Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'Tih (Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KHU
TAÙI ÑÒNH CÖ CUÛA THUÛY ÑIEÄN ÑAK R’TIH

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM

NGUY CÔ GAÂY OÂ NHIEÃM NÖÔÙC
BÔÛI NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT

OÂ nhieãm nöôùc do nöôùc thaûi sinh hoaït

XÖÛ LYÙ TAÏI NGUOÀN
Chaát gaây oâ
nhieãm

Xöû lyù taïi nguoàn

OÂ nhieãm

Phöông aùn xöû lyù nöôùc
thaûi sinh hoaït cho khu
taùi ñònh cö

Phöông aùn 1
COÂNG NGHEÄ SINH THAÙI LAØ
MOÄT LÖÏA CHOÏN???

Cuïm moâ
hình öùng
duïng

Thöïc vaät phuû beà maët phaûi ñöôïc löïa choïn
döïa vaøo khaû naêng haáp thu chaát thaûi

Moâ hình thí nghieäm

Sau 2 naêm vaän haønh

Cô cheá loaïi thaûi caùc chaát oâ nhieãm trong heä
thoáng ñaát ngaäp nöôùc

Source: ROUX ASSOCIATES, INC.

Heä thoáng ñaát ngaäp nöôùc ñaõ ñöôïc öùng duïng
nhieàu nôi treân theá giôùi

Phöông aùn 2

(Taäp trung nöôùc thaûi ñöôïc)

Hoà sinh hoïc

ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

GIÓ

O2

O2

Vi tảo

Động vật phù du
Vùng hiếu khí

Nước thải

Vi khuẩn
hiếu khí

CO2, NH3, PO43-, H2O
Vùng tùy nghi

Chất rắn
lắng nền đáy

Vi khuẩn
kỵ khí

CH4, CO2, NH3, H2S

Vùng kỵ khí

Cô cheá xöû lyù nöôùc thaûi trong hoà sinh hoïc

Nöôùc thaûi
(BOD treân 300 mg/l)

Giai ñoaïn sô caáp

BOD giaûm 50-70%
trong 1- 5 ngaøy
Ao tuøy nghi
Giai ñoaïn II
20-40 ngaøy
Ao laéng
Giai ñoaïn III
1-7 ngaøy
Nöôùc ñaàu ra
(BOD < 25mg/l)

Thöù töï caùc ao duøng cho xöû
lyù nöôùc thaûi

Ao kî khí

Ao kî khí

Caùc daïng ao hieáu khí

Phöông aùn 3
Xöû lyù taïi nguoàn
quy moâ hoä gia ñình

HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT
BAÈNG KYÕ THUAÄT TÖÔÙI NGAÀM
5000
500

3500

Hoäp phaân phoái nöôùc

OÁ ng daã n nöôù c vaøo

OÁng thu nöôù c thaûi

Beå chöù a
Haàm töï hoaïi

OÁ ng phaâ n phoá i
nöôùc thaûi

CHI PHÍ LAÉP ÑAËT VAØ CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ

1. Thieát bò: 700.000 ñoàng/heä thoáng
2. Coâng laép ñaët: 300.000 ñoàng/heä thoáng
3. Thieát keá vaø chuyeån giao coâng ngheä:
1.000.000 ñoàng/heä thoáng
TOÅNG COÄNG: 2.000.000 ñoàng/heä thoáng
Quy moâ söû duïng: hoä gia ñình töø 5 – 7 ngöôøi
Thôøi haïn baûo haønh: 3 naêm (bao goàm phaân
tích nöôùc ngaàm vaø baûo trì heä thoáng)

Vì moät moâi tröôøng trong
saïch vaø thaân thieän

...