Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1

Được đăng lên bởi tiger_9x18
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải chi tiết đề số 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

evaluation
ĐỀ CƯƠNG
CÔNG THỨC ÔN THIFor
ĐẠI
HỌC only.

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1
Có thức tổng quát như sau:
p(A) =(mp1 + np2 ) : (m+n)
q(a) =(mq1 + nq2 ) : (m+n) = 1 - p
Với :
m: tổng số cá thế của QT được nhập cư trước thời điểm nhập cư
n: số cá thể đến nhập cư
p1(q1): tần số A(a) của QT được nhập cư trước thời điểm nhập cư
p2(q2): tần số A(a) của QT đến nhập cư
Bài toán 1và 2:
Xác định tỉ lệ mỗi loại giao tử bình thường được sinh ra từ các cây đa bội :
a) BBBbbb
b) BBbbbb
c)BBBBBBbb
GIẢI:
Tỉ lệ các loại giao tử bình thường được tạo ra tử các KG:
a) BBBbbb:
3
C3
BBB = 1 = 1/20
C23 C13 BBb = 9 = 9/20
C13 C23 Bbb = 9 = 9/20 C33
bbb = 1 = 1/20
b) BBbbbb:
C12 C24 Bbb = 12 = 3/5
C3 4
bbb = 4 = 1/5
C22 C14 BBb = 4 = 1/5
c) BBBBBBbb
C46
BBBB = 15 = 3/14
C36 C12 BBBb = 40 = 8/14
C26 C22 BBbb = 15 = 3/14
…………………………………………………………………………………..
Câu 3.Nhóm máu gồm 3 alen / NST thường, máu khó đong gồm 2 alen / X, dính ngón gồm 2 alen/ Y. Số kiểu
gen tối đa là
A. 54
B.90
C . 150
D. 27
BÀI LÀM:
Với 3 alen quy định nhóm máu trên NST thường bạn có thể áp dụng công thức r(r+1)/2 so kieu gen…..( với r la
số alen)
Với alen tren NST giới tính bạn có thể áp dung voi KG trên NST XX như NST thường áp dung công thức
r(r+1)/2 KG tren XX … con có r KG trên cặp XY. ( VD: co 2 alen A và a nằm trên NST X Số KG tối đa là :
XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY là 5 KG tất cả
Bạn có thể tính theo CT trên là số KG với XX la r(r+1)/2=2(2+1)/2=3 số KG tren XY=r=2. tổng lại là 5.) cái
nay có thể áp dụng để tính nhanh với nhiều alen trên NST giới tinh..
Bài giải cụ thể :
Với 3 alen trên NST thường ta có so KG tối đa tạo ra là 3(3+1)/2=6 KG
Với 2 alen trên NST giới tính ta có thể tinh số KG của cặp XX la 2(2+1)/2=3.
Với cặp XY do đang còn kết hợp với cặp alen tren Y. Nên bạn tính theo tích nhé. Số KG trên XY do cặp alen
máu khó đong tao ra la r=2.
Với cặp alen quy định dính ngón trên Y bạn có 2 KG XY=r=2..
DO X mang gen quy định nhóm máu có thể kết hợp với Y mang gen dinh ngón để tao XY mang 2 gen quy định
cả nhóm máu và dinh ngón vậy số KG tối đa XY là 2x2=4 KG
Vậy tổng số KG là sự kết hợp của gen trên NST thường va NST giơi tính
=6x(3+4)=42 KG
(giải thích KG Kết hợp X va Y. la giả sử gen quy định máu khó đông là A va a còn tật dính ngón la B va b. thi
số KG do mau khó đông là XAXA, XAXa,XaXa, XAY,XaY, còn dính ngón là XYB và Xyb nhưng do X va Y
di cùng nhau nen cặp XY tạo ra
tạo ra XAYB,XAYb, Xa...
Giải chi tiết đề số 1 ĐỀ CƯƠNG CÔNG THỨC ÔN THI ĐẠI HỌC
GV: THÙY TRANG 1
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1
Có thức tổng quát như sau:
p(A) =(mp
