Ktl-icon-tai-lieu

Đột biến gen chương 2: Biến dị - Nguyễn Hoàng Quí

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một gia đình đều bị mắc bịnh
lùn bẩm sinh (Achondroplasia)

Gv: Nguyễn Hoàng Quí

CHƯƠNG II:

BIẾN DỊ
BIẾN DỊ TỔ HỢP

BIẾN DỊ
DI TRUYỀN
BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN
ƒ Đột biến gen

BIẾN DỊ

ƒ Đột biến cấu trúc NST
ƒ Đột biến số lượng NST

BD KHÔNG
DI TRUYỀN

BD THƯỜNG BIẾN

§1

ĐỘT BIẾN GEN

I. Đột biến và thể đột biến:
1. Khái niệm đột biến:
( Là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở :
‚ cấp độ phân tử (ADN  ĐBG)
‚ cấp độ tế bào (NST  ĐBNST)
( Nguyên nhân:
+ Bên ngoài:
È Các tác nhân vật lý như tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt..
È Các tác nhân hóa học như các loại hóa chất độc hại.
+ Bên trong: Rối loạn trong các quá trình sinh lý, sinh hóa của
tế bào.
2. Khái niệm thể đột biến:
( Là những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình của cơ
thể.

I. Đột biến và thể đột biến:
II. Các dạng đột biến gen:
ATG – AAG – TTT ADN (a)
TAX – TTX – AAA ban đầu
b ATG – AGG – TTT
TAX – TXX – AAA
ATG – TAA – GTT – T
c
TAX – ATT – XAA – A
ATG – GAA – TTT
d TAX – XTT – AAA
ATG – AGT – TT ..
e TAX – TXA – AA ..

1. Định nghĩa ĐBG:
DLà những biến đổi trong cấu
trúc của gen, liên quan tới một
hoặc một số cặp
Nu,1 xảy
Mất
cặp ra tại
một điểm nào nucleotit
đó của phân tử
ADN.
Thêm 1 cặp
2. Các dạng ĐBG:
nucleotit
Vậy
ĐBG
là gì ?
DThường gặp các
dạng:

Gồm những
‚ Mất 1 hoặc một số cặp Nu
dạng
nào
Thay
cặp?Nu

‚ Thêm 1 hoặc
số cặp
nàymột
bằng
cặpNu
Numột
khác
‚ Thay 1 hoặc
số cặp Nu
‚ Đảo vị trí giữa 2 hay một số
cặp Nucleotit. Đảo vị trí
cặp Nu

§ ĐỘT BIẾN GEN
III. Cơ chế phát sinh ĐBG:
Các tác nhân đột biến:
‚ gây rối loạn quá trình tự sao của ADN
‚ hoặc làm đứt ADN
‚ hoặc nối đoạn bị đứt vào ADN ở vị trí mới
+ Sự biến đổi lúc đầu xảy ra
ở 1 nucleotit trên 1 mạch
+ Nếu được enzim sửa chữa 
trở lại trạng thái ban đầu
+ Nếu không được sửa chữa, ở lần tự
sao tiếp theo, Nucleotit lắp sai sẽ liên
kết với Nu bổ sung với nóTiền đột biến

 Hồi biến


phát sinh ĐBG

CỦNG CỐ
1. Đbg khác biến dị tổ hợp ở điểm căn bản nào ?
* Trả lời: Ở bdth, các gen được sắp xếp lại, còn bản
thân cấu trúc của gen không bị biến đổi.
2. Tại sao các tác nhân gây đột biến khi tác động vào
ADN lại gây ra được đột biến gen ?
3. Trả lời các câu hỏi trong sgk.

...
Mt gia đình đều b mc bnh
lùn bm sinh (Achondroplasia)
Gv: Nguyn Hoàng Quí
Đột biến gen chương 2: Biến dị - Nguyễn Hoàng Quí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột biến gen chương 2: Biến dị - Nguyễn Hoàng Quí - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đột biến gen chương 2: Biến dị - Nguyễn Hoàng Quí 9 10 653