Ktl-icon-tai-lieu

ESTE – LIPIT

Được đăng lên bởi He Li
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ESTE – LIPIT
I. ESTE
1. Cấu tạo phân tử
Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. Este đơn giản có
công thức cấu tạo RCOOR’.
2. Cách gọi tên este
Tên este gồm: tên gốc hiđrocacbon R' + tên anion gốc axit (đuôi "at").
VD: HCOOC2H5 – etyl fomiat.
CH3COOCH=CH2 – vinyl axetat
C6H5COOCH3 – metyl benzoat
CH3COOC6H5 – benzyl axetat.
3. Tính chất vật lí của este
Giữa các phân tử este không có liên kết hiđro vì thế este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có
cùng số nguyên tử C. Các este thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng
hoà tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau. Những este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn
(như mỡ động vật, sáp ong,...). Các este thường có mùi thơm dễ chịu, chẳng hạn
isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 có mùi chuối chín, benzyl propionat CH3–CH2–COOCH2C6H5:
có mùi hoa nhài; etyl butirat CH3CH2CH2COOC2H5 có mùi dứa, etyl isovalerat: CH3CH2CH2CH2COOC2H5:
có mùi táo
4. Tính chất hóa học
a. Phản ứng ở nhóm chức
Phản ứng thủy phân

   H 2SO4 , t
R  COO R ' H  OH 

o

R  COOH  R ' OH

o

R–COOR' + NaOH H 2O, t
R–COONa + R'–OH
Phản ứng khử
Este bị khử bởi liti nhôm hiđrua (LiAlH4), khi đó nhóm RC=O (gọi là nhóm axyl) trở thành ancol bậc I
LiAlH ,t o

R  COO  R '  

4
R CH
 2  OH R ' OH
b. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon
Este có thể tham gia phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp,… Sau đây chỉ xét phản ứng cộng và phản ứng
trùng hợp.
– Phản ứng cộng vào gốc không no: Gốc hiđrocacbon không no ở este có phản ứng cộng với H2, Br2, Cl2...
giống như hiđrocacbon không no. Thí dụ:
Ni,t o

CH3[CH 2 ]7 CH=CH[CH 2 ]7 COOCH 3 + H 2 

CH 3[CH 2 ]16COOCH 3
Metyl oleat
Metyl stearat
– Phản ứng trùng hợp: Một số este đơn giản có liên kết C = C tham gia phản ứng trùng hợp giống như
anken. Thí dụ:
o
nCH2=CHCOOCH3 xt,t
[–CH(COOCH3)–CH2–]n
Metyl acrylat
Poli(metyl acrylat)
5. Điều chế
a) Este của ancol
Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là đun hồi lưu ancol với axit hữu cơ, có H2SO4 đặc xúc
tác, gọi là phản ứng este hóa. Thí dụ
o

H SO ,t
CH3COOH + (CH3 )2CHCH 2CH 2OH ‡ˆ ˆˆ ˆ2ˆ ˆˆ4ˆˆ ˆ†
ˆˆ CH 3COOCH 2CH 2CH(CH 3 ) 2 + H 2O
ancol isoamylic
isoamyl axetat
Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch. Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng
về phía tạo thành este) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ các sản phẩm. Axit
sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước, do đó góp phần làm tăng ...
ESTE – LIPIT
I. ESTE
1. Cấu tạo phân tử
Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. Este đơn giản có
công thức cấu tạo RCOOR’.
2. Cách gọi tên este
Tên este gồm: tên gốc hiđrocacbon R' + tên anion gốc axit (đuôi "at").
VD: HCOOC
2
H
5
– etyl fomiat. CH
3
COOCH=CH
2
– vinyl axetat
C
6
H
5
COOCH
3
– metyl benzoat CH
3
COOC
6
H
5
– benzyl axetat.
3. Tính chất vật lí của este
Giữa các phân tử este không có liên kết hiđro vì thế este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có
cùng số nguyên tử C. Các este thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng
hoà tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau. Những este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn
(như mỡ động vật, sáp ong,...). Các este thường có mùi thơm dễ chịu, chẳng hạn
isoamyl axetat CH
3
COOCH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2
có mùi chuối chín, benzyl propionat CH
3
–CH
2
–COOCH
2
C
6
H
5
:
có mùi hoa nhài; etyl butirat CH
3
CH
2
CH
2
COOC
2
H
5
có mùi dứa, etyl isovalerat: CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
COOC
2
H
5
:
có mùi táo
4. Tính chất hóa học
a. Phản ứng ở nhóm chức
Phản ứng thủy phân
o
2 4
H SO ,t
R COO R ' H OH R COOH R ' OH


R–COOR' + NaOH
o
2
H O,t

R–COONa + R'–OH
Phản ứng khử
Este bị khử bởi liti nhôm hiđrua (LiAlH
4
), khi đó nhóm RC=O (gọi là nhóm axyl) trở thành ancol bậc I
o
4
LiAlH ,t
2
R COO R ' R CH OH R ' OH 
b. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon
Este có thể tham gia phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp,… Sau đây chỉ xét phản ứng cộng và phản ứng
trùng hợp.
– Phản ứng cộng vào gốc không no: Gốc hiđrocacbon không no ở este có phản ứng cộng với H
2
, Br
2
, Cl
2
...
giống như hiđrocacbon không no. Thí dụ:
o
Ni,t
3 2 7 2 7 3 2 3 2 16 3
CH [CH ] CH=CH[CH ] COOCH + H CH [CH ] COOCH
Metyl oleat Metyl stearat
– Phản ứng trùng hợp: Một số este đơn giản có liên kết C = C tham gia phản ứng trùng hợp giống như
anken. Thí dụ:
nCH
2
=CHCOOCH
3
o
xt,t

[–CH(COOCH
3
)–CH
2
–]n
Metyl acrylat Poli(metyl acrylat)
5. Điều chế
a) Este của ancol
Phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là đun hồi lưu ancol với axit hữu cơ, có H
2
SO
4
đặc xúc
tác, gọi là phản ứng este hóa. Thí dụ
o
2 4
H SO ,t
3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
CH COOH+(CH ) CHCH CH OH CH COOCH CH CH(CH ) + H O
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
ancol isoamylic isoamyl axetat
Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch. Để nâng cao hiệu suất của phản ứng (tức chuyển dịch cân bằng
về phía tạo thành este) có thể lấy dư một trong hai chất đầu hoặc làm giảm nồng độ các sản phẩm. Axit
sunfuric vừa làm xúc tác vừa có tác dụng hút nước, do đó góp phần làm tăng hiệu suất tạo este.
b) Este của phenol: Để điều chế este của phenol không dùng axit cacboxylic mà phải dùng anhiđrit axit hoặc
clorua axit tác dụng với phenol. Thí dụ:
C
6
H
5
OH + (CH
3
CO)
2
O → CH
3
COOC
6
H
5
+ CH
3
COOH
anhiđrit axetic phenyl axetat
II. LIPIT
1. Khái niệm và phân loại
ESTE – LIPIT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ESTE – LIPIT - Người đăng: He Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ESTE – LIPIT 9 10 576