1
+ np
2
) : (m+n) q(a) =(mq
1
+ nq
2
) : (m+n) = 1 - p
Với :
m: tổng số thế của QT được nhập cư trước thời điểm nhập cư
n: số cá thể đến nhập cư
p
1
(q
1
): tần số A(a) của QT được nhập cư trước thời điểm nhập cư
p
2
(q
2
): tần số A(a) của QT đến nhập cư
Bài toán 1và 2:
Xác định tỉ lệ mi loại giao tử bình thường được sinh ra từ cácy đa bi :
a) BBBbbb b) BBbbbb c)BBBBBBbb
GIẢI:
Tỉ lệ các loại giao tử bình thường được tạo ra tử các KG:
a) BBBbbb:
C
3
3
BBB = 1 = 1/20 C
2
3
C
1
3
BBb = 9 = 9/20 C
1
3
C
2
3
Bbb = 9 = 9/20 C
3
3
bbb = 1 = 1/20
b) BBbbbb:
C
2
2
C
1
4
BBb = 4 = 1/5 C
1
2
C
2
4
Bbb = 12 = 3/5 C
3
4
bbb = 4 = 1/5
c) BBBBBBbb
C
4
6
BBBB = 15 = 3/14 C
3
6
C
1
2
BBBb = 40 = 8/14 C
2
6
C
2
2
BBbb = 15 = 3/14
…………………………………………………………………………………..
Câu 3.Nhóm máu gồm 3 alen / NST thường, máu khó đong gồm 2 alen / X, dính ngón gồm 2 alen/ Y. Số kiểu
gen tối đa là
A. 54 B.90 C . 150 D. 27
BÀI LÀM:
Với 3 alen quy đnh nhóm máu trên NST thường bạn thể áp dụng công thức r(r+1)/2 so kieu gen…..( với r la
số alen)
Với alen tren NST giới tính bạn có thể áp dung voi KG trên NST XX như NST thường áp dung công thức
r(r+1)/2 KG tren XX … con có r KG trên cặp XY. ( VD: co 2 alen A và a nằm trên NST X Số KG tối đa là :
XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY là 5 KG tt cả
Bạn có thể tính theo CT trên là số KG với XX la r(r+1)/2=2(2+1)/2=3 sKG tren XY=r=2. tổng lại là 5.) cái
nay thể áp dụng để tính nhanh với nhiều alen trên NST giới tinh..
Bài giải cụ thể :
Với 3 alen trên NST thường ta có so KG tối đa tạo ra là 3(3+1)/2=6 KG
Với 2 alen trên NST giới tính ta có thể tinh số KG của cặp XX la 2(2+1)/2=3.
Với cặp XY do đang còn kết hợp với cặp alen tren Y. Nên bạn tính theo tích nhé. Số KG trên XY do cặp alen
máu khó đong tao ra la r=2.
Với cặp alen quy định dính ngón trên Y bạn có 2 KG XY=r=2..
DO X mang gen quy định nhóm máu có thể kết hợp với Y mang gen dinh ngón để tao XY mang 2 gen quy định
cả nhóm máu và dinh ngón vậy số KG tối đa XY là 2x2=4 KG
Vậy tng số KG là sự kết hợp của gen trên NST thường va NST giơi tính
=6x(3+4)=42 KG
(giải thích KG Kết hợp X va Y. la giả sử gen quy định máu khó đông là A va a còn tật dính ngón la B va b. thi
số KG do mau khó đông là XAXA, XAXa,XaXa, XAY,XaY, còn dính ngón là XYB và Xyb nhưng do X va Y
di cùng nhau nen cặp XY tạo ra
to ra XAYB,XAYb, XaYB,XaYb. La 4 tren XY giống tích thành phần. còn trên XX không đổi la 3 KG)
neu ban tinh ca? truong hop XAY va XaY thi neu vay co khac gi ko co gen quy dinh dinh ngon… neu da co gen
quy dinh dinh ngon thi no bat buoc nam tren Y chu khong the? Khong co dc……
neu ban nghi dung 6*(3+2+4)=54 nghia la ban them 2 KG XAY va XaY
……………………………………………………………………………………………
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 - Người đăng: tiger_9x18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 9 10 648