Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG

Được đăng lên bởi Ku Rừng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V

GIẢI GẦN ĐÚNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
1. PHƯƠNG PHÁP SỐ GIẢI BÀI TOÁN CÔ-SI
1.1. Bài toán Cauchy
Cho phương trình vi phân cấp 1:
y’ = f(x,y)

(5.1)

Tìm nghiệm y = y(x) của phương trình (5.1) thỏa mãn điều kiện ban đầu:
y(x0) = y0
Các phương pháp số giải bài toán trên theo cách tiếp cận sau. Chọn bước h đủ bé,
xác định các điểm xi = x0 + h (i=0,1,…) và tính gần đúng giá trị y(xi) bởi yi .
1.2. Phương pháp Ơle
Ta có công thức số gia hữu hạn Lagrange:
y(xi+1) = y(xi) + y’(ci) h

(5.2)

Phương pháp Ơle thay gần đúng y’(ci) bởi f(xi,yi) và nhận được công thức tính xấp
xỉ yi như sau:
yi+1 = yi +h.f(xi,yi)

(5.3)

Giả sử trong miền R={|x-x0| ≤a ; |y-y0| ≤ b} hàm f(x,y) thỏa mãn các điều kiện:
f ( x, y1 ) − f ( x, y2 ) ≤ N y1 − y2

( ∀y1 , y2 )
(5.4)

∂f ∂f '
df
=
+ .f ≤ M
∂x ∂y
dx

ở đây M và N là các hằng số.
Ta có ước lượng sai số như sau:
y ( xn ) − yn ≤

hM
2N

((1 + hN ) − 1)
n

(5.5)

Trong thực hành để ước lượng sai số người ta dùng cách tính kép, t.l tính lại với
bước h/2 ta có các xấp xỉ y(xn)= yn*. Khi đó ta có
| y(xn) - yn*| ≈ | yn - yn*|
Hay | y(xn) - yn| < | yn - yn*| +| y(xn) - yn*| = 2| yn - yn*|

Ví dụ: Giải phương trình vi phân y ' = y −

2x
với điều kiện ban đầu y(0) = 1; h =
y

0,2.
Phương trình có nghiệm đúng là y = 2 x + 1
Tính theo phương pháp Ơle ta có:
i

xi

Δyi = h f(xi,yi)

yi

0

0,0

0,2000

1,0000 1,0000

1

0,2

0,1733

1,2000 1,1832

2

0,4

0,1561

1,3733 1,3416

3

0,6

0,1492

1,5294 1,4832

4

0,8

0,1451

1,6786 1,6124

5

1,0

Nghiệm đúng y(xi)

1,8237 1,7320

1.3. Phương pháp Ơle cải tiến 1.
Tính thêm các điểm giữa các điểm trong phương pháp gốc.
⎧
h
⎪ x 1 = xi +
2
⎪ i+ 2
⎪
h
⎪
⎨ yi + 1 = yi + f ( xi , yi )
2
⎪ 2
⎪
⎛
⎞
⎪ f 1 = f ⎜x 1, y 1 ⎟
⎪ i+ 2
⎝ i+ 2 i+ 2 ⎠
⎩

(5.6)

Và công thức lặp là:
yi +1 = yi + hf

i+

1
2

(5.7)

1.4. Phương pháp Ơle cải tiến 2.
Ta đặt
⎧−
⎪ y i +1 = yi + h f ( xi , yi )
⎨−
−
⎪ f i +1 = f ( xi +1 , y i +1 )
⎩

Khi đó

(5.8)

−

f + f i +1
yi +1 = yi + h i
2

(5.9)

Các phương pháp Ơle cải tiến đều có độ chính xác O(h3) .
Để đánh giá sai số tại xn người ta dùng cách tính kép, t.l tính lại với bước h/2 ta có
các xấp xỉ y(xn)= yn* . Khi đó ta có
3 | y(xn) - yn*| ≈ | yn - yn*|
Hay |y(xn) - yn| < | yn - yn*| +| y(xn) - yn*|= (4*| yn - yn*|)/3.
Ví dụ 2. Xét lại ví dụ trước y ' = y −

i

xi

2x
y

y(0) =1; h=0,2.

Phương pháp thứ nhất
xi+1/2

yi

Phương pháp thứ 2

Δyi

yi+1/2

yi

Δyi

y(xi)

0

0

1,0000 0,1

1,1000

0,1836 1,0000 1,2000 0,1867

1,0000

1

0,2

1,1836 0,3

1,2682

0,159...
Chương V
GII GN ĐÚNG
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
1. PHƯƠNG PHÁP S GII BÀI TOÁN CÔ-SI
1.1. Bài toán Cauchy
Cho phương trình vi phân cp 1:
y’ = f(x,y) (5.1)
Tìm nghim y = y(x) ca phương trình (5.1) tha mãn điu kin ban đầu:
y(x
0
) = y
0
Các phương pháp s gii bài toán trên theo cách tiếp cn sau. Chn bước h đủ bé,
xác định các đim x
i
= x
0
+ h (i=0,1,…) và tính gn đúng giá tr y(x
i
) bi y
i
.
1.2. Phương pháp Ơle
Ta có công thc s gia hu hn Lagrange:
y(x
i+1
) = y(x
i
) + y’(c
i
) h (5.2)
Phương pháp Ơle thay gn đúng y’(c
i
) bi f(x
i
,y
i
) và nhn được công thc tính xp
x y
i
như sau:
y
i+1
= y
i
+h.f(x
i
,y
i
) (5.3)
Gi s trong min R={|x-x
0
| a ; |y-y
0
| b} hàm f(x,y) tha mãn các điu kin:
()()
(
)
1212 12
'
,, ,
.
f
xy f xy Ny y y y
df f f
fM
dx x y
−≤
∂∂
=+
∂∂
(5.4)
đây M và N là các hng s.
Ta có ước lượng sai s như sau:
() ()
(
)
11
2
n
nn
hM
yx y hN
N
−≤ +
(5.5)
Trong thc hành để ước lượng sai s người ta dùng cách tính kép, t.l tính li vi
bước h/2 ta có các xp x y(x
n
)= y
n
*. Khi đó ta có
| y(x
n
) - y
n
*|
| y
n
- y
n
*|
Hay | y(x
n
) - y
n
| < | y
n
- y
n
*| +| y(x
n
) - y
n
*| = 2| y
n
- y
n
*|
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG - Người đăng: Ku Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG 9 10 31