Ktl-icon-tai-lieu

Electron Density and Chemical Bonding II Theoretical Charge Density Studies

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 299 trang   |   Lượt xem: 6536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
147

Structure and Bonding
Series Editor: D. M. P. Mingos

Editorial Board:
F. A. Armstrong P. Day X. Duan L. H. Gade
K. R. Poeppelmeier G. Parkin · J.-P. Sauvage
M. Takano
l

l

l

For further volumes:


l

l

Structure and Bonding
Series Editor: D. M. P. Mingos
Recently Published and Forthcoming Volumes

Electron Density and Chemical Bonding II
Volume Editor: Dietmar Stalke
Vol. 147, 2012

Molecular Catalysis of Rare-Earth Elements
Volume Editor: Peter W. Roesky
Vol. 137, 2010

Electron Density and Chemical Bonding I
Volume Editor: Dietmar Stalke
Vol. 146, 2012

Metal-Metal Bonding
Volume Editor: Gerard Parkin
Vol. 136, 2010

Structure-Property Relationships in
Non-Linear Optical Crystals II
Volume Editors: Xin-Tao Wu, Ling Chen
Vol. 145, 2012

Functional Phthalocyanine Molecular
Materials
Volume Editor: Jianzhuang Jiang
Vol. 135, 2010

Structure-Property Relationships in
Non-Linear Optical Crystals I
Volume Editors: Xin-Tao Wu, Ling Chen
Vol. 144, 2012

Data Mining in Crystallography
Volume Editors: Hofmann, D. W. M.,
Kuleshova, L. N.
Vol. 134, 2010

Molecular Electronic Structures of
Transition Metal Complexes II
Volume Editors: D. M. P. Mingos, Peter Day,
Jens Peder Dahl
Vol. 143, 2012

Controlled Assembly and Modification
of Inorganic Systems
Volume Editor: Wu, X.- T.
Vol. 133, 2009

Molecular Electronic Structures of
Transition Metal Complexes I
Volume Editors: D. M. P. Mingos, Peter Day,
Jens Peder Dahl
Vol. 142, 2012
Fuel Cells and Hydrogen Storage
Volume Editors: Andrew Bocarsly,
D. M. P. Mingos
Vol. 141, 2011
Zintl Ions
Principles and Recent Developments
Volume Editor: Thomas F. Fa¨ssler
Vol. 140, 2011
Zintl Phases
Principles and Recent Developments
Volume Editor: Thomas F. Fa¨ssler
Vol. 139, 2011
Inorganic 3D Structures
Volume Editor: Angel Vegas
Vol. 138, 2011

Molecular Networks
Volume Editor: Hosseini, M. W.
Vol. 132, 2009
Molecular Thermodynamics
of Complex Systems
Volume Editors: Lu, X., Hu, Y.
Vol. 131, 2009
Contemporary Metal Boron Chemistry I
Volume Editors: Marder, T. B., Lin, Z.
Vol. 130, 2008
Recognition of Anions
Volume Editor: Vilar, R.
Vol. 129, 2008
Liquid Crystalline Functional Assemblies
and Their Supramolecular Structures
Volume Editor: Kato, T.
Vol. 128, 2008

Electron Density and
Chemical Bonding II
Theoretical Charge Density Studies

Volume Editor: Dietmar Stalke

With contributions by
M. Chodkiewicz B. Dittrich B. Engels R.F. Fink
S. Fux C. Gatti J. Henn D. Jayatilaka T. Koritsanszky
K. ...
147
Structure and Bonding
Series Editor: D. M. P. Mingos
Editorial Board:
F. A. Armstrong
l
P. Day
l
X. Duan
l
L. H. Gade
K. R. Poeppelmeier
l
G. Parkin · J.-P. Sauvage
l
M. Takano
For further volumes:
http://www.springer.com/series/430
Electron Density and Chemical Bonding II Theoretical Charge Density Studies - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Electron Density and Chemical Bonding II Theoretical Charge Density Studies - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
299 Vietnamese
Electron Density and Chemical Bonding II Theoretical Charge Density Studies 9 10 832