Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5079 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí

BÀI TẬP CHƯƠNG 2.
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ
1. Tách nghiệm phương trình
Bài 1.
Cho phương trình:
f x   4 x 5  3x 4  2 x 3  x 2  5 x  1  0 .

Tìm khoảng chứa nghiệm của hàm số f(x).
Bài 2.
Cho phương trình:
5x5 - 8x3 + 2x 2 - x + 6 = 0.
Tìm cận trên nghiệm dương của phương trình trên
Bài 3.
Cho phương trình:
2x5 - 4x4 + x3 -5x 2 - 3x + 7 = 0
Tìm cận trên nghiệm dương của phương trình trên.
2. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp chia đơi
Bài 4.
Bằng phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng phương trình:
f(x)  x 4  2 x 3  x  1  0

biết khoảng cách ly nghiệm là: x  0 ;1 với sai số không quá 10-3 .
Bài 5.
Tìm nghiệm dương của phương trình f(x) = x2 + 2x – 0,5 trong khoảng [0;1]
theo phương pháp chia đôi.
Bài 6.
Bằng phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng phương trình sau:
f(x)  x 3  x  1  0 .
với sai số không quá10 -3 .
Bài 7.
Bằng phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng phương trình:
f(x)  x 3  2x  7  0

biết khoảng cách ly nghiệm là: (1; 2), với sai số không quá 10-3 .
3. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp lặp

 - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí

Bài 8.
Giải phương trình x5 - 40 x + 3 = 0; x[0,1], bằng phương pháp lặp.
Bài 9.
Giải gần đúng phương trình f(x) = x3+x-1000=0 bằng phương pháp lặp. Biết
khoảng chứa nghiệm là [9, 10].
Bài 10.
Tìm nghiệm nghiệm gần đúng phương trình:
x3 + x2 -1 = 0
bằng phương pháp lặp. Biết khoảng phân ly nghiệm là [0; 1].
Bài 11.
Tìm nghiệm nghiệm gần đúng phương trình:
x3  x  1000  0

bằng phương pháp lặp. Biết khoảng phân ly nghiệm là [1000/1001; 1001].
4. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp tiếp tuyến
Bài 12.
3
Để tính gần đúng 15 ta giải phương trình x3 -15 = 0 trên đoạn [2,3].

Bài 13.
Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:
f  x   x 3  0,2 x 2  0,2 x  1,2  0

bằng phương pháp tiếp tuyến. Biết khoảng cách ly nghiệm là: (1,1; 1,4).
Bài 14.
Tìm nghiệm gần đúng của phương trình:
f  x   x 4  3 x 2  75 x  10000  0

bằng phương pháp tiếp tuyến. Biết khoảng cách ly nghiệm là: (-11;- 10).
Bài 15.
Tìm nghiệm dương của phương trình f(x) = x2 + 2x – 0.5 trong khoảng chứa
nghiệm: [0,1] theo phương pháp Newton (phương pháp tiếp tuyến).
4. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp dây cung
Bài 16.
Giải gần đúng phương trình sau:

 - Kênh Thơng Tin - Học Tập - Gải Trí

x3 - x - 1 = 0
bằng phươ...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh Thông Tin - Học Tập - Gải Trí
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ
1. ch nghiệm phương trình
Baøi 1.
Cho phương trình:
015234
2345
xxxxxxf
.
m khong chứa nghiệm ca m số f(x).
Baøi 2.
Cho
pơng
trình:
5x
5
-
8x
3
+
2x
2
-
x
+
6
=
0.
m
cận
trên
nghim
dương
ca
phương
trình
trên
Baøi 3.
Cho
pơng
trình:
2x
5
-
4x
4
+ x
3
-5x
2
-
3
x
+
7 =
0
m
cận
trên
nghim
dương
ca
phương
trình
trên.
2. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp chia đôi
Baøi 4.
Baèng phöông phaùp chia ñoâi tìm nghieäm gaàn ñuùng phöông trình:
012f(x)
34
xxx
bieát khoaûng caùch ly nghieäm laø:
1; 0x
vôùi sai soá khoâng quaù
-3
10
.
Baøi 5.
Tìm nghieäm ông cuûa phöông trình f(x) = x
2
+ 2x 0,5 trong khong [0;1]
theo phöông phaùp chia ñoâi.
Baøi 6.
Baèng phöông phaùp chia ñoâi tìm nghieäm gaàn ñuùng phöông trình sau:
01xf(x)
3
x
.
vôùi sai soá khoâng quaù
-3
10
.
Baøi 7.
Baèng phöông phaùp chia ñoâi tìm nghieäm gaàn ñuùng phöông trình:
07x2xf(x)
3
bieát khoaûng caùch ly nghieäm laø: (1; 2), vôùi sai soá khoâng quaù
-3
10
.
3. Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp lặp
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ - Trang 2
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT VÀ ĐẠI SỐ 9 10 962