Ktl-icon-tai-lieu

enzyme bromelain

Được đăng lên bởi Dân Đầu Mốp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Enzyme Bromelain
- Bromelain là protein-enzyme có nhiều trong quả dứa và có một ít trong quả chuối,
enzyme này được phát hiện từ giữa thế kỉ 19 nhưng mới được nghiên cứu từ giữa thế kỷ
20. Ở nước ta nghiên cứu về bromelain được bắt đầu từ những năm 1968 -1970.

- Bromelain là nhóm protease thực vật có mã số EC-3.4.22.33 được thu nhận từ họ
bromeliaceae, đặc biệt là từ thân và trái dứa. Ở mỗi bộ phận khác nhau thì bromelain có
pH tối ưu khác nhau và cấu tạo cũng có sự khác nhau.
- Bromelain có trong toàn bộ cây dứa, nhưng nhiều nhất là trong quả. Bromelain là nhóm
endoprotease có khả năng phân cắt các liên kết peptide nội phân tử protein để chuyển
phân tử protein thành các đoạn nhỏ gọi là các peptide
- Thành phần chủ yếu của bromelain có chứa nhóm sulfurhydryl thủy giải protein. Khi
chiết tách và tinh sạch phân đoạn có chứa nhóm sulfurhydryl của bromelain thì thu được
một enzyme thủy phân protein hiệu quả in vitro
2. Tính chất vật lí
- Murachi và cộng sự năm 1964 đã nghiên cứu về tính chất vật lý của enzyme
bromelain trích từ thân cây dứa và thấy như sau:
Bảng 1.1 Những tính chất vật lý của bromelain thân
Tính chất
Hằng số sa lắng
Hằng số khuếch tán
Thể tích riêng phần
Độ nhớt bên trong
Tỷ số ma sát
Điểm đẳng điện
Sự hấp thu

Ký hiệu
S (s)
D (cm2 / s)
V (ml/g)
[ I ] (dl/g)
f / fo
pI
1%
A cm ở 280nm

Trọng lượng phân tử

Số liệu
2.73
7.77 x 10 -7
0.743
0.039
1.26
9.55
20.1
32.000 *
32.100 **
35.500 ***

*

: Tính bằng phương pháp sa lắng - khuếch tán

**
***

: Tính từ hằng số sa lắng và độ nhớt bên trong
: Tính bằng phương pháp Archibald

3. Cấu tạo hoá học

- Bromelain thân là một protease nhưng nó khác với các protease thực vật khác như
papain, ficin ở chỗ nó là một glycoprotein, mỗi phân tử có glycan gồm 3 manose, 2
glucosamine, 1 xylose, và 1 fructose
- Các nghiên cứu ghi nhận, polypeptide của bromelain thân có acid amin đầu –NH 2 là
valine và đầu carboxyl là glycine; còn đối với bromelain quả, acid amin đầu –NH 2 là
alanine
OH

OH
OH
Fructose
OH
OH
Maltose

CH2 OH
CH2

OH
OH

OH
OH

Maltose

Glucofamine

CH2 OH

Maltose
CH2 OH

NHCONH3

OH
OH
X ylose

C

NHCOCH2 CH

OH

OH

N

NHCONH3

Hình 1.1: Cấu trúc sợi hydrate carbon của bromelain
Cấu trúc không gian
- Murachi và Busan phân tích cấu trúc bậc 1 của bromelain và nhận thấy cách sắp
xếp amino acid trong phân tử bromelain như sau:
- Ser – Val – Lys – Asn – Gln – Asn – Pro – Cys – Gly – Ala – Cys – Tryp - Gly – Cys – Lys -

- Bromelain là một protease trong tâm hoạt động có chứa cysteine và hai sợi...
1. Enzyme Bromelain
- Bromelain là protein-enzyme có nhiều trong quả dứa và có một ít trong quả chuối,
enzyme này được phát hiện từ giữa thế kỉ 19 nhưng mới được nghiên cứu từ giữa thế kỷ
20. Ở nước ta nghiên cứu về bromelain được bắt đầu từ những năm 1968 -1970.
- Bromelain nhóm protease thực vật số EC-3.4.22.33 được thu nhận từ họ
bromeliaceae, đặc biệt từ thân trái dứa. mỗi bộ phận khác nhau thì bromelain
pH tối ưu khác nhau và cấu tạo cũng có sự khác nhau.
- Bromelain có trong toàn bộ cây dứa, nhưng nhiều nhất là trong quả. Bromelain là nhóm
endoprotease có khả năng phân cắt các liên kết peptide nội phân tử protein để chuyển
phân tử protein thành các đoạn nhỏ gọi là các peptide
- Thành phần chủ yếu của bromelain có chứa nhóm sulfurhydryl thủy giải protein. Khi
chiết tách và tinh sạch phân đoạn có chứa nhóm sulfurhydryl của bromelain thì thu được
một enzyme thủy phân protein hiệu quả in vitro
2. Tính chất vật lí
- Murachi cộng sự năm 1964 đã nghiên cứu về tính chất vật của enzyme
bromelain trích từ thân cây dứa và thấy như sau:
Bảng 1.1 Những tính chất vật lý của bromelain thân
Tính chất Ký hiệu Số liệu
Hằng số sa lắng S (s) 2.73
Hằng số khuếch tán D (cm
2
/ s) 7.77 x 10
-7
Thể tích riêng phần V (ml/g) 0.743
Độ nhớt bên trong [ I ] (dl/g) 0.039
Tỷ số ma sát f / f
o
1.26
Điểm đẳng điện pI 9.55
Sự hấp thu A
1%
cm
ở 280nm 20.1
Trọng lượng phân tử
32.000
*
32.100
**
35.500
***
*
: Tính bằng phương pháp sa lắng - khuếch tán
**
: Tính từ hằng số sa lắng và độ nhớt bên trong
***
: Tính bằng phương pháp Archibald
3. Cấu tạo hoá học
enzyme bromelain - Trang 2
enzyme bromelain - Người đăng: Dân Đầu Mốp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
enzyme bromelain 9 10 83