Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích nhiều biến

Được đăng lên bởi Ba Số Năm
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 5074 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC

BÙI XUÂN DIỆU

Bài Giảng
GIẢI

TÍCH

II

(lưu hành nội bộ)
CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BỘI, TÍCH PHÂN
PHỤ THUỘC THAM SỐ,

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG, TÍCH PHÂN MẶT, LÝ THUYẾT
TRƯỜNG

Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải

Hà Nội- 2009

MỤC
Mục lục .

LỤC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Chương 1 . Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học . . . . . . .

5

1

Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học phẳng . . . . . . . . . .
5
1.1
Phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong tại một điểm.
5
1.2
Độ cong của đường cong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3
Hình bao của họ đường cong phụ thuôc một tham số . . . . . . . . . .
7
2
Các ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học không gian . . . . . . . 10
2.1
Hàm véctơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2
Phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong cho dưới dạng tham số 10
2.3
Phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong. . . . . . . . . . . 11
2.4
Phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong cho dưới dạng giao của hai m
Chương 2 . Tích phân bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1

Tích phân kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Tính tích phân kép trong hệ toạ độ Descartes . .
1.3
Phép đổi biến số trong tích phân kép . . . . . . .
2
Tích phân bội ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Định nghĩa và tính chất . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Tính tích phân bội ba trong hệ toạ độ Descartes
2.3
Phương pháp đổi biến số trong tích phân bội ba .
3
Các ứng dụng của tích phân bội . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Tính diện tích hình phẳng . . . . . . . . . . . . .
3.2
Tính thể tích vật thể . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Tính diện tích mặt cong . . . . . . . . . . . . . .
Chương 3 . Tích phân phụ thuộc tham số. . . . . . . . .
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15
15
16
24
35
35
35
38
50
50
55
62
. 63

Tích phân xác định phụ thuộc tham số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63
63

1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC
BÙI XUÂN DIỆU
Bài Giảng
GII TÍCH II
(lưu hành nội bộ)
CÁC NG DNG CA PHÉP TÍNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BI, TÍCH PHÂN
PH THUC THAM S, TÍCH PHÂN ĐƯNG, TÍCH PHÂN MT, LÝ THUYT
TRƯNG
Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải
Nội- 2009
Giải tích nhiều biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích nhiều biến - Người đăng: Ba Số Năm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Giải tích nhiều biến 9 10 848