Ktl-icon-tai-lieu

giải hệ phương trình hay và khó

Được đăng lên bởi pdyhung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3532 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MoonTV

Thầy Đặng Việt Hùng

MỘT SỐ BÀI PHƢƠNG HỆ PHƢƠNG TRÌNH HAY VÀ ĐẶC SẮC





2 x 2  y 2 x 2  y 2  2 x  y  53

Bài 1: Giải hệ PT 
 xy  ( x  y ) x 2  y 2  y 2  14

Lời giải:
2
2
Đk: x  y
2
2
2
2
2
2
2
2

2 x  2 xy  y  2 y x  y  53 
( x  y )  x  2 y x  y  53
Hệ PT  

2
2
2
2
2
xy

(
x

y
)
x

y

y

14



 y ( x  y )  ( x  y ) x  y  14
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

( x  y )  ( x  y  2 y x  y  y )  53 
( x  y )  ( x  y  y )  53


2
2
(
x

y
)(
y

x

y
)

14

( x  y )( y  x 2  y 2 )  14



 u  7

u 2  v 2  53  v  2
2
2
Đặt u  x  y, v  x  y  y  

 u  2
uv

14


 v  7

 x  16  126
x  y  7
x  y  7



Với u  7, v  2 ta có:  2




2



 14 y  49  2  y
 x y y2
 y  9  126
 x  y  2
 x  y  2
x  5
Với u  2, v  7 ta có:  2




2
y  3
 4 y  4  7  y
 x  y  y  7
Kết luận:...







 x2  1  x
y 2  1  y  11

Bài 2: Giải hệ PT 
2 x 2  11y  21  3 3 4 y  4  0  2 

Lời giải:
Ta có: pt 1 

x2  1  x  y 2  1  y  f  x   f   y 

Xét f  t   t  1  t  f '  t  
2

R  f  x  f  y  x   y

t
t2 1

1 

t  t2 1
t2 1



t t
t2 1

 0  f  t  đồng biến trên

Thay vào pt  2  ta có: 2 x2  11x  21  33 4 x  4

  x  3 2 x  5  33 4 x  4  6   x  3 2 x  5  

12  x  3
3

 4 x  4 2  2 3 4 x  4  4

x  3

12
 2 x  5 
 0  

3 4x  4 2  23 4x  4  4




12

0
Giải phương trình   : Đặt t  3 4 x  4    2 x  5  2
t  2t  4

KHÓA LTĐH MÔN TOÁN 2014 – 

Facebook: LyHung95

MoonTV

Thầy Đặng Việt Hùng

2 x  5  1


Xét x  3  
 S1  
12
1
 2
 t  2t  4
2 x  5  1

 S2  

Xét x  3  
12

1
 2
 t  2t  4
Suy ra phương trình   vô nghiệm.
Vậy với x  3  y  3

Hệ phƣơng trình đã cho có nghiệm duy nhất  3;3

2( x  y )2  2 x( x  y )  5 x  3 y  1
Bài 3: Giải hệ PT 
2 2 x  y  x  y  1  4
Lời giải:
ĐK: 2 x  y, x  y  1  0
PT(1)  2( x  y)(2 x  y)  5x  3 y  1  2( x  y  1)(2 x  y)  2(2 x  y)  5x  3 y  1
 2( x  y  1)(2 x  y)  9 x  5 y  1  4(2 x  y)  ( x  y  1)
Đặt : u  2 x  y , v  x  y  1(u, v  0) ta có:

2u 2v 2  4u 2  v 2
2u 2v 2  (2u  v)2  4uv
2u 2v 2  4uv  16  0
uv  2
u  1







2u  v  4
v  2
2u  v  4
2u  v  4
2u  v  4
u  1
2 x  y  1
 x  2
Với 
ta có: 

v  2
x  y 1  4  y  5
Kết ...
MoonTV Thầy Đặng Việt Hùng
KHÓA LTĐH MÔN TOÁN 2014 – www.moon.vn Facebook: LyHung95
MỘT SỐ BÀI PHƢƠNG HỆ PHƢƠNG TRÌNH HAY VÀ ĐẶC SẮC
Bài 1: Giải hệ PT
2 2 2
2 2 2
2 2 2 53
( ) 14
x y x y x y
xy x y x y y
Lời giải:
Đk:
22
xy
Hệ PT
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 53 ( ) 2 53
( ) 14 ( ) ( ) 14
x xy y y x y x y x y x y
xy x y x y y y x y x y x y






2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2
( ) ( 2 ) 53 ( ) ( ) 53
( )( ) 14 ( )( ) 14
x y x y y x y y x y x y y
x y y x y x y y x y






Đặt
22
22
7
2
53
,
14
2
7
u
v
uv
u x y v x y y
uv
u
v

Với
7, 2uv
ta có:
22
7
7
16 126
14 49 2
2
9 126
xy
xy
x
yy
x y y
y





Với
2, 7uv
ta có:
22
2
2
5
3
4 4 7
7
xy
xy
x
y
yy
x y y




Kết luận:...
Bài 2: Giải hệ PT
22
2
3
1 1 1 1
2 11 21 3 4 4 0 2
x x y y
x y y
Lời giải:
Ta có:
Xét
2
2
2 2 2
1
1 1 0
1 1 1
tt
t t t
f t t t f ' t f t
t t t

đồng biến trên
R
f x f y x y
Thay vào
2pt
ta có:
2
3
2 11 21 3 4 4x x x
3
2
3
3
12 3
3 2 5 3 4 4 6 3 2 5
4 4 2 4 4 4
x
x x x x x
xx
 
2
3
3
3
12
2 5 0
4 4 2 4 4 4
x
x
xx
Giải phương trình
: Đặt
 
3
2
12
4 4 2 5 0
24
t x x
tt
 

giải hệ phương trình hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải hệ phương trình hay và khó - Người đăng: pdyhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
giải hệ phương trình hay và khó 9 10 250