Ktl-icon-tai-lieu

Đường tròn

Được đăng lên bởi dungtth82
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Sĩ Tùng

PP toạ độ trong mặt phẳng
TĐP 02: ĐƯỜNG TRÒN

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d):
2 x – y – 5  0 và đường tròn (C’): x 2  y 2  20 x  50  0 . Hãy viết phương trình đường tròn
(C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1).

Câu 1.

 A(3; 1), B(5; 5)  (C): x 2  y 2  4 x  8y  10  0
3
, A(2; –3),
2
B(3; –2), trọng tâm của ABC nằm trên đường thẳng d : 3 x – y –8  0 . Viết phương trình
đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C.
 Tìm được C1(1; 1) , C2 (2; 10) .
11
11
16
+ Với C1(1; 1)  (C): x 2  y 2  x  y 
 0 
3
3
3
91
91
416
+ Với C2 (2; 10)  (C): x 2  y 2  x  y 
 0 
3
3
3

Câu 2.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng

Câu 3.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng: d1 : 2 x  y  3  0 ,

d2 : 3 x  4 y  5  0 , d3 : 4 x  3y  2  0 . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d1 và
tiếp xúc với d2 và d3.
 Gọi tâm đường tròn là I (t;3  2t )  d1.

4t  3(3  2t)  2   t  2
Khi đó: d (I , d2 )  d ( I , d3 )  3t  4(3  2t )  5 
 t  4
5
5
49
9
Vậy có 2 đường tròn thoả mãn: ( x  2)2  ( y  1)2 
và ( x  4)2  ( y  5)2 
.
25
25
Câu hỏi tương tự:
a) Với d1 : x – 6 y –10  0 , d2 : 3 x  4 y  5  0 , d3 : 4 x  3y  5  0 .
2

2

   7
ĐS: ( x  10)  y  49 hoặc  x  10   y  70
  
43 
43

   43
2

2

2

.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng  : x  3y  8  0 ,
 ' :3x  4 y  10  0 và điểm A(–2; 1). Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường
thẳng  , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng .

Câu 4.

 Giả sử tâm I (3t  8; t )  .. Ta có: d (I ,  )  IA


3(3t  8)  4t  10
32  42

 (3t  8  2)2  (t  1)2  t  3  I (1; 3), R  5

PT đường tròn cần tìm: ( x  1)2  ( y  3)2  25 .
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng  : 4 x  3y  3  0 và
 ' : 3 x  4 y  31  0 . Lập phương trình đường tròn (C ) tiếp xúc với đường thẳng  tại điểm
có tung độ bằng 9 và tiếp xúc với  '. Tìm tọa độ tiếp điểm của (C ) và  ' .
 Gọi I (a; b) là tâm của đường tròn (C). (C ) tiếp xúc với  tại điểm M(6;9) và (C ) tiếp
xúc với  nên

Câu 5.

Trang 7

PP toạ độ trong mặt phẳng

Trần Sĩ Tùng


 4a  3b  3 3a  4b  31
54  3a
 duu(u
I , )  d ( I ,  ')

 4a  3
 3  6a  85

r


r


4
5
5
 IM  u  (3; 4)
 3(a  6)  4(b  9)  0
  3a  4b  54
 25a  150  4 6a  85

 a  10; b  6


54  3a
 a  190; b  156
 b  4
Vậy: (C ) : ( x...
Trần Sĩ Tùng PP toạ độ trong mặt phẳng
TĐP 02: ĐƯỜNG TRÒN
Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B các giao điểm của đường thẳng (d):
x y2 5 0
đường tròn (C’):
x y x
2 2
20 50 0
. Hãy viết phương trình đường tròn
(C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1).
A(3; 1), B(5; 5)
(C):
x y x y
2 2
4 8 10 0
Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC diện tích bằng
3
2
, A(2; –3),
B(3; –2), trọng tâm của ABC nằm trên đường thẳng
d x y:3 8 0
. Viết phương trình
đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C.
Tìm được
C (1; 1)
1
,
C
2
( 2; 10)
.
+ Với
C
1
(1; 1)
(C):
+ Với
C
2
( 2; 10)
(C):
2 2
x y x y
91 91 416
0
3 3 3
Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng:
d x y
1
: 2 3 0
,
d x y
2
:3 4 5 0
,
d x y
3
: 4 3 2 0
. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d
1
tiếp xúc với d
2
d
3
.
Gọi tâm đường tròn là
I t t( ;3 2 )
d
1
.
Khi đó:
d I dd I d
2 3
) ( , )( ,
t t
t t
3 4(3 2 ) 5
5
4 3(3 2 ) 2
5
t
t
2
4
Vậy có 2 đường tròn thoả mãn:
x y
2 2
49
25
( 2) ( 1)
x y
2 2
9
( 4) ( 5)
25
.
Câu hỏi tương tự:
a) Với
d x y
1
: 6 10 0
,
d x y
2
:3 4 5 0
,
d x y
3
: 4 3 5 0
.
ĐS:
x y
2 2
( 10) 49
hoặc
x y
2 2 2
10 70 7
43 43 43
.
Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng
:
x y3 8 0
,
x y':3 4 10 0
điểm A(–2; 1). Viết phương trình đường tròn tâm thuộc đường
thẳng
, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng .
Giả sử tâm
I t t( 3 8; )
.. Ta có:
d I IA( , )
t t
t t
2 2
2 2
3( 3 8) 4 10
( 3 8 2) ( 1)
3 4
t 3 
I R(1; 3), 5
PT đường tròn cần tìm:
x y
2 2
( 1) ( 3) 25
.
Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng
x y: 4 3 3 0
x y':3 4 31 0
. Lập phương trình đường tròn
C( )
tiếp xúc với đường thẳng
tại điểm
có tung độ bằng 9 và tiếp xúc với
'.
Tìm tọa độ tiếp điểm của
C( )
'
.
Gọi
I a b( ; )
là tâm của đường tròn (C).
C( )
tiếp xúc với
tại điểm
M(6;9)
và
C( )
tiếp
xúc với
nên
Trang 7
Đường tròn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường tròn - Người đăng: dungtth82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đường tròn 9 10 467