Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề đại học Hóa khối A năm 2012

Được đăng lên bởi Kts Pasteur
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 384
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Nguyên tử R tạo được cation R +. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R + (ở trạng
thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 11.
B. 10.
C. 22.
D. 23.
Cấu hình e của ion R+ là : 1s22s22p6 là 10e suy ra Z=11 là Na có Z = E = 11 , nên chọn C.
Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện
không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí
Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là
A. 0.8.
B. 0,3.
C. 1,0.
D. 1,2.
PTđp: 4AgNO3 + H2O ---> 4Ag + O2 + 4HNO3
0,15
Pư x -------------------------------->
x
Sau pứ có hh kim loại là Ag và Fe dư. Vậy ddY gồm HNO 3 và Ag+. Do Fe dư nên sau pứ tạo
Fe2+.
Dd Y : HNO3 x
+ 0,225 mol Fe ---> Fe2++ NO + Ag (0,15-x)
NO3- + 3e + 4H+ = NO
3x/4 x
+
Ag +1e = Ag
0,15-x
0,15-x
Tổng mol e= 3x/4 + 0,15-x= (0,6-x)/4.
Fe- 2e = Fe2+ suy ra số m ol Fe pứ= (0,6-x)/8. Vậy Fe dư = 0,225-(0,6-x)/8= (1,2+x)/8.
Klg Ag + Fe dư = 108(0,15-x) + 56(1,2+x)/8= 14,5. Giải ra x=0,1 nên số mol e điện phân = x=
0,1. suy ra 0,1= 2,68.t /96500 nên t= 1 giờ.
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
a,b,c đúng
Câu 4: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C 6H5OH). Số chất trong dãy
có khả năng làm mất màu nước brom là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Gồm stiren; anilin; phenol
Câu 5: Cho các phản ứng sau :
(a) H2S + SO2 
(b) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) 
0

t
  ti le mol
(c) SiO2 + Mg 
(d) Al2O3 + dung dịch NaOH 
1:2
(e) Ag + O3 
(g) SiO2 + dung dịch HF 
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 3.
;
a tạo s; b tạo S---> Na2SO4 + S + SO2 c tạo Si; e tạo Oxi
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng :

(a)...
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 384
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Nguyên tử R tạo được cation R
+
. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của R
+
(ở trạng
thái cơ bản) là 2p
6
. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 11. B. 10. C. 22. D. 23.
Cấu hình e của ion R
+
là : 1s
2
2s
2
2p
6
là 10e suy ra Z=11 là Na có Z = E = 11 , nên chọn C.
Câu 2: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO
3
1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện
không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y khí
Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại
khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Giá trị của t là
A. 0.8. B. 0,3. C. 1,0. D. 1,2.
PTđp: 4AgNO
3
+ H
2
O ---> 4Ag + O
2
+ 4HNO
3
0,15
Pư x --------------------------------> x
Sau pứ có hh kim loại Ag Fe dư. Vậy ddY gồm HNO
3
Ag
+
. Do Fe nên sau pứ tạo
Fe
2+
.
Dd Y : HNO
3
x + 0,225 mol Fe ---> Fe
2+
+ NO + Ag (0,15-x)
NO
3
-
+ 3e + 4H
+
= NO
3x/4 x
Ag
+
+1e = Ag
0,15-x 0,15-x
Tổng mol e= 3x/4 + 0,15-x= (0,6-x)/4.
Fe- 2e = Fe
2+
suy ra số m ol Fe pứ= (0,6-x)/8. Vậy Fe dư = 0,225-(0,6-x)/8= (1,2+x)/8.
Klg Ag + Fe dư = 108(0,15-x) + 56(1,2+x)/8= 14,5. Giải ra x=0,1 nên số mol e điện phân = x=
0,1. suy ra 0,1= 2,68.t /96500 nên t= 1 giờ.
Câu 3: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
a,b,c đúng
Câu 4: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C
6
H
5
OH). Số chất trong dãy
có khả năng làm mất màu nước brom là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Gồm stiren; anilin; phenol
Câu 5: Cho các phản ứng sau :
(a) H
2
S + SO
2
(b) Na
2
S
2
O
3
+ dung dịch H
2
SO
4
(loãng)
(c) SiO
2
+ Mg
0
ti le mol 1:2
t

(d) Al
2
O
3
+ dung dịch NaOH
(e) Ag + O
3
(g) SiO
2
+ dung dịch HF
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
a tạo s; b tạo S---> Na
2
SO
4
+ S + SO
2
;
c tạo Si; e tạo Oxi
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng :
Giải đề đại học Hóa khối A năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đề đại học Hóa khối A năm 2012 - Người đăng: Kts Pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải đề đại học Hóa khối A năm 2012 9 10 559