Ktl-icon-tai-lieu

giải tích 2

Được đăng lên bởi doanthanhoai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn: Tiến sỹ Đặng Văn Vinh
Thời gian làm bài: 90 phút.
Hình thức thi: Tự luận.
Thang điểm: câu 1: 1 điểm, các câu còn lại: 1.5 điểm.
Đề luyện tập số 11.
Câu 1. Vẽ khối Ω giới hạn bởi x + y + z 2 ≤ 2 y , y ≥ x 2 + z 2 .
Câu 2. Trên mặt phẳng x + y − 2 z = 0 tìm điểm sao cho tổng khoảng cách từ đó điểm hai mặt phẳng
x + 3 z − 6 = 0 và y + 3 z − 2 = 0 là nhỏ nhất.
∞
(3n − 1)!
Câu 3. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số ∑ 3 3
3
2
n =1 1 ⋅ 2 ⋅⋅⋅ n ⋅ 5
2

2

(−5) n ( x + 2) 2 n
Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa ∑ n
n =1 3 (2n + 1) n + 2
∞

Câu 5. Tính tích phân kép I = ∫∫
hạn bởi −1 ≤ x ≤ 1,0 ≤ y ≤ 2 .

y − x 2 dxdy , trong đó D là miền phẳng giới

D

Câu 6. Tính tích phân bội ba I = ∫∫∫ ( y + z )dxdydz , trong đó V là vật thể được giới hạn bởi
V

z = x + y , x + y = 4, z = 2 + x + y 2 .
2

2

2

2

2

Câu 7. Tính tích phân mặt loại hai I = ∫∫ (2 x + y )dydz , với S là phần mặt z = x 2 + y 2 bị cắt bởi mặt
z = 4 , phía trên theo hướng trục Oz.

S

Đề luyện tập số 12.
Câu 1. Tính
của hàm f ( x, y ) = 2 + 4 − x 2 − y 2 và biểu diễn hình học của đạo hàm riêng
này như là hệ số góc của tiếp tuyến.
Câu 2. Tìm gtln, gtnn của f ( x, y ) = x3 + y 3 − 3 xy trên miền 0 ≤ x ≤ 2, −1 ≤ y ≤ 2

f x' (1,1)

(−1)n
n
n =1 n + 1
∞

Câu 3. Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi số: ∑

∞

Câu 4. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa ∑

n =1

(2n + 1)( x − 3) n
3n3 + n ⋅ ln 3 n

Câu 5. Tính tích phân kép I = ∫∫ max { x, y} dxdy , trong đó D là miền phẳng giới hạn
D

bởi 0 ≤ x ≤ 4, 0 ≤ y ≤ 4 .
Câu 6. Tính tích phân bội ba I = ∫∫∫ xdxdydz , trong đó V là vật thể được giới hạn bởi
V

x + y + z ≤ 0, x + y + z ≤ 4 .
2

2

2

2

2

Câu 7. Tính tích phân mặt loại hai I = ∫∫ x3dydz + y 3dxdz + z 3dxdy với S là mặt phía ngoài của vật thể
S

giới hạn bởi x + z ≤ y , 0 ≤ y ≤ 1 .
2

2

2

Đề luyện tập số 13.

1

Câu 1. Tính f y' (0,1) của hàm f ( x, y ) = 3 − 2 x 2 − y 2 và biểu diễn hình học của đạo hàm riêng này như
là hệ số góc của tiếp tuyến.
xy
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất z = ( x + y )e trên miền −2 ≤ x + y ≤ 1 .

(−1)n
n + (−1) n

∞

Câu 3. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số ∑

n =1

Câu 4. Tìm chuỗi Taylor của f ( x) =

2x + 3
, tại x0 = 1 và tìm miền hội tụ của chuỗi này.
x − 5x + 6
2

Câu 5. Tính tích phân kép I = ∫∫ xy dxdy , trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi 1 ≤ x + y ≤ 4.
2

D

(

Câu 6. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi x 2 + y 2

)

2

2

= 2 xy, z = x + y, z = 0 ( x > 0) .

Câu 7. Tính tích phân mặt loại một I = ∫∫ 2 xds với S là phần...
1
www.tanbachkhoa.edu.vn
Biên son: Tiến s Đặng Văn Vinh
Thi gian làm bài: 90 phút.
Hình thc thi: T lun.
Thang đim: câu 1: 1 đim, các câu còn li: 1.5 đim.
Đề luyn tp s 11.
Câu 1. V khi
gii hn bi
2 2 2
2
x y z y
+ + ,
2 2
y x z
+
.
Câu 2. Trên mt phng
2 0
x y z
tìm đim sao cho tng khong cách t đó đim hai mt phng
3 6 0
x z
+ =
3 2 0
y z
+ =
là nh
nh
t.
Câu 3.
Kh
o sát s
h
i t
c
a chu
i s
3 3 3 2
1
(3 1)!
1 2 5
n
n
n
=
Câu 4.
Tìm mi
n h
i t
c
a chu
i l
ũ
y th
a
2
1
( 5) ( 2)
3 (2 1) 2
n n
n
n
x
n n
=
+
+ +
Câu 5.
Tính tích phân kép
2
D
I y x dxdy
=
, trong
đ
ó D là mi
n ph
ng gi
i
h
n b
i
1 1,0 2
x y
.
Câu 6.
Tính tích phân b
i ba
(
)
V
I y z dxdydz
= +
, trong
đ
ó V là v
t th
đượ
c gi
i h
n b
i
2 2 2 2 2 2
, 4, 2
z x y x y z x y
= + + = = + +
.
Câu 7.
Tính tích phân m
t lo
i hai
(2 )
S
I x y dydz
= +
, v
i S là ph
n m
t
2 2
z x y
= +
b
c
t b
i m
t
4
z
=
, phía trên theo h
ướ
ng tr
c Oz.
Đề luyn tp s 12.
Câu 1.
Tính
'
(1,1)
x
f
c
a hàm
2 2
( , ) 2 4
f x y x y
= +
và bi
u di
n hình h
c c
a
đạ
o hàm riêng
này nh
ư
là h
s
góc c
a ti
ế
p tuy
ế
n.
Câu 2.
Tìm gtln, gtnn c
a
3 3
( , ) 3
f x y x y xy
= +
trên mi
n
0 2, 1 2
x y
Câu 3.
Kh
o sát s
h
i t
c
a các chu
i s
:
1
( 1)
1
n
n
n
n
=
+
Câu 4.
Tìm bán kính h
i t
c
a chu
i lu
th
a
3 3
1
(2 1)( 3)
3 ln
n
n
n x
n n n
=
+
+
Câu 5.
Tính tích phân kép
{
}
max ,
D
I x y dxdy
=
, trong
đ
ó D là mi
n ph
ng gi
i h
n
b
i
0 4,0 4
x y
.
Câu 6.
Tính tích phân b
i ba
V
I xdxdydz
=
, trong
đ
ó V là v
t th
đượ
c gi
i h
n b
i
2 2 2 2 2
0, 4
x y z x y z
+ + + +
.
Câu 7.
Tính tích phân m
t lo
i hai
3 3 3
S
I x dydz y dxdz z dxdy
= + +
v
i S là m
t phía ngoài c
a v
t th
gi
i h
n b
i
2 2 2
,0 1
x z y y
+
.
Đề luyn tp s 13.
giải tích 2 - Trang 2
giải tích 2 - Người đăng: doanthanhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giải tích 2 9 10 669