Ktl-icon-tai-lieu

giải lí khối AA1 2013

Được đăng lên bởi Kts Pasteur
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
Môn thi: VẬT LÝ, khối A- A1
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 318
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Sóng điện từ có tần số 10MHz truyền trong chân không với bước sóng là:
A. 3m
B. 6m
C. 60m
D. 30m
c
HD:    30m
f
Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t=0s vật đi qua vị
trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A.

x  5cos(2 t 


)cm
2

B.

x  5cos(2 t 


)cm
2

C.

x  5cos( t 


)cm
2

D.

x  5cos( t 


)cm
2

2

  rad / s . Tại thời điểm t=0s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương =>   
T
2
Câu 3: Đặt điện áp u  220 2cos100 tV vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20  , cuộn cảm có độ
HD:  
tự cảm

0,8
H


và tụ điện có điện dung

103
F
6

. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng

tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:
A. 440V
B. 330V

C.

440 3V

HD: Z  R 2  ( Z L  Z C )2  202  (80  60) 2  20 2 ; I 0 

D.

110 3V

thì điện áp

330 3V

U 0 220 2

 11A
Z
20 2

U0L = 11.80=880V, U0R = 11.20 =220V
2

2

2

2
 110 3
 uL  
u R
 uL 

ADCT 


 
 1 

  1  u L  440V
 880
 U 0 L  U 0 R
 220 
Câu 4: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ
của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc
dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi t là khoảng thời gian
ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị t gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 2,36s
B. 8,12s
C. 0,45s
D. 7,20s
l
l
HD: T1  2 1  1,8s, T2  2 2  1, 2s,
g
g
T
Con lắc 1 chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên lần đầu mất thời gian t1  1  0, 45s , còn con lắc thứ
4
T2
2 mất thời gian t2   0,3s => Con lắc 2 đến vị trí biên trước và quay lại gặp con lắc 1 ( hai sợi dây song
4
song) khí con lắc 1 chưa đến vị trí biên lần thứ nhất=> thời gian cần tìm t  0, 45s . So sánh các đáp án trên ta
chọn C
Câu 5: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì:
A. Năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
B. Năng lượng liên kết càng lớn
C. Năng lượng liên kết càng nhỏ.
D. Năng lượng liên kết riêng càng lớn.
.
Câu 6: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây).
Bước sóng của sóng truyền trên...
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
Môn thi: VẬT LÝ, khối A- A1
Thời gian làm bài: 90 phút
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Sóng điện từ có tần số 10MHz truyền trong chân không với bước sóng là:
A. 3m B. 6m C. 60m D. 30m
HD:
30
c
m
f
Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t=0s vật đi qua vị
trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A.
5cos(2 )
2
x t cm
B.
5cos(2 )
2
x t cm
C.
5cos( )
2
x t cm
D.
5cos( )
2
x t cm
HD:
2
/rad s
T
. Tại thời điểm t=0s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương =>
2
 
Câu 3: Đặt điện áp
220 2 100osu c tV
vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20
, cuộn cảm có độ
tự cảm
0,8
H
và tụ điện có điện dung
. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng
110 3V
thì điện áp
tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:
A. 440V B. 330V C.
440 3V
D.
330 3V
HD:
2 2 2 2
( ) 20 (80 60) 20 2
L C
Z R Z Z
;
0
0
220 2
11
20 2
U
I A
Z
U
0L
= 11.80=880V, U
0R
= 11.20 =220V
ADCT
2
2 2
2
0 0
110 3
1 1 440
880 220
L R L
L
L R
u u u
u V
U U
Câu 4: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ
của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc
dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi
t
là khoảng thời gian
ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị
t
gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 2,36s B. 8,12s C. 0,45s D. 7,20s
HD:
1 2
1 2
2 1,8 , 2 1,2 ,
l l
T s T s
g g
Con lắc 1 chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên lần đầu mất thời gian
1
1
0,45
4
T
t s
, còn con lắc thứ
2 mất thời gian
2
2
0,3
4
T
t s
=> Con lắc 2 đến vị trí biên trước và quay lại gặp con lắc 1 ( hai sợi dây song
song) khí con lắc 1 chưa đến vị trí biên lần thứ nhất=> thời gian cần tìm
0,45t s
. So sánh các đáp án trên ta
chọn C
Câu 5: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì:
A. Năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. B. Năng lượng liên kết càng lớn
C. Năng lượng liên kết càng nhỏ. D. Năng lượng liên kết riêng càng lớn. .
Câu 6: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây).
Bước sóng của sóng truyền trên dây là:
A. 0,5m B. 2m C. 1m D. 1,5m
HD: 5 nút => 4 bó sóng=> 4.
1
2
m
=>
0,5m
Câu 7: Dùng một hạt
có động năng 7,7MeV bắn vào hạt nhân
14
7
N
đang đứng yên gây ra phản ứng
14 1 17
7 1 8
N p O
. Hạt proton bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt
. Cho khối lượng các
Mã đề thi 318
giải lí khối AA1 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải lí khối AA1 2013 - Người đăng: Kts Pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giải lí khối AA1 2013 9 10 949