhi m
Th m t nhi m
Th ña nhi m
Th khuy t nhi m
B
S r i lo n phân ly NST d n ñ n ñ t bi n d b i x y ra:
kỳ gi a c a gi m phân

Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12

 – Thư vi n sách tr c tuy n

B)
C)
D)
ðáp án
Câu 8
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 9
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 10
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 11
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 12
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 13
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 14

kỳ sau c a nguyên phân
kỳ sau c a các quá trình phân bào
kỳ sau c a l n phân bào 1 ho c l n phân bào 2 c a gi m phân
C
ð t bi n d b i có th x y ra các lo i t bào nào dư i ñây:
T bào sôma
T bào sinh d c
H pt
T t c ñ u ñúng
-D
S r i lo n c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s làm
xu t hi n các lo i giao t mang b NST:
N,2n+1
N,n+1,n-1
2n+1,2n-1
N+1,n-1
B
S r i lo n phân ly c a m t c p NST tương ñ ng các t bào sinh dư ng s
làm xu t hi n :
Th kh m
Th ñ t bi n
Th d b i
Th ña b i
A
Cơ th mang ñ t bi n NST d ng kh m là cơ th :
M t ph n cơ th mang b NST b t thư ng
Mang b NST b t thư ng v c s lư ng l n c u trúc
V a mang ñ t bi n NST v a mang ñ t bi n gen
Mang b NST b t thư ng c t bào sinh dư ng l n t bào sinh d c
A
H i ch ng ðao ngư i x y ra do:
Th ba nhi m c a NST 21
Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX
Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng YYY
Th ñơn nhi m c a NST gi i tính d ng XO
A
H i ch ng Claiphentơ ngư i x y ra do:
Th ba nhi m c a NST 21
Th ba nhi m c a NST gi i tính d ng XXX
Th ba nhi m c a NST gi i tín...
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vnThư viện sách trực tuyến
ðỘT BIẾN LỆCH BỘI
Câu 1
Cơ chế nào ñã dẫn ñến ñột biến dị bội NST:
A)
Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình phân bào
B)
Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ cuối nguyên phân
C)
Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình giảm phân
D)
Do sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của quá trình nguyên phân
ðáp án
A
Câu 2
Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa 1 NST ñược gọi là:
A)
Thể ba nhiễm
B)
Thể một nhiễm
C)
Thể ña nhiễm
D)
Thể khuyết nhiễm
ðáp án
A
Câu 3
Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu 1 NST ñược gọi là:
A)
Thể ba nhiễm
B)
Thể một nhiễm
C)
Thể ña nhiễm
D)
Thể khuyết nhiễm
ðáp án
B
Câu 4
Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu mất 1 cặp NST tương ñồng
ñược gọi là:
A)
Thể ba nhiễm
B)
Thể một nhiễm
C)
Thể ña nhiễm
D)
Thể khuyết nhiễm
ðáp án
D
Câu 5
Trường hợp bộ nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa nhiều NST của một cặp NST
tương ñồng nào ñó ñược gọi là:
A)
Thể ba nhiễm
B)
Thể một nhiễm
C)
Thể ña nhiễm
D)
Thể khuyết nhiễm
ðáp án
C
Câu 6
Trường hợp bnhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa NST thuộc hai cặp NST ñồng
dạng khác nhau ñược gọi là:
A)
Thể ba nhiễm
B)
Thể một nhiễm
C)
Thể ña nhiễm
D)
Thể khuyết nhiễm
ðáp án
B
Câu 7
Sự rối loạn phân ly NST dẫn ñến ñột biến dị bội xảy ra:
A)
Ở kỳ giữa của giảm phân
Đột biến đa bội thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột biến đa bội thể - Người đăng: teo805
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đột biến đa bội thể 9 10 941