Ktl-icon-tai-lieu

Giải hệ phương trình chứa căn

Được đăng lên bởi Hoàng Công Chất
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi PEN-C: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Phương trình chứa căn

PHƢƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 01)
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Phương trình chứa căn (phần 01) thuộc khóa học Luyện
thi PEN-C: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương tại website Hocmai.vn. Để sử dụng hiệu quả, bạn cần học trước bài
giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

(Các bài được bôi đỏ là các bài tập ở mức độ nâng cao)
Bài 1. Giải phương trình: x2  5x  4  2 x2  3x  12
Bài 2. Giải phương trình: 3 x  1  2 x  1  6  x
Bài 3. Giải phương trình:

3x  7  x  3  2 x  1

Bài 4. Giải phương trình:  x2  x x  5  7   x2  2 x  3
Bài 5. Giải phương trình: x 2  x  1  x 2  x  1  

1
2

Bài 6. Giải phương trình sau:

x  3  3x  1  2 x  2 x  2

Bài 7. Giải phương trình sau:

x3  1
 x  1  x2  x  1  x  3
x3

x2 

Bài 8. GPT:
Bài 9. GPT:

3

Bài 10. GPT:

7
7
 x  2  x (1)
2
x
x

x  1  3 x  2  3 2 x  3 (1)
3

2 x  1  3 x  1  3 3 x  1 (1)

Bài 11. Tìm m để phương trình

x4  4x3  2x2  3x  m  x2 1  0 có nghiệm thực.

Bài tập tự giải : Giải các phƣơng trình sau

3x 2  9 x  1  x  2

12)

x 2  3x  2  3  x  0

13)

14)

4  1 x  2  x

15)

3

x  1  3 x  1  3 5x

x  5  3 x  6  3 2 x  11

17)

3

x 1  3 x  2  3 x  3  0

18)

3x 2  6x  16  x 2  2 x  2 x 2  2 x  4

19)

20)

x2  9  x2  7  2

16)

3

x 2  3x  2  x 2  6x  5  2x 2  9x  7

Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng
Nguồn:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn
- Trang | 1 -

...
Khóa hc Luyn thi PEN-C: Môn Toán Thy Lê Bá Trần Phương
Phương trình chứa căn
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
(Các bài được bôi đỏ là các bài tp mức độ nâng cao)
Bài 1. Giải phương trình:
22
5 4 2 3 12x x x x
Bài 2. Giải phương trình:
3 1 2 1 6x x x
Bài 3. Gii phương trình:
3 7 3 2 1x x x
Bài 4. Giải phương trình:
Bài 5. Giải phương trình:
22
1
11
2
x x x x
Bài 6. Giải phương trình sau:
3 3 1 2 2 2x x x x
Bài 7. Giải phương trình sau:
3
2
1
1 1 3
3
x
x x x x
x
Bài 8. GPT:
2
22
77
(1)x x x
xx
Bài 9. GPT:
3 3 3
1 2 2 3 (1)x x x
Bài 10. GPT:
3 3 3
2 1 1 3 1 (1)x x x
Bài 11. m m để phương trình
4 3 2 2
4 2 3 1 0x x x x m x
có nghim thc.
Bài tp t gii : Giải các phƣơng trình sau
12)
0323
2
xxx
13)
2193
2
xxx
14)
xx 214
15)
333
511 xxx
16)
333
11265 xxx
17)
0321
333
xxx
18)
4x2x2x2x16x6x3
222
19)
7925623
222
xxxxxx
20)
279
22
xx
Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng
Ngun: Hocmai.vn
PHƢƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 01)
BÀI TP T LUYN
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Các bài tp trong tài liu này được biên son kèm theo bài ging Pơng trình chứa căn (phần 01) thuc khóa hc Luyn
thi PEN-C: Môn Tn Thy Trần Phương ti website Hocmai.vn. Để s dng hiu qu, bn cn học trưc bài
ging sau đó làm đầy đủ các bài tp trong tài liu này.
Giải hệ phương trình chứa căn - Người đăng: Hoàng Công Chất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giải hệ phương trình chứa căn 9 10 829