Ktl-icon-tai-lieu

Geometry audin

Được đăng lên bởi phamquanghuy_t59
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AF
T

Michèle Audin

DR

HÌNH HỌC

Người dịch: Lê Minh Hà
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp "Géométrie", bản in lần thứ hai, do
NXB EDP Sciences xuất bản năm 2006.

AF
T

Mục lục

3

Hình học affine
I.1 Tiên đề về đường thẳng song song . . . . . . . . . . . . .
I.2 Không gian affine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5
5

I.3 Ánh xạ affine . . . . . . . . . . . . . .
I.4 Ba định lý cơ bản của hình học phẳng
I.5 Phụ lục: Tâm tỉ cự . . . . . . . . . . .
I.6 Phụ lục: Tính lồi . . . . . . . . . . . .
I.7 Phụ lục: Hệ tọa độ Đề-các . . . . . . .
Danh mục từ khóa . . . . . . . . . . . . .

DR

I

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

10
17
19
20
21
40

AF
T

Chương I

Hình học affine

Một không gian affine là một tập hợp các điểm, nó chứa các đường
thẳng, mặt phẳng, và hình học affine1 thảo luận, chẳng hạn về các quan
hệ giữa các điểm và các đường thẳng đó (các điểm thẳng hàng, các đường
thẳng song song hay đồng qui...). Để định nghĩa các đối tượng này, có
thể:

• Phát biểu một danh sách các tiên đề, mô tả các tính chất liên

DR

thuộc2 , chẳng hạn như "qua hai điểm có thể kẻ được duy nhất một
đường thẳng". Đó là quan điểm của Euclide (và gần đây là Hilbert).
Ngay cả khi quá trình và bản thân các tiên đề có thể không được
phát biểu một cách tường minh thì đây là cách thức được sử dụng
trong trường trung học.

• Ta quyết định rằng điều quan trọng nhất là hai điểm xác định một

véctơ, và định nghĩa mọi thứ sử dụng đại số tuyến tính, tức là từ
các tiên đề của không gian véctơ.

Tôi đã quyết định sử dụng phương pháp thứ hai vì nó trừu tượng và gọn
gàng hơn, nhưng tất nhiên, lý do chính là vì tôi cho rằng đây là thời
điểm cần chứng tỏ cho sinh viên thấy các kiến thức đại số tuyến tính
mà họ được cung cấp cũng tỏ ra hữu ích.
1

Ở đây ta mới chỉ nói đến hình học affine "nguyên gốc", tức là chưa có các khái niệm về
khoảng cách, góc, tính vuông góc của hình học Euclid mà ta sẽ thảo luận trong các chương
tiếp theo.
2
incidence properties

I.1 Tiên đề về đường thẳng song song

I.1

5

Tiên đề về đường thẳng song song

AF
T

Nhưng, để bắt đầu, ta sẽ nhắc lại một vài khía cạnh của phương pháp
thứ nhất. Đầu tiên, có các tiên đề của Euclide, xác lập các quan hệ giữa
các đối tượng, gọi là các "điểm", và các đối tượng khác, gọi là các "đường
thẳng". Ví dụ,
Tiên đề I.1.1. Qua hai điểm có thể kẻ ...
DRAFT
Michèle Audin
HÌNH HỌC
Người dịch: Minh
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp "Géométrie", bản in lần thứ hai, do
NXB EDP Sciences xuất bản năm 2006.
Geometry audin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Geometry audin - Người đăng: phamquanghuy_t59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Geometry audin 9 10 431