Ktl-icon-tai-lieu

Giải Bài Tập vật lý phần nhiệt

Được đăng lên bởi metta
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn B. NhiÖt häc
Ch−¬ng: Më ®Çu
0-1.

Cã 40g khÝ O2 chiÕm thÓ tÝch 3l ë ¸p suÊt 10at.
a. TÝnh nhiÖt ®é cña khÝ
b. Cho khèi khÝ gi·n në ®¼ng ¸p tíi thÓ tÝch 4l. Hái nhiÖt ®é cña khèi
khÝ sau khi gi·n në.

Gi¶i
a. Ph−¬ng tr×nh Mendeleev – Crapayron
pV=m/µ RT
NhiÖt ®é khèi khÝ T1=µp1V1/R=292,5K.
b. Qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p: V/T=const
NhiÖt ®é khèi khÝ T2=T1V2/V1=390K
0-2.

Cã 10g khÝ H2 ë ¸p suÊt 8,2at ®ùng trong mét b×nh thÓ tÝch 20l.
a. TÝnh nhiÖt ®é cña khèi khÝ
b. H¬ nãng ®¼ng tÝch khèi khÝ nµy ®Õn ¸p suÊt cña nã b»ng 9at. TÝnh
nhiÖt ®é cña khèi khÝ sau khi h¬ nãng

Gi¶i
a. NhiÖt ®é khèi khÝ T1=µp1V1/R=388K.
b. Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch: p/T=const
NhiÖt ®é khèi khÝ T2=T1p2/p1=425K (lÊy 1at=9,81Pa)
0-3.

Cã 10g khÝ ®ùng trong mét b×nh, ¸p suÊt 107Pa. Ng−êi ta lÊy b×nh ra
mét l−îng khÝ cho tíi khi ¸p suÊt cña khÝ cßn l¹i trong b×nh b»ng
2,5.106Pa. Coi nhiÖt ®é khÝ kh«ng ®æi. T×m l−îng khÝ ®· lÊy ra

Gi¶i
Ph−¬ng tr×nh Mendeleev – Crapayron cho khèi khÝ tr−íc vµ sau khi lÊy khÝ
p1V=m1/µ RT, p2V=m2/µ RT,
p1
p
p − p2
= 2 = 1
m1 m 2 m1 − m 2

Khèi l−îng khÝ ®· lÊy:
 p 
∆m = m1 − m 2 = 1 − 2  m1 = 7,5kg
p1 


0-4.

Cã 12g khÝ chiÕm thÓ tÝch 4l ë 7oC. Sau khi h¬ nãng ®¼ng ¸p, khèi
l−îng riªng cña nã b»ng 6.10-4g/cm3. T×m nhiÖt ®é cña khèi khÝ sau khi
h¬ nãng.

Gi¶i
Khoa VËt LÝ, tr−êng §H Khoa Häc, §H Th¸i Nguyªn

Tr−íc khi h¬ nãng
pV=m/µ RT1
Sau khi h¬ nãng pV=m/µ RT2
p= ρ RT2/µ
LÊy (1)/(2) T2 =
0-5.

(1)
(2)

m
m
(t + 273) = 1400K
T1 =
ρV
ρV 1

Cã 10 g khÝ Oxy ë nhiÖt ®é 10oC, ¸p suÊt 3at. Sau khi h¬ nãng ®¼ng ¸p,
khèi khÝ chiÕm thÓ tÝch 10l. T×m:
a. ThÓ tÝch khèi khÝ tr−íc khi gi·n në.
b. NhiÖt ®é khèi khÝ sau khi gi·n në.
c. Khèi l−îng riªng khèi khÝ tr−íc khi gi·n në.
d. Khèi l−îng riªng khèi khÝ sau khi gi·n në.

