Ktl-icon-tai-lieu

Giải bài tập Vật lí đại cương phần điện

Được đăng lên bởi vanduccong4796
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 2302 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Khoa VËt LÝ, tr−êng §H Khoa Häc, §H Th¸i Nguyªn
§iÖn häc
Ch−¬ng 1: Tr−êng tÜnh ®iÖn
1-1. T×m lùc hót gi÷a h¹t nh©n electron trong nguyªn Hy®r«. BiÕt r»ng b¸n kÝnh
nguyªn tö Hy®r« lµ 0,5.10
-8
cm, ®iÖn tÝch cña electron e = -1,6.10
-19
C.
Gi¶i:
dông c«ng thøc lùc t−¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch cña ®Þnh luËt Cul«ng (víi ®iÖn tÝch cña
electron vµ h¹t nh©n hy®r« q
e
= - q
p
= -1,6.10
-19
C, kho¶ng c¸ch r = 0,5.10
-10
m):
N10.23,9
)10.5,0(
)10.6,1.(10.9
r
qqk
F
8
210
2199
2
21
==
1-2. Lùc ®Èy tÜnh ®iÖn gi÷a hai proton lín h¬n lùc hÊp dÉn gi÷a chóng bao nhiªu lÇn,
cho biÕt ®iÖn tÝch cña proton lµ 1,6.10
-19
C, khèi l−îng cña nã b»ng 1,67.10
-27
kg.
Gi¶i:
Theo c«ng thøc cña ®Þnh luËt Cul«ng vµ ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn, ta cã:
2
2
2
2
2
1
r
Gm
F;
r
kq
F ==
)lÇn(10.25,1
)10.67,1.(10.67,6
)10.6,1.(10.9
Gm
kq
F
F
36
22711
2199
2
2
2
1
==
1-3. Hai qu¶ cÇu ®Æt trong ch©n kh«ng cïng b¸n kÝnh ng khèi l−îng ®−îc treo ë
hai ®Çu sîi d©y sao cho mÆt ngoµi cña chóng tiÕp xóc víi nhau. Sau khi truyÒn cho
c¸c qu¶ cÇu mét ®iÖn tÝch q
0
= 4.10
-7
C, chóng ®Èy nhau gãc gi÷a hai sîi d©y b©y
giê b»ng 60
0
. TÝnh khèi l−îng cña c¸c qu¶ u nÕu kho¶ng c¸ch ®iÓm treo ®Õn m
qu¶ cÇu b»ng l = 20 cm.
Giải bài tập Vật lí đại cương phần điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải bài tập Vật lí đại cương phần điện - Người đăng: vanduccong4796
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giải bài tập Vật lí đại cương phần điện 9 10 151