Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề chi tiết môn Vật Lý THPT Quốc gia 2015

Được đăng lên bởi itokute
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn đàn Vật lí phổ thông

Tăng Hải Tuân
TĂNG HẢI TUÂN

DIỄN ĐÀN VẬT LÍ PHỔ THÔNG

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015


MÔN VẬT LÍ

Lời giải
1
mω 2 A2 .
2

Hả
iT
uâ

Cơ năng của con lắc là

n

Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với
phương trình x = A cos ωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
1
1
C. mω 2 A2 .
D. mω 2 A2 .
A. mωA2 .
B. mωA2 .
2
2

Đáp án D.

Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5 cos(ωt + 0, 5π) (cm). Pha ban đầu của
dao động là
A. π.
B. 0, 5π.
C. 0, 25π.
D. 1, 5π.
Lời giải

Phương trình dao động điều hòa có dạng x = A cos(ωt + ϕ) thì ϕ là pha ban đầu của dao động.
Đáp án B.
Câu 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. √
Chu kì dao động riêng của mạch là √
A. T = √
π LC.
B. T = 2πLC.
√
C. T = LC.
D. T = 2π LC.
Lời giải

Tă
n

g

√
Chu kì dao động riêng của mạch là T = 2π LC.
Đáp án D.
Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6 cos ωt (cm). Dao động của chất điểm
có biên độ là
A. 2 cm.
B. 6 cm.
C. 3 cm.
D. 12 cm.
Lời giải

Dao động x = 6 cos ωt của chất điểm có biên độ là 6 cm.
Đáp án B.
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động
điều hòa với tần số góc là
m
k
m
k
A. 2π
.
B. 2π
.
C.
.
D.
.
k
m
k
m
Lời giải
Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là ω =
Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2015

1

k
.
m


Diễn đàn Vật lí phổ thông

Tăng Hải Tuân

Đáp án D.
Câu 6: Ở √
Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là √
B. 100 V.
C. 220 V.
D. 100 2 V.
A. 220 2 V.
Lời giải
Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 220 V.
Đáp án C.

Lời giải

n

Câu 7: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. quang - phát quang.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. nhiệt điện.

Hả
iT
uâ

Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Đáp án C.

Câu 8: Một sóng cơ có tần số f , truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng
λ. Hệ thức đúng là
f
A. v = λf .
B. v = .
λ
λ
D. v = 2πf λ.
C. v = .
f
Lời giải

Ta có v = λf .
Đáp án A.

Lời giải

Tă
n

g

Câu 9: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi
trường
A. là phương ngang.
B. là phương thẳng đứng.
C. trùng với phương truyền sóng.
D. vuông góc với phương truyền sóng.

Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phư...
Tăng Hải Tuân
Diễn đàn Vật phổ thông Tăng Hải Tuân
DIỄN ĐÀN VT PHỔ THÔNG
http://vatliphothong.vn
TĂNG HẢI TUÂN
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015
MÔN VT
Câu 1: Một con lắc xo khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với
phương trình x = A cos ωt. Mốc tính thế năng vị trí cân bằng. năng của con lắc
A. A
2
. B.
1
2
A
2
. C.
2
A
2
. D.
1
2
2
A
2
.
Lời giải
năng của con lắc
1
2
2
A
2
.
Đáp án D.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5 cos(ωt + 0, 5π) (cm). Pha ban đầu của
dao động
A. π. B. 0, 5π. C. 0, 25π. D. 1, 5π.
Lời giải
Phương trình dao động điều hòa dạng x = A cos(ωt + ϕ) thì ϕ pha ban đầu của dao động.
Đáp án B.
Câu 3: Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện
điện dung C. Chu dao động riêng của mạch
A. T = π
LC. B. T =
2πLC.
C. T =
LC. D. T = 2π
LC.
Lời giải
Chu dao động riêng của mạch T = 2π
LC.
Đáp án D.
Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6 cos ωt (cm). Dao động của chất điểm
biên độ
A. 2 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 12 cm.
Lời giải
Dao động x = 6 cos ωt của chất điểm biên độ 6 cm.
Đáp án B.
Câu 5: Một con lắc xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và xo độ cứng k. Con lắc dao động
điều hòa với tần số c
A. 2π
m
k
. B. 2π
k
m
. C.
m
k
. D.
k
m
.
Lời giải
Con lắc dao động điều hòa với tần số c ω =
k
m
.
Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2015 1 http://vatliphothong.vn
Giải đề chi tiết môn Vật Lý THPT Quốc gia 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đề chi tiết môn Vật Lý THPT Quốc gia 2015 - Người đăng: itokute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giải đề chi tiết môn Vật Lý THPT Quốc gia 2015 9 10 175