Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề vật lí

Được đăng lên bởi Song Nhung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
274………..
­Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA
= acos(100pit); uB = bcos(100pit). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của
AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm.
Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
­Giải: Bước sóng lamđa = v/f = 1/50 = 0,02m = 2cm
Xét điểm C trên AB cách I: IC = d
uAC = acos(100pit ­2pi x d1 /lamđa) ; uBC = bcos(100pit­2pi x d2 /lamđa)
C là điểm dao động với biên độ cực đại khi d1 – d2 = (AB/2 +d) – (AB/2 –d) = 2d = k.lamđa
=> d =k.lamđa /2= k (cm) với k = 0; ±1; ±2; ..
Suy ra trên MN có 12 điểm dao động với biên độ cực đại, (ứng với k: ­5 ≤ d = k ≤ 6,5) trong đó
kể cả trung điểm I (k = 0). CÁC ĐIỂM CỰC ĐẠI DAO ĐỘNG CÙNG PHA VỚI I CŨNG CHÍNH LÀ CÙNG
PHA VỚI NGUỒN ỨNG VỚI k = ­ 4; ­2; 2; 4; 6.NHƯ VẬY TRÊN MN CÓ 5 ĐIỂM CÓ BIÊN ĐỘ CỰC 
ĐẠI VÀ CÙNG PHA VỚI I.
 

...
274………..
-Hai ngu n phát sóng k t h p A và B trên m t ch t l ng dao đ ng theo ph ng trình: uA ế ươ
= acos(100pit); uB = bcos(100pit). T c đ truy n sóng trên m t ch t l ng 1m/s. I là trung đi m c a
AB. M là đi m n m trên đo n AI, N là đi m n m trên đo n IB. Bi t IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. ế
S đi m n m trên đo n MN có biên đ c c đ i và cùng pha v i I là:
A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
-Gi i: B c sóng lamđa = v/f = 1/50 = 0,02m = 2cm ướ
Xét đi m C trên AB cách I: IC = d
uAC = acos(100pit -2pi x d1 /lamđa) ; uBC = bcos(100pit-2pi x d2 /lamđa)
C là đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i khi d1 – d2 = (AB/2 +d) – (AB/2 –d) = 2d = k.lamđa
=> d =k.lamđa /2= k (cm) v i k = 0; ±1; ±2; ..
Suy ra trên MN có 12 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i, ( ng v i k: -5 d = k 6,5) trong đó
k c trung đi m I (k = 0). CÁC ĐI M C C Đ I DAO Đ NG CÙNG PHA V I I CŨNG CHÍNH LÀ CÙNG
PHA V I NGU N NG V I k = - 4; -2; 2; 4; 6.NH V Y TRÊN MN CÓ 5 ĐI M CÓ BIÊN Đ C C Ư
Đ I VÀ CÙNG PHA V I I.
Giải đề vật lí - Người đăng: Song Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giải đề vật lí 9 10 687