Ktl-icon-tai-lieu

DTM khai thác mỏ đá cát kết

Được đăng lên bởi Bố Nguyên Con Gái
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ dự án
a. Xuất xứ,hoàn cảnh ra đời của dự án:
Tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa,tốc độ đô
thị hóa tại đây khá nhanh, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng là rất lớn để
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án lớn hơn về công nghiệp như
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất xi măng… mặt
khác Thái Nguyên là tỉnh có nguồn đá cát kết khá lớn. Trước tình hình đó
việc đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá cát kết xóm Khuyến, xã Cù
Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần đẩy ngành xây dựng, sản
xuất xi măng trên địa bàn phát triển, tăng doang thu cho công ty cổ phần
Khai khoáng Miền núi cũng như tăng thu ngân sách cho địa phương.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm phong phú hơn thị trường vật liệu xây
dựng, phụ gia sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra dự án còn có ý
nghĩa thiết thực cho xã hội như tạo công ăn việc làm cho người địa phương
và giảm áp lực cơ học đối với các đô thị lớn.
b. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án:
Công ty Cổ phần Khai khoáng Miền núi
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi
trường.
a. Căn cứ pháp luật
- Luật khoáng sản số 47-L/CTN ngày 03/4/1996;
- Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Luật Bảo vệ Môi trường do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005;
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản do Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 26/11/2007;
- Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi
trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ_CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2006/NĐ_CP ngày 09/8/2006;
- Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTN và MT ngày 18/2/2003
của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực

hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí
Bảo vệ Môi trường đối với nước thải;
- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/1/2006 của Bộ tài nguyên và
môi trường về hướng dẫn cấp phép các hoạt động khai thác, chế biến
khoáng sản;
- Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/...
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ dự án
a. Xuất xứ,hoàn cảnh ra đời của dự án:
Tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa,tốc độ đô
thị hóa tại đây khá nhanh, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng là rất lớn để
xây dựng sở hạ tầng k thuật các dự án lớn hơn về công nghiệp như
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất xi măng… mặt
khác Thái Nguyên tỉnh nguồn đá cát kết khá lớn. Trước tình hình đó
việc đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá cát kết xóm Khuyến, xã
Vân, huyện Đại Từ, tnh Thái Nguyên sẽ góp phần đẩy ngành xây dựng, sản
xuất xi măng trên đa bàn phát triển, tăng doang thu cho công ty cổ phần
Khai khoáng Miền núi cũng như tăng thu ngân sách cho địa phương.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm phong phú hơn thị trường vật liệu xây
dựng, phụ gia sản xuất xi măng trên đa bàn tỉnh. Ngoài ra dự án còn ý
nghĩa thiết thực cho hội như tạo công ăn việc làm cho người địa phương
và giảm áp lực cơ học đối với các đô thị lớn.
b. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án:
Công ty Cổ phần Khai khoáng Miền núi
2. Căn cứ pháp luật kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi
trường.
a. Căn cứ pháp luật
- Luật khoáng sản số 47-L/CTN ngày 03/4/1996;
- Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Luật Bảo vệ Môi trường do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005;
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật sửa đổi bổ sung một sđiều của Luật khoáng sản do Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 26/11/2007;
- Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính ph về việc
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi
trường;
- Nghị đnh s21/2008/NĐ_CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2006/NĐ_CP ngày 09/8/2006;
- Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệi trường
đối với khai thác khoáng sản;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ v quản
dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTN và MT ngày 18/2/2003
của Bộ Tài chính Bộ Tài nguyên Môi trường v hướng dẫn thực
DTM khai thác mỏ đá cát kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DTM khai thác mỏ đá cát kết - Người đăng: Bố Nguyên Con Gái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
DTM khai thác mỏ đá cát kết 9 10 171