Ktl-icon-tai-lieu

Elementary Linear Algebra

Được đăng lên bởi van-khang-vu
Số trang: 325 trang   |   Lượt xem: 8372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Elementary Linear Algebra
Kuttler
March 24, 2009

2

Contents
1 Introduction

7

2 Fn
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

9
9
11
12
12
14
17
19
23

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

25
25
25
28
28
30

. . . . . .
. . . . . .
Matrices
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

41
41
41
41
44
47
49
50
51
53

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

59
59
59
61
61
63
65
68
69
72

2.0.1 Outcomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algebra in Fn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geometric Meaning Of Vectors . . . . . . . . . . . .
Geometric Meaning Of Vector Addition . . . . . . .
Distance Between Points In Rn Length Of A Vector
Geometric Meaning Of Scalar Multiplication . . . .
Vectors And Physics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exercises With Answers . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Systems Of Equations
3.0.1 Outcomes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Systems Of Equations, Geometric Interpretations
3.2 Systems Of Equations, Algebraic Procedures . .
3.2.1 Elementary Operations . . . . . . . . . .
3.2.2 Gauss Elimination . . . . . . . . . . . . .
4 Matrices
4.0.3 Outcomes . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Matrix Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Addition And Scalar Multiplication Of
4.1.2 Multiplication Of Matrices . . . . . .
4.1.3 The ij th Entry Of A Product . . . . .
4.1.4 Properties Of Matrix Multiplication .
4.1.5 The Transpose . . . . . . . . . . . . .
4.1.6 The Identity And Inverses . . . . . . .
4.1.7 Finding The Inverse Of A Matrix . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5 Vector Products
5.0.8 Outcomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 The Dot Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 The Geometric Significance Of The D...
Elementary Linear Algebra
Kuttler
March 24, 2009
Elementary Linear Algebra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Elementary Linear Algebra - Người đăng: van-khang-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
325 Vietnamese
Elementary Linear Algebra 9 10 492