Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp TTCK

Được đăng lên bởi Ayanna Jopie
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để TTCK phát triển hoàn chỉnh, có khả năng hòa nhập với thị trường vốn quốc tế
và trở thành kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả cho DN và nền kinh tế, nhóm 6 đưa ra
một số giải pháp sau:
1.
Về phía nhà nước
Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK hoạt động. Hoàn chỉnh các văn bản quy định
về thuế, phí, chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ quản lý ngoại hối, mức độ chế tài đối với
các trường hợp vi phạm pháp luật. Hoàn thiện Luật chứng khoán về nghiệp vụ bảo lãnh
phát hành, xây dựng đề án TTCK phái sinh và nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động
TTCK phái sinh bám sát yêu cầu thực tiễn vận hành của thị trường.
Xây dựng Đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để nâng cao năng
lực cạnh tranh của TTCK.
Mở rộng các kênh thông tin cho nhà đầu tư giúp thông tin minh bạch, đảm bảo cơ
chế thị trường và áp đặt các biện pháp nhằm tránh hoạt động đầu cơ thao túng thị trường
chứng khoán tạo điều kiện cho công chúng đầu tư.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài: cho phép tổ
chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được nắm giữ từ trên 49% đến dưới 100% tổ
chức kinh doanh chứng khoán trong nước theo đề nghị của bên Việt Nam nhằm đẩy
nhanh quá trình tái cấu trúc các CTCK.
Phát huy vai trò của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán:
nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, cụ thể hóa các quy định về công bố thông tin, đặc biệt liên
quan đến việc phát hành cổ phiếu mới, bác bỏ thông tin gây lệch, xử lí nghiêm các trường
hợp vi phạm công bố thông tin đồng thời công khai vi phạm và mức độ xử lý trên các
phương tiện thông tin.
Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán: đẩy
mạnh quá trình phổ biến kiến thức về các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ
khoa học được huấn luyện nâng cao ở nước ngoài, cấp vốn cho trung tâm nghiên cứu
kinh tế về chứng khoán.
Tăng thêm chủng loại, khối lượng và nâng cao chất lượng hàng hóa cung cấp cho
TTCK. Đồng thời cần thành lập một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm, có thể là liên doanh
với nước ngoài để tăng tính cạnh tranh, đánh giá năng lực và độ tin cậy của các công ty
chứng khoán.
Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức kinh doanh chứng khoán,
phối hợp với cơ quan điều tra khi phát hiện CTCK và cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình
sự giúp đảm bảo tính ổn định của TTCK.
Về phía công ty chứng khoán
Nâng cao vốn chủ sở hữu để đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng thực hiện
nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và sinh lời, có thể sáp nhập hoặc hợp nhất các
CTCK nếu ...
Để TTCK phát triển hoàn chỉnh, có khả năng hòa nhập với thị trường vốn quốc tế
và trở thành kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả cho DN và nền kinh tế, nhóm 6 đưa ra
một số giải pháp sau:
1. Về phía nhà nước
Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK hoạt động. Hoàn chỉnh các văn bản quy định
về thuế, phí, chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ quản lý ngoại hối, mức độ chế tài đối với
các trường hợp vi phạm pháp luật. Hoàn thiện Luật chứng khoán về nghiệp vụ bảo lãnh
phát hành, xây dựng đề án TTCK phái sinh và nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động
TTCK phái sinh bám sát yêu cầu thực tiễn vận hành của thị trường.
Xây dựng Đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để nâng cao năng
lực cạnh tranh của TTCK.
Mở rộng các kênh thông tin cho nhà đầu tư giúp thông tin minh bạch, đảm bảo cơ
chế thị trường và áp đặt các biện pháp nhằm tránh hoạt động đầu cơ thao túng thị trường
chứng khoán tạo điều kiện cho công chúng đầu tư.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài: cho phép tổ
chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được nắm giữ từ trên 49% đến dưới 100% tổ
chức kinh doanh chứng khoán trong nước theo đề nghị của bên Việt Nam nhằm đẩy
nhanh quá trình tái cấu trúc các CTCK.
Phát huy vai trò của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán:
nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, cụ thể hóa các quy định về công bố thông tin, đặc biệt liên
quan đến việc phát hành cổ phiếu mới, bác bỏ thông tin gây lệch, xử lí nghiêm các trường
hợp vi phạm công bố thông tin đồng thời công khai vi phạm và mức độ xử lý trên các
phương tiện thông tin.
Tuyên truyền và đào tạo kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán: đẩy
mạnh quá trình phổ biến kiến thức về các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ
khoa học được huấn luyện nâng cao ở nước ngoài, cấp vốn cho trung tâm nghiên cứu
kinh tế về chứng khoán.
Tăng thêm chủng loại, khối lượng và nâng cao chất lượng hàng hóa cung cấp cho
TTCK. Đồng thời cần thành lập một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm, có thể là liên doanh
với nước ngoài để tăng tính cạnh tranh, đánh giá năng lực và độ tin cậy của các công ty
chứng khoán.
Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các tổ chức kinh doanh chứng khoán,
phối hợp với cơ quan điều tra khi phát hiện CTCK và cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình
sự giúp đảm bảo tính ổn định của TTCK.
2. Về phía công ty chứng khoán
Nâng cao vốn chủ sở hữu để đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng thực hiện
nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và sinh lời, có thể sáp nhập hoặc hợp nhất các
CTCK nếu cần thiết.
Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời, đảm bảo độ tin cậy cao, có thể xây dựng
đội ngũ nhân viên riêng biệt để tìm kiếm, chắt loc thông tin. Thị trường chứng khoán
Giải pháp TTCK - Trang 2
Giải pháp TTCK - Người đăng: Ayanna Jopie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải pháp TTCK 9 10 779