Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề đại học khối A Toán 2013

Được đăng lên bởi Kts Pasteur
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM LT ĐH-CĐ
THẦY BÍNH ĐT: 0982238353
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI ĐH -CĐ NĂM HỌC 2013
Môn: TOÁN, khối A, A1,
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y   x 3  3x 2  3mx  1 (1) , với m là tham số thực
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0
b) Tìm m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (0; +  )





Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình 1  tan x  2 2 sin  x  
4




Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 

x 1  4 x 1  y4  2  y
2
2
 x  2 x( y  1)  y  6 y  1  0

(x, y  R).

2

x2 1
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I   2 ln x dx
x
1
·
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, ABC
 300 , SBC là tam
giác đều cạnh a và mặt bên SBC vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và
khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).
Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện (a  c)(b  c)  4c 2 . Tìm giá

trị nhỏ nhất của biểu thức P 

32a 3
32b3
a 2  b2


(b  3c)3 (a  3c)3
c

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C
thuộc đường thẳng d : 2x  y  5  0 và A(4;8) . Gọi M là điểm đối xứng của B qua C, N là hình
chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD. Tìm tọa độ các điểm B và C, biết rằng N(5;-4).
Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
x  6 y 1 z  2


và điểm A(1;7;3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc
3
2
1
với  . Tìm tọa độ điểm M thuộc  sao cho AM = 2 30 .
:

Câu 9.a (1,0 điểm). Gọi S là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các
số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số
được chọn là số chẵn.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng  :x  y  0 . Đường
tròn (C) có bán kính R = 10 cắt  tại hai điểm A và B sao cho AB = 4 2 . Tiếp tuyến của (C)
tại A và B cắt nhau tại một điểm thuộc tia Oy. Viết phương trình đường tròn (C).
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x  3y  z  11  0
và mặt cầu (S) : x 2  y 2  z 2  2x  4y  2z  8  0 . Chứng minh (P) tiếp xúc với (S). Tìm tọa độ tiếp
điểm của (P) và (S).
Câu 9.b (1,0 điểm) Cho số phức z  1  3i . Viết ...




 !"#$%&'(#(#
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
)!*+,-.#/'012
34-#/'012Cho hàm số
3 2
y x 3x 3mx 1 (1) 
, với m là tham số thực
52Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0
b) Tìm m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (0; +
)
34-#/'012Giải phương trình
1 tan x 2 2 sin x
4
34-#/'012Giải hệ phương trình
4
4
2 2
1 1 2
2 ( 1) 6 1 0
x x y y
x x y y y
(x, y R).
346-#/'012Tính tích phân
2
2
2
1
1
ln
x
I x dx
x
34-#/'012Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông tại A,
·
0
ABC 30
, SBC tam
giác đều cạnh a và mặt bên SBC vuông góc với đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và
khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).
347-#/'012Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện
2
(a c)(b c) 4c
. Tìm giá
trị nhỏ nhất của biểu thức
3 3 2 2
3 3
32a 32b a b
P
(b 3c) (a 3c) c
)8-#/'012Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
(9%:;<%=> ?@AB %%4C
34.95-#/'012Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD điểm C
thuộc đường thẳng d :
2x y 5 0
A( 4;8)
. Gọi M điểm đối xứng của B qua C, N hình
chiếu vuông góc của B trên đường thẳng MD. Tìm tọa độ các điểm B và C, biết rằng N(5;-4).
34 95 -# /'012 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
điểm A(1;7;3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A vuông góc
với
. Tìm tọa độ điểm M thuộc
sao cho AM =
2 30
.
3495-#/'0129 Gọi S là tập hợp tất cả số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các
số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số
được chọn là số chẵn.
9%:;<%=> ?@AB %3 ?<5;
34.9D-#/'012Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng
:x y 0
. Đường
tròn (C) bán kính R =
10
cắt
tại hai điểm A B sao cho AB =
4 2
. Tiếp tuyến của (C)
tại A và B cắt nhau tại một điểm thuộc tia Oy. Viết phương trình đường tròn (C).
349D-#/'012 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
(P): 2x 3y z 11 0
mặt cầu
2 2 2
(S):x y z 2x 4y 2z 8 0
. Chứng minh (P) tiếp xúc với (S). Tìm tọa độ tiếp
điểm của (P) và (S).
349D-#/'012Cho số phức
z 1 3i
. Viết dạng ợng giác của z. Tìm phần thực phần
ảo của số phức
5
w (1 i)z
.
1
Giải đề đại học khối A Toán 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đề đại học khối A Toán 2013 - Người đăng: Kts Pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải đề đại học khối A Toán 2013 9 10 576