Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi hieu-fet
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG
HỒI QUY TƯƠNG QUAN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

Các yếu tố trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có mối liên hệ
mật thiết với nhau. Xác định tính chất chặt chẽ của các mối liên hệ giữa các yếu
tố và sử dụng các số liệu đã biết để dự báo sẽ giúp nhà quản lý rất nhiều trong
việc hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương
lai.
4.1 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH TẾ

4.1.1 Ý nghĩa của dự báo kinh tế
Dự báo là phán đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai trên cơ sở
phân tích khoa học các dữ liệu của quá khứ và hiện tại nhờ một số mô hình toán
học. Dự báo kinh tế là việc đưa ra các dự báo những sự kiện kinh tế sẽ xảy ra
trong tương lai dựa trên cơ sở phân tích khoa học các số liệu kinh tế của quá khứ
và hiện tại. Chẳng hạn, nhà quản lý dựa trên cơ sở các số liệu về doanh thu bán
hàng của kỳ trước và kỳ này để đưa ra dự báo về thị trường tiềm năng của doanh
nghiệp trong tương lai. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo đem
lại ý nghĩa rất lớn. Nó là cơ sở để lập các kế hoạch quản trị sản xuất và
marketing tạo tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho các chiến lược sản xuất trong
tương lai.
Dự báo mang tính khoa học và đòi hỏi cả một nghệ thuật dựa trên cơ sở
phân tích khoa học các số liệu thu thập được. Bởi lẽ cũng dựa vào các số liệu
thời gian nhưng lấy số lượng là bao nhiêu, mức độ ở những thời gian cuối nhiều
hay ít sẽ khiến cho mô hình dự đoán phản ánh đầy đủ hay không đầy đủ những
thay đổi của các nhân tố mới đối với sự biến động của hiện tượng. Do vậy mà dự
báo vừa mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan. Dự báo muốn chính xác
thì càng cần phải loại trừ tính chủ quan của người dự báo.
4.1.2 Giới thiệu các phương pháp dự báo kinh tế
1

Ngày nay dự báo đã được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội với nhiều loại và phương pháp dự báo khác nhau như phương pháp
lấy ý kiến ban điều hành, phương pháp điều tra người tiêu dùng, phương pháp
Delphi… Trong thống kê người ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau
như: phương pháp trung bình giản đơn, phương pháp trung bình dài hạn, phương
pháp san bằng hàm mũ... Chương này đề cập đến ba phương pháp là: phương
pháp trung bình dài hạn, phương pháp trung bình động, phương pháp hồi quy
tương quan…
 Phương pháp trung bình dài hạn: Số dự báo bằng trung bình cộng
của các quan sát thực tế trước đó.
n 1

Công thức: F t  1 
Trong đó:



i0

Dti
n

Ft+1 là số dự báo ở kỳ thứ t + 1
Dt là số quan sát ở kỳ thứ t
n tổng số quan sát

Phương...
1
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG
HỒI QUY TƯƠNG QUAN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ
Các yếu tố trong mỗi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn mối liên h
mật thiết với nhau. Xác định tính chất chặt chẽ của các mối liên hgiữa các yếu
tvà sdụng các sliệu đã biết đ dbáo sẽ giúp nhà quản lý rất nhiều trong
việc hoạch định các kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương
lai.
4.1 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH TẾ
4.1.1 Ý nghĩa của dự báo kinh tế
Dbáo phán đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai trên sở
phân tích khoa học các dữ liệu của quá khứ và hiện tại nhờ một số mô hình toán
học. Dbáo kinh tế việc đưa ra các dự báo những sự kiện kinh tế sẽ xảy ra
trong tương lai dựa trên cơ sở phân tích khoa học các số liệu kinh tế của quá khứ
hiện tại. Chẳng hạn, nhà quản dựa trên sở các số liệu về doanh thu bán
hàng của kỳ trước và k này để đưa ra dự báo về thị trường tiềm năng của doanh
nghiệp trong tương lai. Do đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo đem
lại ý nghĩa rất lớn. Nó là cơ sở đ lập các kế hoạch quản trị sản xuất và
marketing tạo tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho các chiến lược sản xuất trong
tương lai.
Dbáo mang tính khoa học đòi hỏi cả một nghệ thuật dựa trên sở
phân tích khoa học các số liệu thu thập được. Bởi lcũng dựa vào các sliệu
thời gian nhưng lấy số lượng là bao nhiêu, mức độ ở những thời gian cuối nhiều
hay ít skhiến cho mô hình dđoán phản ánh đy đủ hay không đy đủ những
thay đổi của các nhân tố mới đối với sự biến động của hiện tượng. Do vậy mà d
báo vừa mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan. Dự báo muốn chính xác
thì càng cần phải loại trừ tính chủ quan của người dự báo.
4.1.2 Giới thiệu các phương pháp dự báo kinh tế
Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel - Người đăng: hieu-fet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Excel 9 10 178