Ktl-icon-tai-lieu

Đột biến nhiễm sắc thể

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toå Sinh – Tröôøng THPT Voõ Thò Saùu

I) Ñònh nghóa :
Laø nhöõng bieán ñoåi veà
caáu truùc vaø soá löôïng cuûa
nhieãm saéc theå

II) Phaân loaïi caùc daïng ñoät bieán :

A- Ñoät bieán caáu truùc NST :
1) Ñònh nghóa :
Ñoät bieán caáu truùc NST laø
nhöõng bieán ñoåi beân trong caáu
truùc NST.

2) Nguyeân nhaân vaø cô cheá
phaùt sinh :

Do aûnh höôûng cuûa tia phoùng xaï,
tia töû ngoaïi, soác nhieät, hoùa chaát hoaëc
do nhöõng bieán ñoåi sinh lyù, sinh hoùa
trong teá baøo laøm cho NST bò ñöùt, bò
roái loaïn trong quaù trình töï nhaân ñoâi
cuûa NST, trao ñoåi cheùo cuûa caùc
croâmatic.

3) Caùc daïng ñoät bieán caáu truùc NST :
a) Maát ñoaïn:
- NST bò ñöùt 1 ñoaïn khoâng chöùa taâm
ñoäng.
- Laøm giaûm söùc soáng hoaëc gaây cheát.
Ñaây laø ñoät bieán gaây haäu quaû lôùn nhaát vì
laøm maát bôùt vaät chaát di truyeàn.
VD : Caëp NST 21 ôû ngöôøi bò maát 1
ñoaïn gaây beänh ung thö maùu.

* Cô cheá phaùt sinh :
+ Theå ña boäi leû:
U Trong giaûm phaân: toaøn boä NST boá hoaëc
meï khoâng phaân li, taïo giao töû 2n. Giao töû (2n) keát
hôïp vôùi giao töû (n) taïo hôïp töû 3n (theå tam boäi).
U Caây 4n x caây 2n taïo ra caây 3n.
+ Theå ña boäi chaün:
U Trong nguyeân phaân: caùc NST ñaõ töï nhaân
ñoâi nhöng khoâng hình thaønh thoi voâ saéc taïo teá
baøo 4n.
U Trong giaûm phaân: toaøn boä NST khoâng
phaân li taïo giao töû 2n. Giao töû (2n) keát hôïp vôùi
giao töû (2n) taïo hôïp töû 4n (theå töù boäi).

* Ñaëc ñieåm theå ña boäi :
+ Teá baøo ña boäi coù löôïng ADN taêng
gaáp boäi neân quaù trình sinh toång hôïp chaát
höõu cô dieãn ra maïnh meõ. Vì vaäy, cô theå
ña boäi coù teá baøo to, cô quan sinh döôõng
lôùn, phaùt trieån khoûe, choáng chòu toát.
+ Theå ña boäi leû thöôøng khoâng taïo giao
töû.
+ Theå ña boäi phoå bieán ôû thöïc vaät. Ôû
ñoäng vaät ít gaëp vì cô cheá xaùc ñònh giôùi
tính bò roái loaïn.

...
Toå Sinh – Tröôøng THPT Voõ Thò Saùu
Đột biến nhiễm sắc thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột biến nhiễm sắc thể - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đột biến nhiễm sắc thể 9 10 270