Ktl-icon-tai-lieu

giải tích

Được đăng lên bởi mtp181412
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 10
§3. Phương trình vi phân cấp hai (TT)
4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số không đổi
y   py   qy  f ( x ), p, q  

(1)

a) Phương trình thuần nhất y   py   qy  0

(2)

Cách giải.
 Giải phương trình đặc trưng k 2  pk  q  0

(3)

 (3) có hai nghiệm thực k1  k 2  (2) có nghiệm tổng quát y  C1e k1x  C2e k2 x
 (3) có nghiệm kép k1  (2) có nghiệm tổng quát y  e k1x (C1x  C2 )
 (3) có 2 nghiệm phức k1,2    i   (2) có nghiệm tổng quát

y  e x (C1 cos  x  C2 sin  x )
Ví dụ 1.
a) y   3y   2y  0

b) y   4 y   4 y  0

c) y   y   y  0

d) y   4y   5y  0

e) 4 y   4 y   y  0

f) y   4y   3 y  0

Giải a)  k 2  3k  2  0  k1  1, k2  2
 Nghiệm tổng quát y  C1e x  C2e2 x
b) +) k 2  4k  4  0  (k  2)2  0  k1  k2  2
2

c) +) k  k  1  0  k1,2

1  i 3

2

+) y  e

+) y  e 2 x (C1x  C2 )


x
2 (C cos
1

b) Phương trình không thuần nhất y   py   qy  f ( x )

3
3
x  C2 sin
x)
2
2
(1)

1/ Khi f ( x )  e xPn ( x ),   
 Nếu  không là nghiệm của (3)  nghiệm riêng của (1) có dạng Y  e xQn ( x ) ,
Qn ( x ) là đa thức bậc n của x .
 Nếu  là nghiệm đơn của (3)  nghiệm riêng của (1) có dạng Y  xe xQn ( x ) .
 Nếu  là nghiệm kép của (3)  nghiệm riêng của (1) có dạng Y  x 2e xQn ( x ) .
Ví dụ 2.

a) y   3y   4y  x
 y  c1e x  c2e 4 x

Giải  k 2  3k  4  0  k1  1, k2  4

1
3
   0  Y  Ax  B , thay vào ta có 4 Ax  3 A  4B  x,  x  A   ; B  
4
16
66

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

Y 

thao.nguyenxuan@hust.edu.vn

x 3

4 16

 Nghiệm tổng quát y  c1e x  c2e 4 x 
b) y   2y   y  2 xe
c) y   y  e x

x

x 3

4 16

x3 x
( y  C1e  C2 xe 
e )
3
x

x

2
y
d) y  y  3e , y(0)  0, y (0)  6

 y  C1e x  C2e  x

Giải  k 2  1  0  k  1

   1 là nghiệm đơn  Y  xe x A , do đó A( xe x  2e x )  Axe x  e x
1
1
 A   Y  xe x
2
2
x
 Nghiệm tổng quát y  C1e x  C2e  x  e x
2
x
 x 1  x
d) y   3 y   4 y  xe  x  e 4 x ( y  C1e x  C2e 4 x  e 4 x   
e )
5
 6 36 
e) y   y  2e x  x 2

( y  C1e x  C2e  x  xe x  x 2  2 )

f) y   2y   3y  x(1  e3 x )

( y  C1e3 x  C2e  x 

1
1
(2  3 x )  (2x 2  x )e3 x )
9
16

2/ Khi f ( x )  Pm ( x )cos  x  Qn ( x )sin  x
 Nếu i  không là nghiệm của (3) thì nghiệm riêng của (1) có dạng
Y  Ql ( x )cos  x  Rl ( ...
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo thao.nguyenxuan@hust.edu.vn
66
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ LÍ THUYẾT CHUỖI
BÀI 10
§3. Phương trình vi phân cấp hai (TT)
4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số không đổi
( ), ,y py qy f x p q
(1)
a) Phương trình thuần nhất
0
y py qy
(2)
Cách giải.
Giải phương trình đặc trưng
2
0
k pk q (3)
(3) có hai nghiệm thực
1 2
(2) có nghiệm tổng quát
1 2
1 2
k x k x
y C e C e
(3) có nghiệm kép
1
k
(2) có nghiệm tổng quát
1
1 2
( )
k x
y e C x C
(3) có 2 nghiệm phức
1,2
k i
(2) có nghiệm tổng quát
1 2
( cos sin )
x
y e C x C x
Ví dụ 1.
a)
3 2 0
y y y
b)
4 4 0
y y y
c)
0
y y y
d)
4 5 0
y y y
e)
4 4 0
y y y
f)
4 3 0
y y y
Giải a)
2
3 2 0
k k
1 2
1, 2
k k
Nghiệm tổng quát
2
1 2
x x
y C e C e
b) +)
2
4 4 0
k k
2
( 2) 0
k
1 2
2
k k
+)
2
1 2
( )
x
y e C x C
c) +)
2
1 0
k k
1,2
1 3
2
i
k +)
2
1 2
3 3
( cos sin )
2 2
x
y e C x C x
b) Phương trình không thuần nhất
( )
y py qy f x
(1)
1/ Khi
x
( ) ( ),
n
f x e P x
Nếu
không là nghiệm của (3) nghiệm riêng của (1) dạng
( )
x
n
Y e Q x
,
( )
n
Q x
là đa thức bậc
n
của
x
.
Nếu
là nghiệm đơn của (3) nghiệm riêng của (1) có dạng
( )
x
n
Y xe Q x
.
Nếu
là nghiệm kép của (3) nghiệm riêng của (1) có dạng
2
( )
x
n
Y x e Q x
.
Ví dụ 2. a)
3 4
y y y x
Giải
2
3 4 0
k k
1 2
1, 4
k k
4
1 2
x x
y c e c e
0
Y Ax B
, thay vào ta có
4 3 4 ,
Ax A B x x
1 3
;
4 16
A B
giải tích - Trang 2
giải tích - Người đăng: mtp181412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giải tích 9 10 572