Ktl-icon-tai-lieu

DỰ TOÁN ACITT 2015

Được đăng lên bởi luongke10x1c
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỰ TOÁN ACITT 2015


(BẢN THẢO)

MỤC LỤC
Những đặc điểm mới trong Dự toán Acitt 2015 ................................................................... 3

I.
II.

Cài đặt dự toán Acitt 2015 ............................................................................................... 7

III.

Hướng dẫn cơ bản làm việc với dự toán Acitt 2015 ........................................................ 11

1.

Tạo Dự toán mới ............................................................................................................ 11

2.

Phân tích vật tư ............................................................................................................. 15

3.

Tổng hợp vật tư ............................................................................................................. 16

4.

Giá trị vật tư................................................................................................................... 17

5.

Chênh lệch vật tư ........................................................................................................... 19

6.

Đơn giá chi tiết .............................................................................................................. 20

7.

Tổng hợp kinh phí .......................................................................................................... 22

8.

Tính toán dự thầu .......................................................................................................... 23

IV.

Giải thích những nút lệnh cơ bản trong Dư toán Acitt .................................................... 24

1.

Nhóm Hạng mục: .............................................................................................................. 24

2.

Nhóm nút lệnh dữ liệu: ...................................................................................................... 25

3.

Nhóm nghiệp vụ dự toán: Dùng để tính dự toán và tính dự thầu ...................................... 27

4.

Nhóm tùy chọn và thiết lập ............................................................................................... 27

5.

Nhóm nút lệnh tiện ích: ..................................................................................................... 32

6.

Nhóm nút lệnh trợ giúp ..................................................................................................... 330938.657.786

2

I.




Những đặc điểm mớ...
NG DN S DNG
D TOÁN ACITT 2015
http://dutoanacitt.blogspot.com/
(BN THO)
DỰ TOÁN ACITT 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ TOÁN ACITT 2015 - Người đăng: luongke10x1c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
DỰ TOÁN ACITT 2015 9 10 95