Ktl-icon-tai-lieu

Este có đáp án

Được đăng lên bởi Mys Genie
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV : Nguyễn Vũ Minh

LTĐH 2011

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT - CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
( Thời gian làm bài 90 phút).
Họ tên học sinh: .................................................................
Câu 1. Một este đơn chức có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra
sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân este thõa mãn là:
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M
thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH(CH3)2
B. CH3COOCH2CH(CH3)2.
C. CH3CH2COOCH(CH3)2
D. HCOOCH(CH3)CH2CH3
Câu 3. Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
A. 1 muối và 1 ancol.
B. 1 muối và 2 ancol.
C. 2 muối và 1 ancol.
D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên
gọi của este là
A. metyl fomiat.
B. etyl axetat.
C. n-propyl axetat.
D. metyl axetat.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 este no, đơn chức, mạch hở cần dùng 30,24 lít O2 (đktc), sau
phản ứng thu được 48,4 gam khí CO2. Giá trị của m là:
A. 68,2 gam
B. 25 gam
C. 19,8 gam
D. 43 gam
Câu 6. Este nào sau đây là nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu cơ :
A. CH2=CH – COOCH3.
B. CH2 = C(CH3)COOCH=CH2.
C. CH2=C(CH3)COOCH3.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 7. Este có các tính chất sau: Thủy phân trong dung dịch NaOH đều cho hai sản phẩm (X, Y) và chỉ có
một sản phẩm Y cho phản ứng tráng gương. Cho Y tráng gương tạo được Y1, đun nóng Y1 với NaOH tạo được
X. CTCT của este X là:
A. CH3COOCH=CH-CH3
B. C2H5COOCH=CH2.
C. HCOOCH=CH3.
D. CH3CH(CH3)COOCH=C(CH3)2.
Câu 8. Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau
phán ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. % theo khối lượng của hai este trong hỗn hợp ban đầu là:
A.64,53% và 35,47%
B.53,65% và 46,35%
C. 54,44% và 45,56%
D. 57,95% và 42,05%

