Ktl-icon-tai-lieu

Enzym

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Đủ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Enzym

Enzym
Bởi:
Wiki Pedia
Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.
Trong cuộc sống sinh vật xảy ra rất nhiều phản ứng hóa học, với một hiệu suất rất cao,
mặc dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH. Sở dĩ như vậy vì nó có sự hiện
diện của chất xúc tác sinh học được gọi chung là enzyme.
Như vậy, enzyme là các protein xúc tác các phản ứng hóa học. Trong các phản ứng này,
các phân tử lúc bắt đầu của quá trình được gọi là cơ chất (substrate), enzyme sẽ biến đổi
chúng thành các phân tử khác nhau. Tất cả các quá trình trong tế bào đều cần enzym.
Enzym có tính chọn lọc rất cao đối với cơ chất của nó.
Hầu hết phản ứng được xúc tác bởi enzym đều có tốc độ cao hơn nhiều so với khi không
được xúc tác. Có trên 4 000 phản ứng sinh hóa được xúc tác bởi enzym.
Hoạt tính của enzym chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Chất ức chế là các phân tử làm
giảm hoạt tính của enzym, trong khi yếu tố hoạt hóa là những phân tử làm tăng hoạt tính
của enzym.

Tính chất của enzym
1. enzym có bản chất là protein nên có tất cả thuộc tính lý hóa của protein. Đa số
enzym có dạng hình cầu và không đi qua màng bán thấm do có kích thước lớn.
2. tan trong nước và các dung môi hữu cơ phân cực khác, không tan trong ete và
các dung môi không phân cực.
3. không bền dưới tác dụng của nhiệt độ, nhiệt độ cao thì enzym bị biến tính. Môt
trường axít hay bazơ cũng làm enzym mất khả năng hoạt động.
4. enzym có tính lưỡng tính: tùy pH của môi trường mà tồn tại ở các dạng: cation,
anion hay trung hòa điện.
5. enzym chia làm hai nhóm: enzym một cấu tử (chỉ chứa protein) như pepsin,
amylase... và các enzym hai cấu tử (trong phân tử còn có nhóm không phải
protein)
Trong phân tử enzym hai cấu tử có hai phần

1/3

Enzym

• apoenzym: phần protein (nâng cao lực xúc tác của enzym, quyết định tính đặc
hiệu)
• coenzym: phần không phải protein (trực tiếp tham gia vào phản ứng enzym),
bản chất là những hợp chất hữu cơ phức tạp.

Trung tâm hoạt động của enzym
1. Trong quá trình xúc tác của enzym chỉ có một phần tham gia trực tiếp vào phản
ứng để kết hợp với cơ chất gọi là "trung tâm hoạt động".
2. Cấu tạo đặc biệt của trung tâm hoạt động quyết định tính đặc hiệu và hoạt tính
xúc tác của enzym.
3. Trong "enzym 1 cấu tử", các acid amin thường phân bố trên những phần khác
nhau của mạch polypeptid nhưng nằm kề nhau trong không gian tạo thành
trung tâm hoạt động. Sự kết hợp của các nhóm chức của các acid amin, thường
gặp là -SH của cysteine, -OH của serine, vòng imidazol của histidine, w-CO...
Enzym
Bởi:
Wiki Pedia
Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.
Trong cuộc sống sinh vật xảy ra rất nhiều phản ứng hóa học, với một hiệu suất rất cao,
mặc dù ở điều kiện bình thường về nhiệt độ, áp suất, pH. Sở dĩ như vậy vì nó có sự hiện
diện của chất xúc tác sinh học được gọi chung là enzyme.
Như vậy, enzyme là các protein xúc tác các phản ứng hóa học. Trong các phản ứng này,
các phân tử lúc bắt đầu của quá trình được gọi là cơ chất (substrate), enzyme sẽ biến đổi
chúng thành các phân tử khác nhau. Tất cả các quá trình trong tế bào đều cần enzym.
Enzym có tính chọn lọc rất cao đối với cơ chất của nó.
Hầu hết phản ứng được xúc tác bởi enzym đều tốc độ cao hơn nhiều so với khi không
được xúc tác. Có trên 4 000 phản ứng sinh hóa được xúc tác bởi enzym.
Hoạt tính của enzym chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Chất ức chế các phân tử làm
giảm hoạt tính của enzym, trong khi yếu tố hoạt hóa những phân tử làm tăng hoạt tính
của enzym.
Tính chất của enzym
1. enzym có bản chất là protein nên có tất cả thuộc tính lý hóa của protein. Đa số
enzym có dạng hình cầu và không đi qua màng bán thấm do có kích thước lớn.
2. tan trong nước và các dung môi hữu cơ phân cực khác, không tan trong ete và
các dung môi không phân cực.
3. không bền dưới tác dụng của nhiệt độ, nhiệt độ cao thì enzym bị biến tính. Môt
trường axít hay bazơ cũng làm enzym mất khả năng hoạt động.
4. enzym có tính lưỡng tính: tùy pH của môi trường mà tồn tại ở các dạng: cation,
anion hay trung hòa điện.
5. enzym chia làm hai nhóm: enzym một cấu tử (chỉ chứa protein) như pepsin,
amylase... và các enzym hai cấu tử (trong phân tử còn có nhóm không phải
protein)
Trong phân tử enzym hai cấu tử có hai phần
Enzym
1/3
Enzym - Trang 2
Enzym - Người đăng: Nguyễn Tiến Đủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Enzym 9 10 227