Ktl-icon-tai-lieu

Frequency Response

Được đăng lên bởi phaleden-dutug
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHAPTER 5: FREQUENCY RESPONSE
TS. PHẠM NGUYỄN THANH LOAN

Hà Nội, 9/24/2012

Tổ chức lớp








Số tín chỉ: 3
Giảng viên: TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan
Văn phòng: Phòng 618, thư viện Điện Tử
Email: loanpham.sinhvien@gmail.com
Sách:
1. Electronic Devices and Circuit Theory, Robert
Boylestad and Louis Nashelsky
2. Kỹ thuật Mạch điện tử, Phạm Minh Hà
Bài tập tại lớp, bài tập về nhà theo nhóm được cung
cấp tại lớp

Frequency Response






Introduction
Models
Low frequency response
Miller effect
High frequency response

Introduction

Relation of gain and input
frequency: Bode diagram

Introduction
Cut-off frequency (fc): gain
decrease of 3dB (0.707)
f1 : fc at low frequency region
f2: fc at high frequency region

Filter models
…. pass filter

…. pass filter

Filter models
High
Low pass filter

Low
High pass filter

High pass filter

Tụ điện tương đương
ngắn mạch tại vùng tần số cao
hở mạch
tại vùng tần số thấp

Mô hình phân tích đáp ứng tần số

- Khâu

lọc thông cao
Vùng tần thấp,
C tương đương hở mạch
=>
Vo=0, Av=0

Vùng tần cao,
C tương đương ngắn mạch
=> Vo=Vi, Av=1

Mô hình phân tích đáp ứng tần số

- Khâu

lọc thông thấp

Tụ điện tương đương
ngắn mạch tại vùng tần số cao
hở mạch
tại vùng tần số thấp

Mô hình phân tích đáp ứng tần số

- Khâu

lọc thông thấp
Vùng tần thấp,
C tương đương hở mạch
=>
Vo= Vi , Av= 1

Vùng tần cao,
C tương đương ngắn mạch
=> Vo= 0 , Av=0

Mô hình phân tích đáp ứng tần số

- Tần

số cắt

Mô hình phân tích đáp ứng tần số

- Tần

số cắt

Tần số cắt: hệ số khuếch đại giảm 0,707 lần (3dB)
AV 

1

2
2 2
2
R w C

w  2 f
1
f 
2 RC

R

Đáp ứng vùng tần số thấp
mạch khuếch đại dùng BJT


Vùng tần số thấp bị giới
hạn bởi các khâu lọc
thông cao do tụ điện ở
 cửa vào Cin (fLs)
 ra Cout (fLo)
 chân emitơ Cemitter
(fLe)



Tần số giới hạn vùng
thấp là giá trị lớn nhất
của fLs, fLo, fLe

Tần số cắt vùng thấp do tụ cửa vào

với

f LS

1

2 ( RS  Ri )CS

R i  R1 / / R2 / / re

Tần số cắt vùng thấp do tụ cửa ra

f Lo

1

2 ( Ro  RL )CC

với

R O  RC / / r0

Tần số cắt vùng thấp do tụ chân emitơ

f LE

1

2 ReCE

với

R e  RE / /(re  RS / )

Mạch khuếch đại dùng FET
VDD
5V



VDD



RD



Cc
1

Q1
CG

Rsig

5

7
6



4

Vs

3

RG

0

RS

RL
Cs



Phân tích tương tự BJT
3 tụ điện CG, CC, CS
fLG=1/[2π(Rsig+Ri)CG] với
Ri=RG
fLC=1/[2π(Ro+RL)CC] với
Ro=RD//rd
fLs=1/[2π(ReqCs] với
Req=Rs/[1+Rs(1+gmrd)/(rd+R
D//RL)]

Hiệu ứng điện dung Miller





Cf: điện dung hồi tiếp
Mạch khuếch đại đảo
Điện ...
CHAPTER 5: FREQUENCY RESPONSE
TS. PHM NGUYN THANH LOAN
Hà Ni, 9/24/2012
Frequency Response - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Frequency Response - Người đăng: phaleden-dutug
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Frequency Response 9 10 887