Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề đại học khối A Lí 2012

Được đăng lên bởi Kts Pasteur
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958
(Thời gian làm bài : 90 phút)
-34
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C;
tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol-1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng
m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t
T
4

vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+ vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng
A. 0,5 kg
B. 1,2 kg
C.0,8 kg
cos


t


 =0,05m
Hướng dẫn: Tại thời điểm t: x1= A






D.1,0 kg






Tại thời điểm t+ T/4: x2=A cos t    2  , v2= - A sin  t    2  = - A cost    = 
0,5m/s
Suy ra:  =10 rad/s  m = 1 kg
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình
của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì,

4

khoảng thời gian mà v  vTB là
A.

T
6

B.

2T
3

C.

T
3

D.

T
2

Hướng dẫn:
v


v
A
vTB  max 
4
2
2

A
A

x 
2
2

tương

ứng

với

li

độ:
N

Khoảng thời gian được biểu diễn bởi

300

hình vẽ (màu tím):
t

 = 600

T T T
 
6 6 3

-A

-A/2

v

A/2

+A +A

M

Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45  m với công suất 0,8W. Laze
B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60  m với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số
phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
A.1

B.
PA  A
hc

20
9

C.2
PB  B
hc

D.

3
4

n

A
Theo đề: PA  A  PB  B  n 1
B
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng
đơn sắc có bước sóng 1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN
vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng.

Hướng dẫn: n A 

, nB 

Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 
của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
A.7
B. 5
C. 8.

51
thì tại M là vị trí
3

D. 6

Hướng dẫn: Khi thay  2 số vân tối trên đoạn MN là: 10 1 k2 k

51
 k 6 .
3

Vậy

có 7 vân sáng.
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
B. đều là phản ứng
hạt nhân thu năng lượng
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân
Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang
dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn...
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C;
tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; số Avôgadrô N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc xo gồm lò xo nhẹđộ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng
m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu T. Biết thời điểm t
vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+
4
T
vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng
A. 0,5 kg B. 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg
Hướng dẫn: Tại thời điểm t: x
1
= A
tcos
=0,05m
Tại thời điểm t+ T/4: x
2
=A
2
cos
t
, v
2
= -
2
sin
tA
= -
tAcos
=
0,5m/s
Suy ra:
=10 rad/s
m = 1 kg
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu T. Gọi v
TB
tốc đtrung bình
của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì,
khoảng thời gian mà
A.
6
T
B.
2
3
T
C.
3
T
D.
2
T
Hướng dẫn:
22
max
A
v
tương ứng với li độ:
22
A
x
A
Khoảng thời gian được biểu diễn bởi
hình vẽ (màu tím):
366
TTT
t
Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45
m
với công suất 0,8W. Laze
B phát ra chùm bức xạ bước sóng 0,60
m
với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số
phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
A.1 B.
20
9
C.2 D.
3
4
Hướng dẫn:
hc
P
n
AA
A
,
hc
P
n
BB
B
Theo đề:
BBAA
PP
1
B
A
n
n
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng
đơn sắc bước sóng
1
. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN
vuông góc với hệ vân giao thoa) 10 vân tối, M N là vị trí của hai vân sáng.
Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng
1
2
5
3
t tại M vị trí
của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
A.7 B. 5 C. 8. D. 6
-A -A/2 A/2
+A +A
30
0
M
N
= 60
0
v
Giải đề đại học khối A Lí 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đề đại học khối A Lí 2012 - Người đăng: Kts Pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giải đề đại học khối A Lí 2012 9 10 146