Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo Đề án quy hoạch phát triển dược liệu tháng 7 2012

Được đăng lên bởi Pé Tiên
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 3184 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu giai đoạn từ nay đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030”

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................3

1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án........................................................................3
2. Căn cứ pháp lý......................................................................................................4
2.1 Các văn bản của Chính phủ về việc lập quy hoạch............................................4
2.2. Các văn bản khác về việc lập quy hoạch...........................................................4
2.3 Các quy hoạch khác có liên quan:.......................................................................5
3. Đối tượng, phạm vi quy hoạch, phương pháp nghiên cứu................................5
3.1. Đối tượng............................................................................................................5
3.2. Phạm vi quy hoạch.............................................................................................7
3.3. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................8
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH
TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM........................................................9

1. Bối cảnh quốc tế...................................................................................................9
1.1. Tổng quát về việc sử dụng sản phẩm từ tự nhiên..............................................9
1.2. Hợp tác Việt Nam với các nước trong lĩnh vực dược liệu................................9
1.3. Nhu cầu sử dụng dược liệu, thuốc từ dược liệu trên thế giới..........................10
2. Bối cảnh trong nước...........................................................................................11
2.1. Giới thiệu chung về tình hình phát triển của ngành Dược Việt Nam.............11
2.2. Tiềm năng nguồn dược liệu Việt Nam............................................................13
3. Dự báo nhu cầu dược liệu trong nước và trên thế giới trong thời gian tới....17
3.1. Dự báo về thị trường và khả năng cạnh tranh của dược liệu và các sản phẩm từ
dược liệu trong nước và thế giới.............................................................................17
3.2. Dự báo khả năng công nghệ.............................................................................19
3.3. Dự báo nhân lực, vật lực ch...
 ! !
"#$% !&!'
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................3
1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án........................................................................3
2. Căn cứ pháp lý......................................................................................................4


 !"
3. Đối tượng, phạm vi quy hoạch, phương pháp nghiên cứu................................5
#$%&'("
)*+
)&,(( -.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH
TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM........................................................9
1. Bối cảnh quốc tế...................................................................................................9
/0(%1234(15*%6%7 8
9'%:%;*<&<%=(>73&'8
;?1234(3&'@%$%63&'%= %A(<B
2. Bối cảnh trong nước...........................................................................................11
C<%(%DD%%=E(FG&':%;*
/*((H3&':%;*
3. Dự báo nhu cầu dược liệu trong nước và trên thế giới trong thời gian tới....17
G7%I%=&J(F(%=3&'F15*%6
3&'%=(&<F%A(<+
G7(K((8
G7L7@%7%%=E3&'B
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU Ở VIỆT NAM.....................24
1. Quản lý nhà nước...............................................................................................24
,M%0-
9%$("
2. Thực trạng phát triển dược liệu ở Việt Nam....................................................30
/7%=((H3&'%  B
/DD%%=EK%=H(3&'
/DDAA@%I%=&J(@NM%5FM%&'(3&'O
/DD1234(3&'44P9/FK((3&'"B
"#((F17?%A%%%=E3&'"
3. Mô hình quản lý dược liệu ở một số nước trên thế giới...................................55
CHƯƠNG 4: QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU TỪ NAY ĐẾN
NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030......................................................................58
1. Quan điểm chỉ đạo xây dựng đề án...................................................................58
BỘ Y TẾ
Dự thảo Đề án quy hoạch phát triển dược liệu tháng 7 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo Đề án quy hoạch phát triển dược liệu tháng 7 2012 - Người đăng: Pé Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Dự thảo Đề án quy hoạch phát triển dược liệu tháng 7 2012 9 10 920