Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích

Được đăng lên bởi traucon52
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN KÉP

TỌA ĐỘ CỰC
M

y
r

2

2

r  x y 0


x

x  r cos  , y  r sin 

  [0,2 ] hay   [ ,  ]

TÍCH PHÂN KÉP TRONG TỌA ĐỘ CỰC

 ar b
D:
    


Dij
D



 

j

 j 1



ri* , *j



Tổng tích phân

Sn   f (ri * cos  *j , ri * sin  *j )ri *r 
i, j

D

f ( x , y )dxdy  lim Sn

lim Sn 

d 0

d 0


D

f (r cos  , r sin  )rdrd

Công thức đổi biến sang tọa độ cực

x  r cos  , y  sin 


D

f ( x , y )dxdy 

D

f (r cos  , r sin  )rdrd

Một số đường cong và miền D trong tọa độ cực

x  r cos  , y  r sin 
R

R

-R

R

2

2

x y R
r R

2

D
-R

R
2

2

x y R

2

 0r R

 0    2

x 2  y 2  2Rx





R

x 2  y 2  2Rx

2R

r  2R cos 

 0  r  2R cos 

 

  2    2

2

2

x  y  2Ry
2R

R

2

2

x  y  2Ry

r  2R sin 


 0  r  2R sin 

 0  

r  r2 ( )
D

r  r1 ( )



 r1 ( )  r  r2 ( )
D:
    
(0      2 )



D f (r cos , r sin  )rdrd




 d

r2 ( )



r1 ( )

f (r cos  , r sin  )rdr

VÍ DỤ
1/ Tính: I 

2
2

x  y 1
2
2
x  y dxdy với D : 
 y 0

D

x  r cos  , y  r sin 

r=1

1

-1

I

 0  r 1
D:
 0  


D



1

 

2

r .rdrd  d r dr
0

0



1

 d 
3
3


0

2/ Tính:



I

( x  y )dxdy

D2

 1 x  y  4
D:
 y  x, y  x
2

x  r cos  , y  r sin 

x

=x

=

y

r=2

y

r=1

 1 r  2

D: 
3
 4    4

I



( x  y )dxdy

D





(r cos   r sin  ).rdrd

D
3
4



 1 r  2

D: 
3
 4    4

2

 

2

d r (cos   sin  )dr
1

4



3
4


4

7
8 1

(cos   sin  )    d   2
3
 3 3

 x 2  y 2  2y
D:
 y  x

3/ Tính: I   xdxdy với
D

x  r cos  , y  r sin 

r = 2sin

 0  r  2sin 

D :  3
 4    

I


D



r cos  rdrd 



3

2sin 

d


0

1
r cos  rdr  
6
2

4/ Tính diện tích miền D giới hạn bởi:
2

2

2

2

x  y  4x, x  y  2x, y  x, y  0

y

=

x

r = 4cos

r = 2cos

x  r cos  , y  r sin 
 0   

D 
4
 2cos   r  4cos 

S (D ) 



1dxdy



rdrd

D



D

4



 d
0

 0  

D 
4
 2cos   r  4cos 

4cos 



2cos

3 3


4 2

rdr

5/ Tính: I 

 x 2  y 2   x

D xydxdy với D : 

3x  y  0

y  3x

r = - cos

 0    4

3

 0  r   cos 

ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT
y

( x , y )  D  (u , v )  D

D( x , y )
J

D(u , v )

D

x

Công thức đổi biến


D

f ( x , y )dxdy 

x = x(u,v), y= y(u,v)


D

...
ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN KÉP
Giải tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích - Người đăng: traucon52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giải tích 9 10 974