Ktl-icon-tai-lieu

Giải hệ

Được đăng lên bởi tramly66
Số trang: 257 trang   |   Lượt xem: 9275 lần   |   Lượt tải: 176 lần
N
gu
yễ
n
M
in
h

Tu
ấn

Tu
ấn

Nguyễn Minh Tuấn
Sinh viên K62CLC - Khoa Toán Tin ĐHSPHN

M

in
h

TUYỂN CHỌN 410 HỆ PHƯƠNG
TRÌNH ĐẠI SỐ

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO
ĐẲNG

N
gu
yễ
n

(Phiên bản 2 : có sửa chữa, bổ sung các bài toán mới)

Tu
ấn
in
h
M
N
gu
yễ
n
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013

Lời nói đầu

Tu
ấn

Mục lục

6

1 Một số phương pháp và các loại hệ cơ bản

7

Các phương pháp chính để giải hệ phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2

Một số loại hệ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2 Tuyển tập những bài hệ đặc sắc

in
h

1.1

9

Câu 1 đến câu 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.2

Câu 31 đến câu 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3

Câu 61 đến câu 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.4

Câu 91 đến câu 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.5

Câu 121 đến câu 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

N
gu
yễ
n

M

2.1

2.6

Câu 151 đến câu 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.7

Câu 181 đến câu 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

2.8

Câu 211 đến câu 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

2.9

Câu 241 đến câu 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

2.10 Câu 271 đến câu 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.11 Câu 301 đến câu 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2.12 Câu 331 đến câu 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2.13 Câu 361 đến câu 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2.14 Câu 391 đến câu 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

3 Cập nhật các bài toán mới
3.1

230

Từ câu 411 đến câu 440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Nguyễn Minh Tuấn - K62CLC Toán Tin - ĐHSPHN. My facebook : Popeye Nguyễn

5

Mục Lục
3.2

Từ câu 441 đến câu 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
256

N
gu
yễ
n

M

in
h

Tu
ấn

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Minh Tuấn - K62CLC Toán Tin - ĐHSPHN. My facebook : Popeye Nguyễn

Tu
ấn

Lời nói đầu
Hệ phương trình Đại số nói chung và hệ phương trình Đại số hai ẩn ...
Nguyễn Minh Tuấn
Giải hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải hệ - Người đăng: tramly66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
257 Vietnamese
Giải hệ 9 10 320