Ktl-icon-tai-lieu

Environmental Impact Assesment

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2887 lần   |   Lượt tải: 1 lần
RESEARCH CENTER OF ECO - ENVIRONMENTAL SCIENCES
CHINESE ACADEMY OF SCIENCE

WORKSHOP
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
USING GIS AND MCE

LECTURE NOTES
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

J.M. Looijen
ITC
March 2004

TABLE OF CONTENTS
1.

INTRODUCTION....................................................................................................................... 1

2.

WHAT IS ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT? ................................................. 2
2.1.
2.2.

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND EFFECTS............................................................................. 3
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) AND ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT

(EIS)…………………………………………………………………………………………3
3.

HISTORY OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT ............................................ 4

4.

THE ACTORS IN THE EIA PROCESS .................................................................................. 5

5.

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS .................................................. 6
5.1.

6.

EIA PROCESS IN THE NETHERLANDS .................................................................................... 6

SCREENING: IS EIA NEEDED? ........................................................................................... 10
WHO IS RESPONSIBLE FOR SCREENING? .................................................................................... 11

6.1.

7.

SCOPING: WHICH ISSUES AND IMPACTS TO CONSIDER? ....................................... 13
7.1. ENVIRONMENT .................................................................................................................... 13
7.2. SCOPING .............................................................................................................................. 13
7.3. STAKEHOLDER AND PUBLIC INVOLVEMENT........................................................................ 14
7.4. IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS ............................. 14
7.4.1.
Environmental aspects ................................................................................................ 15
7.4.2.
Identification of effects............................................................................................... 15
7.4.3.
Defining criteria.......................................................................................................... 16
7.4.4.
Quantification of effects .............................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Environmental Impact Assesment - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Environmental Impact Assesment 9 10 765