Gi¶i
a. ThÓ tÝch khÝ tr−íc khi gi·n në: V1 = µp / RT1 ≈ 2,4
b. NhiÖt ®é khÝ sau khi gi·n në: T2=T1V2/V1 ≈ 1170K
c. Khèi l−îng riªng cña khÝ tr−íc khi gi·n në: ρ1 =
d. Khèi l−îng riªng cña khÝ sau khi gi·n në: ρ1 =
0-6.

m1
= 4,14 kg / m 3
V1

m1
= 1kg / m 3
V2

Mét b×nh chøa mét khÝ nÐn ë 27oC vµ ¸p suÊt 40at. T×m ¸p suÊt cña
khÝ khi ®· cã mét khèi l−îng khÝ tho¸t ra khái b×nh vµ nhiÖt ®é h¹
xuèng tíi 12oC.

Gi¶i
Ph−¬ng tr×nh Mendeleev – Crapayron


µ
T − ∆T
p1 ≈ 19at
 → p2 =
m/2
2T

p2V =
R (T − ∆T )

µ
p1 V =

0-7.

m

RT

Mét khÝ cÇu cã thÓ tÝch 300m3. Ng−êi ta b¬m vµo khÝ cÇu khÝ hy®r« ë
200C d−íi ¸p suÊt 750mmHg. NÕu mçi gi©y b¬m ®−îc 25g th× sau bao
l©u th× b¬m xong?

Gi¶i
Khèi l−îng khÝ cÇn b¬m
µPV
m=

RT

Thêi gian cÇn b¬m
m
µpV
t=

∆m

=...
Khoa VËt LÝ, tr−êng §H Khoa Häc, §H Th¸i Nguyªn
PhÇn B. NhiÖt häc
Ch−¬ng: Më ®Çu
0-1. Cã 40g khÝ O
2
chiÕm thÓ tÝch 3l ë ¸p suÊt 10at.
a. TÝnh nhiÖt ®é cña k
b. Cho khèi khÝ gi·n në ®¼ng ¸p tíi thÓ tÝch 4l. Hái nhiÖt ®é cña khèi
khÝ sau khi gi·n në.
Gi¶i
a. Ph−¬ng tr×nh Mendeleev – Crapayron
pV=m/µ RT
NhiÖt ®é khèi khÝ T
1
=µp
1
V
1
/R=292,5K.
b. Qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p: V/T=const
NhiÖt ®é khèi khÝ T
2
=T
1
V
2
/V
1
=390K
0-2. Cã 10g khÝ H
2
ë ¸p suÊt 8,2at ®ùng trong mét b×nh thÓ tÝch 20l.
a. TÝnh nhiÖt ®é cña khèi khÝ
b. H¬ nãng ®¼ng tÝch khèi knµy ®Õn ¸p suÊt cña nã b»ng 9at. TÝnh
nhiÖt ®é cña khèi khÝ sau khi h¬ nãng
Gi¶i
a. NhiÖt ®é khèi khÝ T
1
=µp
1
V
1
/R=388K.
b. Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch: p/T=const
NhiÖt ®é khèi khÝ T
2
=T
1
p
2
/p
1
=425K (lÊy 1at=9,81Pa)
0-3. 10g khÝ ®ùng trong mét b×nh, ¸p suÊt 10
7
Pa. Ng−êi ta lÊy b×nh ra
mét l−îng khÝ cho tíi khi ¸p suÊt cña khÝ cßn l¹i trong b×nh b»ng
2,5.10
6
Pa. Coi nhiÖt ®é khÝ kh«ng ®æi. T×m l−îng khÝ ®· lÊy ra
Gi¶i
Ph−¬ng tr×nh Mendeleev – Crapayron cho khèi khÝ tr−íc vµ sau khi lÊy khÝ
p
1
V=m
1
/µ RT, p
2
V=m
2
/µ RT,
21
21
2
2
1
1
mm
pp
m
p
m
p
==
Khèi l−îng khÝ ®· lÊy:
kg5,7m
p
p
1mmm
1
1
2
21
=
==
0-4. 12g khÝ chiÕm thÓ tÝch 4l ë 7
o
C. Sau khi nãng ®¼ng ¸p, khèi
l−îng riªng cña b»ng 6.10
-4
g/cm
3
. T×m nhiÖt ®é cña khèi khÝ sau khi
h¬ nãng.
Gi¶i
Giải Bài Tập vật lý phần nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải Bài Tập vật lý phần nhiệt - Người đăng: metta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giải Bài Tập vật lý phần nhiệt 9 10 775