Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh bài tập vật lí bằng MTCT

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH:
CASIO Fx–570ES & Fx-570ES Plus; VINACAL Fx-570ES Plus
PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT LÝ
- Dùng số phức trong bài toán viết phương trình dao động điều hòa
- Dùng số phức trong phép tổng hợp các hàm điều hoà .
- Dùng số phức trong các bài toán điện xoay chiều.

y
b

I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC:

O

1- Số phức x là số có dạng x  a  bi
a là phần thực: Re x  a ; b là phần ảo: Im x  b , i đơn vị ảo: i 2  1

r

M
a

x

2- Biểu diễn số phức x  a  bi trên mặt phẳng phức:
OM= r: mođun của số phức , r  a 2  b2 .  : acgumen của số phức, tan  
3- Dạng lƣợng giác của số phức:
i

Theo công thức Ơle: x  a  bi  r (cos   i sin  )  r.e

b Im x

a Re x

* a  r cos 
 A 
* b  r sin 

4- Biểu diễn một hàm điều hoà dƣới dạng số phức:
| A | OM  A
t 0
Hàm điều hòa x  A cos(.t   ) biểu diễn vectơ quay tại t = 0: x  A cos(.t   ) 

 A: 
(Ox, OM )  
Ta thấy: a = Acos, b = Asin=> tại t = 0 ,biểu diễn x bởi : x  a  bi  A(cos   i sin  )  A.ei
Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dƣới các dạng số phức nhƣ sau:
t o
x  A cos(.t   ) 

 x  A.e j  a +bi  A(cos   i sin  )  A

Với : a  A cos  , b  A sin  ,

 A  a 2  b2


b
 tan  
a


II–VIÊT PHƢƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA:
 x(0)  A cos   a
 x(0)  A cos 
 x  A cos(.t   )


t 0
1- Cơ sở lý thuyết: 
 
  v(0)
 A sin   b
v   A sin(.t   )
v(0)   A sin 


 

 x  a  bi,
V y x  A cos(t   ) 
t 0

a  x(0)


v(0)
b  



a  x(0)
v(0)


x

x

i  A    x  A cos(t   )

v
(0)
2- Phƣơng pháp giải: iết l c t = 0 có:
(0)

b






Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com

Trang 1


Trang 2
3. Chọn chế độ thực hiện tính số phức của máy: CASIO fx–570ES, 570ES Plus,VINA CAL Fx-570ES Plus
Chọn chế độ
Nút lệnh
Ý nghĩa- Kết quả
Chỉ định dạng nh p / xuất toán
Màn hình xuất hiện Math.
ấm: SHIFT MODE 1
Thực hiện phép tính về số phức
Màn hình xuất hiện CMPLX
ấm: MODE 2
ấm: SHIFT MODE  3 2
Hiển thị dạng toạ độ cực: r
Hiển thị số phức dạng A 
Hiển thị dạng đề các: a + ib.
Chọn đơn vị đo góc là Rad (R)

ấm: SHIFT MODE  3 1
ấm: SHIFT MODE 4

Hiển thị số phức dạng a+bi
Màn hình hiển thị chữ R

Hoặc(Chọn đơn vị đo góc là độ (D) )

ấm: SHIFT MODE 3

(Màn hình hiển thị chữ D )

Nh p ký hiệu góc: 

ấm SHIFT (-)

Màn hình hiển thị kí hiệu 
v
-Thao tá...
http://thuvienvatly.com/u/32950 Trang 1
Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1
GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH:
CASIO Fx570ES & Fx-570ES Plus; VINACAL Fx-570ES Plus
PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT LÝ
- 
-  .
- .
I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC:
1- Số phức
x

xiab
a 
Re xa
; b là 
Im xb
, i 
2
1i 
2- Biểu diễn số phức
x a bi

OM= r: 
22
r a b
.
: acgumen c
Im
tan
Re
bx
a
x

3- Dạng lƣợng giác của số phức:
Theo công th
* cos
* sin
ar
br
4- Biểu diễn một hàm điều hoà dƣới dạng số phức:

cos( . )x A t


 
0
||
cos( . ) :
( , )
t
A OM A
x A t A
Ox OM


cos, b = Asin=> t, :
(cos sin ) .
i
x a bi A i Ae

Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dƣới các dạng số phức nhƣ sau:
cos( . ) . (cos sin )
to
j
x A t x Ae A i A
a + bi
Vi :
22
cos , sin ,
tan
A a b
a A b A
b
a



IIVIÊT PHƢƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA:
1- Cơ sở lý thuyết:
(0)
(0)
0
(0)
(0)
cos
cos
cos( . )
sin( . ) sin
sin
t
x A a
xA
x A t
v
v A t v A
Ab







(0)
0
(0)
cos( ) ,
t
ax
x A t x a bi
v
b


2- Phƣơng pháp giải: 
(0)
(0)
(0)
(0)
cos( )
ax
A
v
x x i x t
v
b
A

y
b M
O a x
r
Giải nhanh bài tập vật lí bằng MTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh bài tập vật lí bằng MTCT - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Giải nhanh bài tập vật lí bằng MTCT 9 10 385