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức thu được 8,8 gam CO2. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn lượng este này thì
cần vừa đúng: 20 gam NaOH 10%. Hiđrô hóa hoàn toàn lượng este này thì cần 2,24 lít khí H2 ( đktc). CTCT của este
trên là:
A. CH2 = CH-COOCH3.
B. CH ≡ C-COOCH3
C. CH2=CH-COOCH=CH2.
D. HCOOCH=CH2.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bằng lượng oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm đem dẫn qua dung dịch
Ca(OH)2 sau phản ứng thu đuợc 19,68 gam kết tủa và khối lượng của dung dịch tăng thêm 20 gam. Giá trị ...
GV : Nguyn Vũ Minh LTĐH 2011
Đt : 0914449230 ngvuminh249@yahoo.com
1
ĐỀ KIM TRA KHO SÁT - CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
( Thi gian làm bài 90 phút).
H tên hc sinh: .................................................................
Câu 1.
Mt este đơn chc có t khi so vi H
2
bng 50. Khi thy phân trong môi trường kim
không
to ra
sn phm có kh năng tham gia phn ng tráng gương: S đồng phân este thõa mãn là:
A
. 2
B
. 4
C
. 5
D
. 6
Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam mt este đơn chc cn dùng va đủ 300 ml dung dch NaOH 0,5M
thu được mui A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thc cu to ca X là:
A. HCOOCH(CH
3
)
2
B. CH
3
COOCH
2
CH(CH
3
)
2.
C. CH
3
CH
2
COOCH(CH
3
)
2
D. HCOOCH(CH
3
)CH
2
CH
3
Câu 3. Thu phân hn hp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phn ng ta thu được
A. 1 mui và 1 ancol. B. 1 mui và 2 ancol. C. 2 mui và 1 ancol. D. 2 mui và 2 ancol.
Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn mt este no, đơn chc thì s mol CO
2
sinh ra bng s mol O
2
đã phn ng. Tên
gi ca este là
A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hn hp 2 este no, đơn chc, mch h cn dùng 30,24 lít O
2
(đktc), sau
phn ng thu được 48,4 gam khí CO
2
. Giá tr ca m là:
A. 68,2 gam B. 25 gam C. 19,8 gam D. 43 gam
Câu 6
. Este nào sau đây là nguyên liu để điu chế thy tinh hu cơ :
A
. CH
2
=CH – COOCH
3
.
B
. CH
2
= C(CH
3
)COOCH=CH
2
.
C
. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
.
D
. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 7
. Este có các tính cht sau: Thy phân trong dung dch NaOH đều cho hai sn phm (X, Y) và ch
mt sn phm Y cho phn ng tráng gương. Cho Y tráng gương to được Y
1
, đun nóng Y
1
vi NaOH to được
X. CTCT ca este X là:
A
. CH
3
COOCH=CH-CH
3
B
. C
2
H
5
COOCH=CH
2
.
C
. HCOOCH=CH
3
.
D
. CH
3
CH(CH
3
)COOCH=C(CH
3
)
2
.
Câu 8
. Hn hp gm phenyl axetat và metyl axetat có khi lượng 7,04 gam thy phân trong NaOH dư, sau
phán ng thu được 9,22 gam hn hp mui. % theo khi lượng ca hai este trong hn hp ban đầu là:
A
.64,53% và 35,47%
B
.53,65% và 46,35%
C
. 54,44% và 45,56%
D
. 57,95% và 42,05%
Câu 9
. Đốt cháy hoàn toàn mt este đơn chc thu được 8,8 gam CO
2
. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn lượng este này thì
cn va đúng: 20 gam NaOH 10%. Hiđrô hóa hoàn toàn lượng este này thì cn 2,24 lít khí H
2
( đktc). CTCT ca este
trên là:
A
. CH
2
= CH-COOCH
3
.
B
. CH
C-COOCH
3
C.
CH
2
=CH-COOCH=CH
2
.
D
. HCOOCH=CH
2
.
Câu 10
. Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bng lượng oxi va đủ, toàn b sn phm đem dn qua dung dch
Ca(OH)
2
sau phn ng thu đuc 19,68 gam kết ta và khi lượng ca dung dch tăng thêm 20 gam. Giá tr ca m ban đầu
là:
A
. 7,04 gam.
B
. 14,08 gam.
C
. 56,32 gam.
D.
28,16 gam.
Câu 11
. Cho các este có tên gi sau đây: metyl acrylat; vinyl axetat; alyl fomiat; isopropenyl fomiat, metyl metacrylat.
Trong các este trên, có bao nhiêu este có cùng chung mt công thc phân t.
A
. 2
B.
3
C
. 4
D
. 5
Câu 12
. Đun nóng 66,3 gam etyl propionat vi 400 ml dung dch NaOH 2M, cô cn dung dch sau phn ng khi lượng
cht rn thu được là:
A
. 62,4 gam.
B.
59,3 gam
C
. 82,45 gam.
D
. 68,4 gam.
Câu 13
. Cho phn ng este hóa gia 3 gam axit axetic và 3,22 gam ancol êtylic thu được 3.52 gam este. Hiu sut ca
phn ng este hóa trên là:
A
. 65%
B
. 72%
C
. 80%
D
. 75%
Câu 14
. Hn hp hai este A và B là đồng phân ca nhau có khi lượng 2.59 gam tác dng va đủ vi 40 ml dung dch
NaOH ,0,875M sau phn ng thu được 2,66 gam mui. % theo s mol ca hai ancol thu được sau phn ng là:
A
. 48,12% và 51,88%
B.
57,14% và 42,86%
C
. 50% và 50%
D
. 45,14% và 54,86%.
Este có đáp án - Trang 2
Este có đáp án - Người đăng: Mys Genie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Este có đáp án 9 10 316