Ktl-icon-tai-lieu

DTM nhà máy xi măng

Được đăng lên bởi Nung Chéng Lóng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6290 lần   |   Lượt tải: 59 lần
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY
XI MĂNG ”
MỤC LỤC
Mở Đầu
1. Xuất xứ dự án
2. Các phương pháp đánh giá
CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
Tên dự án
Chủ dự án
Vị trí địa lí của dự án
Nội dung của dự án
Công nghệ sản xuất
CHƯƠNG III :ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1. Tự nhiên và môi trường
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2.Đặc điểm địa hình
2.1.3. Đặc điểm khí hậu
2.2.Điều kiện kinh tế- xã hội
2.2.1.Cơ cấu hành chính và dân số hiện nay
2.2.2.Tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội
2.3 Tài nguyên thiên nhiên
2.4 Cơ sở hạ tầng – dịch vụ
2.5 xử lí môi trường nền
CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KHU VỰC CÔNG TY XI
MĂNG NAM TIẾN
I)

Hiện trạng môi trường vật lý
1) Địa hình và thổ nhưỡng:

2) Khí hậu
3) Hiện trạng môi trường không khí
4) Hiện trạng chất lượng nước
II)

Tài nguyên sinh vật
1)Hệ sinh thái cạn vùng dự án
2)Sinh vật đáy

III)

Các vấn đề kinh tế xã hội khu vực Công ty Xi măng
1)Dân số lao động
2) Hoạt động kinh tế
3) Ý kiến của nhân dân trong vùng về Công ty Xi măng

CHƯƠNG IV
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG
4.1

Nguồn gây tác động:
4.1.1

Nguồn gây tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án

4.1.2 . Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
4.1.3 Nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành
4.2

Đối tượng và quy mô bị tác động:

4.3 Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn vận hành
4.3.1 Tác động của khí thải và bụi
4.3.2 Tác động của nước thải
4.3.3 Chất thải rắn
4.3.4 Tác động của tiếng ồn
3.4.5 Tác động qua lại giữa dự án và các nhà máy lân cận
3.4.6 Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội
3.4.7 Tác động do các rủi ro và sự cố

CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐÊN MÔI TRƯỜNG
CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG
5.1. Các biện pháp khống chế ô nhiễm trong giai đoạn chuẩn bị.
5.2. Các biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm nguồn nước
5.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiểm không khí
5.4.Biện pháp khống chế ô nhiễm tiến ồn và rung
5.5.Biện pháp xủ lý thải chất thải rắn
5.6. Phòng Chống sự cố
5.7. Giải pháp giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội

KẾT LUẬN CHUNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XI
MĂNG NAM TIẾN
MỞ ĐẦU
Xuất xứ của dự án
Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế có mức độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu xây
dựng nói chung, xây dựng các trung tâm đô thị lớn, các hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hệ
thống đường xá... cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg
ngày 16/5/2005 của Chính phủ phê duyệt quy h...
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY
XI MĂNG
MỤC LỤC
Mở Đầu
1. Xuất xứ dự án
2. Các phương pháp đánh giá
CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Tên dự án
1.2. Chủ dự án
1.3. Vị trí địa lí của dự án
1.4. Nội dung của dự án
1.5. Công nghệ sản xuất
CHƯƠNG III :ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Tự nhiên và môi trường
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2.Đặc điểm địa hình
2.1.3. Đặc điểm khí hậu
2.2.Điều kiện kinh tế- xã hội
2.2.1.Cơ cấu hành chính và dân số hiện nay
2.2.2.Tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội
2.3 Tài nguyên thiên nhiên
2.4 Cơ sở hạ tầng – dịch vụ
2.5 xử lí môi trường nền
CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KHU VỰC CÔNG TY XI
MĂNG NAM TIẾN
I) Hiện trạng môi trường vật lý
1) Địa hình và thổ nhưỡng:
DTM nhà máy xi măng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DTM nhà máy xi măng - Người đăng: Nung Chéng Lóng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
DTM nhà máy xi măng 9 10 917