Ktl-icon-tai-lieu

Đường dây truyền sóng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9Ñöôøng Daây Truyeàn Soùng
9Heä Soá Phaûn Xaï, Trôû Khaùng Ñöôøng Daây
9Hieän Töôïng Soùng Ñöùng, Heä Soá Soùng Ñöùng

1

I. Ñöôøng Daây Truyeàn Soùng
Phaân Tích Ñöôøng Daây Truyeàn Soùng

λ=

Vϕ
f
2

3

™
)
)
)
)

Caùc Thoâng Soá Sô Caáp Cuûa Ñöôøng Daây Truyeàn Soùng
R (Ohm/m) : ñieän trôû tuyeán tính, ñaëc tröng cho ñieän trôû
thuaàn cuûa moät ñôn vò chieàu daøi daây daãn.
L (H/m) : ñieän caûm tuyeán tính, ñaëc tröng cho ñieän caûm
töông ñöông cuûa moät ñôn vò chieàu daøi ñöôøng truyeàn soùng.
C (F/m) : ñieän dung tuyeán tính, ñaëc tröng cho ñieän dung
treân moät ñôn vò chieàu daøi ñöôøng truyeàn soùng.
G (S/m) : ñieän daãn tuyeán tính, ñaëc tröng ñieän daãn thuaàn
cuûa lôùp ñieän moâi treân moät ñôn vò daøi ñöôøng truyeàn soùng.
4

1) Phöông Trình Truyeàn Soùng

Töø ñònh luaät Kirchoff veà ñieän aùp:

∂i ( x, t )
v( x, t ) = v( x + Δx, t ) + R.Δx.i ( x, t ) + L.Δx.
∂t
Töø ñònh luaät Kirchoff veà doøng ñieän:
∂v( x + Δx, t )
i ( x, t ) = i ( x + Δx, t ) + G.Δx.v( x + Δx, t ) + C.Δx.
∂t
5

III. Hieän Töôïng Soùng Ñöùng, Heä Soá Soùng Ñöùng
1) Hieän Töôïng Soùng Ñöùng

Soùng tôùi vaø soùng phaûn xaï giao thoa taïo ra caùc
ñieåm buïng soùng vaø nuùt soùng.

61

2) Heä Soá Soùng Ñöùng

1+ Γ
S=
= VSWR
1− Γ
Buïng ñieän aùp ~ Nuùt doøng ñieän

RMax

1+ Γ
VMax
=
= R0
= R0 .S
I Min
1− Γ

Nuùt ñieän aùp ~ Buïng doøng ñieän

RMin

1 − Γ R0
VMin
=
= R0
=
1+ Γ
I Max
S
62

...
1
9Ñöôøng Daây Truyeàn Soùng
9Heä Soá Phaûn Xaï, Trôû Khaùng Ñöôøng Daây
9Hieän Töôïng Soùng Ñöùng, Heä Soá Soùng Ñöùng
Đường dây truyền sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường dây truyền sóng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường dây truyền sóng 9 10 336