Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio

Được đăng lên bởi Tuấn Hồng
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trang 1

DÙNG MÁY TÍNH : CASIO: Fx–570ES & Fx-570ES Plus; VINA CAL Fx-570ES Plus
ĐỂ GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12!
PHẦN MỘT. ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT LÝ
    - Dùng số phức trong bài toán viết phương trình dao động điều hòa 
  - Dùng số phức trong phép tổng hợp các hàm điều hoà . 
  - Dùng số phức trong các bài toán điện xoay chiều. 

I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC:
   1- Số phức  x là số có dạng  x  a  bi  
 
 
     a là phần thực:  Re x  a ; b là phần ảo:  Im x  b , i đơn vị ảo:  i 2  1    

  y 
 
  b  
              r
  O              
            

M 
 
a          x 

2- Biểu diễn số phức  x  a  bi trên mặt phẳng phức:  
       r : mođun của số phức , r  a 2  b 2 .  : acgumen của số phức,  tan  

b Im x
 

a Re x

3- Dạng lượng giác của số phức:  
* a  r cos 
       x  a  bi  r (cos   i sin  ) 
* b  r sin 

y
b

A


O

Theo công thức Ơle:  x  a  bi  r (cos   i sin  )  r .e

i

a

x

 A  

4- Biểu diễn một hàm điều hoà dưới dạng số phức: 





|
A | OA  A

t 0

 A: 
   Hàm điều hòa x  A cos(.t   )  biểu diễn vectơ quay tại t = 0:  x  A cos(.t   ) 

(Ox, OA)  
   Ta thấy: a = Acos, b = Asin=> tại t = 0 ,biểu diễn x bởi số phức :  x  a  bi  A(cos   i sin  )  Ae
. i
Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dưới các dạng số phức như sau:
to
x  A cos( .t   ) 
 x  A.e j  a  bi  A(cos   i sin  )  A 

 A  a2  b2


b
 tan  

a

Với : a  A cos  , b  A sin  ,

II–VIÊT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:
 x( 0)  A cos   a
 x(0)  A cos 
 x  A cos( .t   )


t 0
1- Cơ sở lý thuyết: 
 
  v(0)
 A sin   b
 v   A sin( .t   )

 v(0)   A sin 
 
t 0

 x  a  bi ,
Vậy x  A cos( t   ) 

 a  x( 0 )


v( 0 )
b  



a  x(0)
v(0)


x

x

i  A    x  A cos(t  )

v
(0)
2- Phương pháp giải: Biết lúc t = 0 có:  
(0)



b



 
 
 
 
     
 Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com                                                        Trang 1 


Trang 2
3. Chọn chế độ thực hiện tính số phức của máy: CASIO fx–570ES, 570ES Plus,VINA CAL Fx-570ES Plus
Chọn chế độ
Nút lệnh
Ý nghĩa- Kết quả
Chỉ định dạng nhập / xuất toán   Bấm: SHIFT MODE 1  
Màn hình xuất hiện Math. 
Thực hiện  phép tính về số phức   Bấm: MODE 2  
Màn hình xuất hiện CMPLX 
Bấm: SHIFT MODE  3 2     Hiển thị số phức dạng A  
Hiể...
http://thuvienvatly.com/u/32950 Trang 1

Email:doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.comTrang 1
DÙNG MÁY NH : CASIO: Fx–570ES & Fx-570ES Plus; VINA CAL Fx-570ES Plus
ĐỂ GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12!
PHẦN MỘT.
ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT
-Dùngsốphứctrongbàitoánviếtphươngtrìnhdaođộngđiềuhòa
-Dùngsốphứctrongphéptổnghợpcáchàmđiềuhoà.
-Dùngsốphứctrongcácbàitoánđiệnxoaychiều.
I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC:
1-Số phức
x
làsốcódạng
x i
a b
alàphầnthực:
Re
x a
; blàphầnảo:
Im
x b
, i đơnvịảo:
2
1
i
2- Biểu diễn số phức
x a bi
trênmặtphẳngphức:
r:mođuncủasốphức,
2 2
r a b
.
: acgumen củasốphức,
Im
tan
Re
b x
a
x
3- Dạng lượng giác của số phức:

(cos sin )
x a bi r i
* cos
* sin
a r
b r
Theo công thứcƠle:
(cos sin ) .
i
x a bi r i r e A
4- Biểu diễn một hàm điều hoà dưới dạng số phức:
Hàmđiềuhòa
cos( . )
x A t
biểudiễnvectơquaytạit=0:
0
| |
cos( . ) :
( , )
t
A OA A
x A t A
Ox OA
Tathấy:a=Acos, b = Asin=> tạit=0,biểudiễnxbởisốphức:
(cos sin ) .
i
x a bi A i Ae
Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dưới các dạng số phức như sau:
cos( . ) . (cos sin )
t o j
x A t x A e a bi A i A
Với :
2 2
cos , sin ,
tan
A a b
a A b A
b
a
II–VIÊT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA:
1- Cơ sở lý thuyết:
(0)
(0)
0
(0)
(0)
cos
cos
cos( . )
sin( . ) sin
sin
t
x A a
x A
x A t
v
v A t v A
A b
Vậy
(0)
0
(0)
cos( ) ,
t
a x
x A t x a bi
v
b

2- Phương pháp giải: Biếtlúct=0có:
(0)
(0)
(0)
(0)
cos( )
a x
A
v
x x i x t
v
b
A
y
b
r
O

M
ax
y
b A
O a x
Giải nhanh trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio - Người đăng: Tuấn Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giải nhanh trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio 9 10 543