Ktl-icon-tai-lieu

Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013

Được đăng lên bởi harleluya-sgs
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013

Mail : trantuyen89hy@gmail.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na
dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a
là
A. 8,8
B. 6,6
C. 2,2
D. 4,4.
Giải :
X gồm CH3OH và C2H4(OH)2
Ta thấy nC = nOH = 2nH2 = 0,2 mol => nC = nCO2 = 0,2 mol
 a = 0,2×44 = 8,8 gam
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn
toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn
trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam.
B. 0,38 gam.
C. 0,58 gam.
D. 0,31 gam.
Giải :
NH2 + HCl → NH3Cl
Bảo toàn khối lượng : mHCl = 1,49 – 0,76 = 0,73 gam
,
,
nHCl = , = 0,02 mol = n NH2 => 15 (CH3-) <
= , - 16 = 22 < 29 (C2H5-)
( nhận xét : 22 =
=> 2 amin có số mol = nhau = 0,01 mol )
mCH3NH2 = 0,01× 31 = 0,31 gam
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời
gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến
phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4
đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18
gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12.
B. 6,80.
C. 5,68.
D. 13,52.
Giải :
Ta có : nCaCO3 = 0,04 mol= nCO2= nO (X pư)
Qui đổi hỗn hợp Y về Fe ( x mol) và O (y mol)
,
bảo toàn e : 3x = 2y + , × 2
bảo toàn mol nguyên tố Fe : nFe (Y) = 2nFe2(SO4)3 =
× 2 = 0,09 mol = x
 x = 0,09 ; y = 0,09
Bảo toàn khối lượng : mX = mY + mO (X pư)
= 0,09× 56 + (0,04+0,09)	×16 = 7,12 gam
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X
(không có ion NH +4 ). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết
tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78
gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là
A. 28,66%.
B. 30,08%.
C. 27,09%.
D. 29,89%.
Giải :
nCu = 0,02 ; nHNO3 = 0,12 ; nKOH = 0,15
1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Học viên : Trần Trọn...
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013 Mail : trantuyen89hy@gmail.com
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Học viên : Trần Trọng Tuyền - Lớp cao học Hóa k23.
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K =
39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na
dư, thu được 2,24 lít khí H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO
2
. Giá trị của a
A. 8,8 B. 6,6 C. 2,2 D. 4,4.
Giải :
X gồm CH
3
OH và C
2
H
4
(OH)
2
Ta thấy nC = nOH = 2nH
2
= 0,2 mol => nC = nCO
2
= 0,2 mol
a = 0,2×44 = 8,8 gam
Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, số mol bằng nhau, phản ứng hoàn
toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn
trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam. D. 0,31 gam.
Giải :
NH
2
+ HCl →
NH
3
Cl
Bảo toàn khối lượng : mHCl = 1,49 – 0,76 = 0,73 gam
nHCl =
,
,
= 0,02 mol = n
NH
2
=> 15 (CH
3
-) <
=
,
,
- 16 = 22 < 29 (C
2
H
5
-)
( nhận xét : 22 =

=> 2 amin có số mol = nhau = 0,01 mol )
mCH
3
NH
2
= 0,01× 31 = 0,31 gam
Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời
gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, đến
phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO
2
(đktc, sản phẩm khử duy nhất) dung dịch chứa 18
gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.
Giải :
Ta có : nCaCO
3
= 0,04 mol= nCO
2
= nO (X pư)
Qui đổi hỗn hợp Y về Fe ( x mol) và O (y mol)
bảo toàn e : 3x = 2y +
,
,
× 2
bảo toàn mol nguyên tố Fe : nFe (Y) = 2nFe
2
(SO
4
)
3
=


× 2 = 0,09 mol = x
x = 0,09 ; y = 0,09
Bảo toàn khối lượng : mX = mY + mO (X pư)
= 0,09× 56 + (0,04+0,09)×16 = 7,12 gam
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO
3
60% thu được dung dịch X
(không có ion
+
4
NH
). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết
tủa được dung dịch Y.cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78
gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO
3
)
2
trong X là
A. 28,66%. B. 30,08%. C. 27,09%. D. 29,89%.
Giải :
nCu = 0,02 ; nHNO
3
= 0,12 ; nKOH = 0,15
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013 - Người đăng: harleluya-sgs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2013 9 10 871