Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích hàm nhiều biến

Được đăng lên bởi Giu-Se Xuân Nguyễn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------

Giải tích hàm nhiều biến

Chương 4: Tích phân bội ba

•

Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (4/2008)

dangvvinh@hcmut.edu.vn

Nội dung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.1 – Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba
0.2 – Tọa độ trụ
0.3 – Tọa độ cầu
0.4 – Ứng dụng hình học
0.5 – Ứng dụng cơ học

I. Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f  f ( x, y , z ) xác định trên vật thể đóng, bị chặn E
Chia E một cách tùy ý ra thành n khối nhỏ: E1 , E2 ,..., En .
Thể tích tương ứng mỗi khối V ( E1 ),V ( E2 ),...,V ( En ).
Trên mỗi khối Ei lấy tuỳ ý một điểm M i ( xi , yi , zi ).
n

Lập tổng Riemann: I n   f ( M i ) V ( Ei )
i 1

I  lim I n , không phụ thuộc cách chia E, và cách lấy điểm Mi
n

I   f ( x, y, z )dxdydz
E

được gọi là tích phân bội ba của f=f(x,y,z) trên khối E.

I. Định nghĩa, cách tính tích phân kép
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính chất của tích phân bội ba

1) Hàm liên tục trên một khối đóng, bị chặn, có biên là mặt trơn tùng khúc
thì khả tích trên miền này.
2) VE   dxdydz
E

3)   f ( x, y, z )dxdydz   f ( x, y, z )dxdydz
E

E

4)  ( f  g )dxdydz   f dxdydz   gdxdydz
E

E

E

5) Nếu E được chia làm hai khối E1 và E2 không dẫm lên nhau:
 fdxdydz   fdxdydz   fdxdydz
E

E1

E2

6) ( x, y, z )  E , f ( x, y, z )  g ( x, y, z )   f   g
E

E

Định lý (Fubini)

I   f ( x, y, z )dxdydz
E

Phân tích khối E:

z  z 2 ( x, y )

Chọn mặt chiếu là x0y.

Mặt phía dưới:

z  z1 ( x, y )

Mặt phía trên:

z  z 2 ( x, y )

Hình chiếu: Pr0 xy E  D
z  z1 ( x, y )
I   f ( x, y, z )dxdydz
E



  

z2 ( x , y )



D  z1 ( x , y )


f ( x, y, z )dz dxdy


Hình chiếu: D

Ví dụ
Tính tích phân bội ba I   ( x  z )dxdydz trong đó E là vật thể giới hạn bởi
E

x 2  y 2  1, z  2  x 2  y 2 , z  0
Hình chiếu của E xuống 0xy:
D : x2  y 2  1
2
2
Mặt phía trên: z2 ( x, y )  2  x  y

Mặt phía dưới: z  0
I






x  y 1 
2

2

2 x 2  y 2



0


( x  z )dz dxdy




z 2
I    xz  
2
x 2  y 2 1 

2 x 2  y 2

dxdy
0


...
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------
Giải tích hàm nhiều biến
Chương 4: Tích phân bội ba
Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (4/2008)
dangvvinh@hcmut.edu.vn
Giải tích hàm nhiều biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích hàm nhiều biến - Người đăng: Giu-Se Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Giải tích hàm nhiều biến 9 10 127