Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết đề Hóa B2007

Được đăng lên bởi akirajunhuyetle
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề 285
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản
ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với
hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16)
A. 0,92.

B. 0,32.

C. 0,64.

D. 0,46.

Gọi công thức phân tử của rượu no đơn chức CnH2n+1OH
CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O
Gọi a là số mol của X = n O

 Khối lượng chất rắn giảm : 16a = 0,32  a = 0,02 mol
Hỗn hợp hơi gồm : CnH2n O : 0,02 (mol) , H2O : 0,02 (mol)
a mol CnH2n O

( 14n + 16 )

13
31

a mol H2O

18

14n – 15

 13 : (14n – 15 ) = a : a  n = 2  C2H5OH
 Khối lượng của rượu là : 0,02.46 = 0,92 gam
 Chọn đáp án A
Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách
nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng
phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Để chất đó (X) không có phản ứng với NaOH  X không phải là đồng đẳng phenol ( không có nhóm OH
liên kết trực tiếp với nhân benzen )
Để X tách được nước  X có dạng C6H5-CH2-CH2-OH , C6H5-CHOH-CH3
n C6H5-CH=CH2  (- CH-CH2- )n


C6H5

 Chọn D
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Câu 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 13 electron.

B. nhận 12 electron.

C. nhường 13 electron.

D. nhường 12 electron.

CuFeS2 + O2  CuO + Fe2O3 + SO2
Sơ đồ cho nhận :
[CuFeS2]o - 13e  Cu+2 + Fe+3 + 2S+4

 Chọn đáp án C
Câu 5: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của
anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất.
Công thức XY là
A. AlN.

B. MgO.

C. LiF.

D. NaF.

Na : z = 11 , 1s2 2s2 2p6 3s1 , Na+ có 10e
F : z = 9 , 1s2 2s2 2p5 , F- có 10 e , trong mọi hợp chất F đều có số oxi hóa là -1 .
Tổng số e của XY là 20  Thỏa mãn .

 Chọn D
Câu 6: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều
tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:
A. HNO3, ...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: HOÁ HỌC, Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề 285
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):
Câu 1: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản
ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với
hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16)
A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.
Gọi công thức phân tử của rượu no đơn chức C
n
H
2n+1
OH
C
n
H
2n+1
OH + CuO
C
n
H
2n
O + Cu + H
2
O
Gọi a là số mol của X = n
O
Khối lượng chất rắn giảm : 16a = 0,32
a = 0,02 mol
Hỗn hợp hơi gồm : C
n
H
2n
O : 0,02 (mol) , H
2
O : 0,02 (mol)
a mol C
n
H
2n
O ( 14n + 16 ) 13
31
a mol H
2
O 18 14n – 15
13 : (14n – 15 ) = a : a
n = 2
C
2
H
5
OH
Khối lượng của rượu là : 0,02.46 = 0,92 gam
Chọn đáp án A
Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C
8
H
10
O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách
nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng
phân ứng với công thức phân tử C
8
H
10
O, thoả mãn tính chất trên là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Để chất đó (X) không có phản ứng với NaOH
X không phải là đồng đẳng phenol ( không có nhóm OH
liên kết trực tiếp với nhân benzen )
Để X tách được nước
X có dạng C
6
H
5
-CH
2
-CH
2
-OH , C
6
H
5
-CHOH-CH
3
n C
6
H
5
-CH=CH
2
(- CH-CH
2
- )
n
C
6
H
5
Chọn D
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
Giải chi tiết đề Hóa B2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết đề Hóa B2007 - Người đăng: akirajunhuyetle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giải chi tiết đề Hóa B2007 9 10 910