Ktl-icon-tai-lieu

đột biến đa bội

Được đăng lên bởi Cúc Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðỘT BIẾN ðA BỘI THỂ
Câu 1
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 2
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 3
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 4
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 5
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 6
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 7

Thể ña bội là dạng ñột biến mà tế bào sinh dưỡng của cơ thể :
Mang bộ NST là một số bội của n
Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST của cùng 1 cặp NST tương ñồng
Mang bộ NST là một bội số của n và lớn hơn 2n
Mang bộ NST bị thừa 1 NST
C
Thể ña bội trên thực tế ñược gặp phổ biến ở:
ðộng, thực vật bậc thấp
ðộng vật
Thực vật
Giống cây ăn quả không hạt
C
Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện
dòng tế bào:
4n
2n
3n
n
A
Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào
giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra:
Giao tử n và 2n
Giao tử 2n
Giao tử n
Giao tử 4n
B
Cơ thể thực vật ña bội có ñặc ñiểm:
Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài
Có thể không có hạt
Có khả năng chống chịu tốt với những ñiều kiện có hại
Tất cả ñều ñúng
-D
Cơ thể 3n hình thành do
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sôma
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở giai ñoạn tiền phôi
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra do sự kêt hợp giữa một giao tử
2n và một giao tử n
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong quá trình sinh noãn tạo ra noãn
2n , sau ñó ñược thụ tinh bởi hạt phấn bình thường ñơn bội
C
Tác nhân hoá học nào sau ñây ñược sử dụng phổ biến trong thực tế ñể gây
ra dạng ñột biến ña bội

Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12

 – Thư viện sách trực tuyến

A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 8
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 9
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 10
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 11
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 12
A)
B)
C)
D)
ðáp án
Câu 13
A)
B)
C)

5- brom uraxin
Cônsixin
Êtyl mêtalsulfỏnat (EMS)
Nitrôzơ methyl urê (NMU)
B
Cơ chế gây ñột biến ña bội của cônsixin là do:
Tách sớm tâm ñộng của các NST kép
Cản trở sự hình thành thoi vô sắc
ðình chỉ hoạt ñộng nhân ñôi của các NST
Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia
B
Các dạng cây trồng tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do:
Không có khả năng sinh giao tử bình thường
Không có cơ quan sinh dục ñực
Không có cơ quan sinh dục cái
Cơ chế xác ñịnh giới tính bị rối loạn
A
Trong thực tiễn chọn giống cây trồng ñột biến ña bội ñược sử dụng ñể:
Tạo ra những giống năng xuất cao
Khắc phục tính bất thụ của các cơ thể lai xa
Tạo ra các giống qua không hạt
Tất cả ñều ñúng
-D
Cơ sở tế bào học của khả năng khắc phục tính bất thụ ở cơ thể lai xa bằng
phương pháp gây ñột biến ña bội khác là do:
Gia tăng khả n...
Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vnThư viện sách trực tuyến
ðỘT BIẾN ðA BỘI THỂ
Câu 1
Thể ña bội là dạng ñột biến mà tế bào sinh dưỡng của cơ thể :
A)
Mang bộ NST là một số bội của n
B)
Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST của cùng 1 cặp NST tương ñồng
C)
Mang bộ NST là một bội số của n và lớn hơn 2n
D)
Mang bộ NST bị thừa 1 NST
ðáp án
C
Câu 2
Thể ña bội trên thực tế ñược gặp phổ biến ở:
A)
ðộng, thực vật bậc thấp
B)
ðộng vật
C)
Thực vật
D)
Giống cây ăn quả không hạt
ðáp án
C
Câu 3
Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện
dòng tế bào:
A)
4n
B)
2n
C)
3n
D)
n
ðáp án
A
Câu 4
Sự rối loạn phân ly của toàn bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào
giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra:
A)
Giao tử n và 2n
B)
Giao tử 2n
C)
Giao tử n
D)
Giao tử 4n
ðáp án
B
Câu 5
Cơ thể thực vật ña bội có ñặc ñiểm:
A)
Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài
B)
Có thể không có hạt
C)
Có khả năng chống chịu tốt với những ñiều kiện có hại
D)
Tất cả ñều ñúng
ðáp án
-D
Câu 6
Cơ thể 3n hình thành do
A)
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở tế bào sôma
B)
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra ở giai ñoạn tiền phôi
C)
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST xảy ra do sự kêt hợp giữa một giao tử
2n và một giao tử n
D)
Rối loạn phân ly của toàn bộ bộ NST trong quá trình sinh noãn tạo ra noãn
2n , sau ñó ñược thụ tinh bởi hạt phấn bình thường ñơn bội
ðáp án
C
Câu 7
Tác nhân hoá học nào sau ñây ñược sử dụng phổ biến trong thực tế ñể gây
ra dạng ñột biến ña bội
đột biến đa bội - Trang 2
đột biến đa bội - Người đăng: Cúc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đột biến đa bội 9 10 18