Ktl-icon-tai-lieu

ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG

Được đăng lên bởi Thanh Liêm Châu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 13478 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Rèn luyện Giải Toán Hình học 10. Chương 3

CTL

ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG

Vấn đề 1: PTTQ, PTTS, PTCT của đường thẳng
1. Muốn viết PTTQ của đường thẳng cần Tìm được hai yếu tố:
- Điểm thuộc đường thẳng
- Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
2. Muốn viết PTTS của đường thẳng cần tìm hai yếu tố:
- Điểm thuộc đường thẳng
- VTCP của đường thẳng
Mối liên hệ r
giữa
r VTCP và VTPT của đường thẳng:
r r
rr
1)
Gọi u, n lần lượt là VTCP và VTPT của đt d. Suy ra u ⊥ n ⇔ u.n = 0 . Khi đó:

2)

Hai đường thẳng song song thì có cùng VTCP và cùng VTPT
Hai đường thẳng vương góc thì VTCP của đt này vuông góc với VTPT của đường
thẳng kia và ngược. lại
Phương trình chính tắc của đường thẳng:

Bài toán cơ bản:
r
1) Viết PTTQ của đường thẳng đi qua điểm M(x0; y0) và có VTPT n (a; b):
PTTQ: a(x – x0) + b(y – y0) = 0, a2 + b2 ≠ 0 r
2) Viết PTTS của đường thẳng đi qua điểm M(x0; y0) và có VTCP u (a; b):
 x = x 0 + at
 y = y + bt , a2 + b2 ≠ 0, t là tham số.
0

 x = x + at
Bài toán 1: Cho đường thẳng d: ax + by + c = 0 (hoặc d:  y = y0 + bt ) và
0

một điểm M(x0; y0). Viết ph.trình đường thẳng d’ đi qua M và // với d.
Cách giải: Vì d // d’ nên
r VTPT của d cũng chính là VTPT của d’.
Suy ra VTPT của d’ là n (a; b). Hơn nữa d’ đi qua điểm M(x0; y0).
Vậy PTTQ của d’ là: a(x – x0) + b(y – y0) = 0
PTTQ của đường thẳng

1

r
n

M

r
u

Rèn luyện Giải Toán Hình học 10. Chương 3

CTL

d'
Bài toán 2: Cho đường thẳng d: ax + by + c = 0 và một điểm M(x 0;
y0). Viết ph.trình đường thẳng d’ điuurquarM và
uur vg
r góc với d.
r
.M
Cách giải: Vì d’ ⊥ d nên n ' ⊥ n ⇒ n '.n = 0 . Mà n (a; b) nên
d
uur
n '(b; −a) . Hơn nữa đường thẳng này đi qua điểm M. Vậy phương
trình đường thẳng cần Tìm là:
b(x – x0) – a(y – y0) = 0
* Chú ý: Bài toán 2 còn được sử dụng để giải một số bài toán sau:
Bài toán 3: Viết ph.trình đường cao của tam giác (đường cao của tam giác là đường thẳng đi qua
một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện)
Bài toán 4: Viết phương trình đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc của một cạnh trong tam
giác. (Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với
đoạn thẳng ấy)
Bài toán 5: Tìm hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng
Xét bài toán: Tìm hình chiếu của điểm M(x0; y0) trên đường thẳng d: ax + by + c = 0
Cách giải: - Viết phương trình dt d’đi qua M và vuông góc với đt d.
- Tìm toạ độ giao điểm H của d và d’. H là điểm cần Tìm.
Bài toán 6: Tìm điểm M’ đối xứng với điểm M qua đường thẳng d cho trước.
Cách giải: - Viết pt đường thẳng d’đi qua M ...
Rèn luyện Giải Toán Hình học 10. Chương 3 CTL
ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG
Vấn đề 1: PTTQ, PTTS, PTCT của đường thẳng
1. Muốn viết PTTQ của đường thẳng cần Tìm được hai yếu tố:
- Điểm thuộc đường thẳng
- Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
2. Muốn viết PTTS của đường thẳng cần tìm hai yếu tố:
- Điểm thuộc đường thẳng
- VTCP của đường thẳng
Mối liên hệ giữa VTCP và VTPT của đường thẳng:
1) Gọi
u, n
r r
lần lượt là VTCP và VTPT của đt d. Suy ra
u n u.n 0 =
r r r r
. Khi đó:
2) Hai đường thẳng song song thì có cùng VTCP và cùng VTPT
Hai đường thẳng vương góc thì VTCP của đt này vuông góc với VTPT của đường
thẳng kia và ngược. lại
Phương trình chính tắc của đường thẳng:
Bài toán cơ bản:
1) Viết PTTQ của đường thẳng đi qua điểm M(x
0
; y
0
) và có VTPT
n
r
(a; b):
PTTQ: a(x – x
0
) + b(y – y
0
) = 0, a
2
+ b
2
0
2) Viết PTTS của đường thẳng đi qua điểm M(x
0
; y
0
) và có VTCP
u
r
(a; b):
0
0
x x at
y y bt
= +
= +
, a
2
+ b
2
0, t là tham số.
Bài toán 1: Cho đường thẳng d: ax + by + c = 0 (hoặc d:
0
0
= +
= +
x x at
y y bt
) và
một điểm M(x
0
; y
0
). Viết ph.trình đường thẳng d’ đi qua M và // với d.
Cách giải: Vì d // d’ nên VTPT của d cũng chính là VTPT của d’.
Suy ra VTPT của d’ là
n
r
(a; b). Hơn nữa d’ đi qua điểm M(x
0
; y
0
).
Vậy PTTQ của d’ là: a(x – x
0
) + b(y – y
0
) = 0
PTTQ của đường thẳng 1
M
r
u
r
n
ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG - Trang 2
ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG - Người đăng: Thanh Liêm Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG 9 10 205