Ktl-icon-tai-lieu

giải tích số bằng maplab

Được đăng lên bởi Vân Vịt
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 9266 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Luận văn Thạc sĩ Toán học

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Đức Trọng

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Trang

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
NỘI DUNG ............................................................................................................ 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MATLAB ........................................ 5
1.1. TỔNG QUAN ............................................................................................. 5
1.1.1 Chương trình....................................................................................... 7
1.1.2 Dòng lệnh ........................................................................................... 7
1.1.3 Hàm số ............................................................................................... 8
1.1.4 Biến số................................................................................................ 9
1.2. MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN .......................................................................... 9
1.2.1 Lệnh gán ........................................................................................... 10
1.2.2 Các lệnh trên ma trận và vectơ .......................................................... 10
1.2.3 Các lệnh cấu trúc .............................................................................. 10
1.2.4 Vẽ hình ............................................................................................. 12
1.2.5 Một số lệnh khác ............................................................................... 13
1.2.6 Các dạng thức (format) biểu diễn số.................................................. 14
1.3. CÁC BÀI TOÁN ...................................................................................... 14
Bài 1.3.1 ..................................................................................................... 14
Bài 1.3.2 ..................................................................................................... 16
Bài 1.3.3 ..................................................................................................... 18
CHƯƠNG 2. ĐA THỨC TAYLOR .................................................................... 22
2.1. ĐA THỨC TAYLOR ................................................................................ 22
Ví dụ 2.1.1.................................................................................................. 23
Ví dụ 2.1.2.........................
Luận văn Thạc sĩ Toán học Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Đức Trọng
Học viên thực hiện: Nguyễn Vănm Đề tài: GIẢI SỐ BẰNG MATLAB
Trang 5
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Trang
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
NỘI DUNG ............................................................................................................ 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MATLAB ........................................ 5
1.1. TỔNG QUAN ............................................................................................. 5
1.1.1 Chương trình....................................................................................... 7
1.1.2 Dòng lệnh ........................................................................................... 7
1.1.3 Hàm số ............................................................................................... 8
1.1.4 Biến số ................................................................................................ 9
1.2. MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN .......................................................................... 9
1.2.1 Lệnh gán ........................................................................................... 10
1.2.2 Các lệnh trên ma trận và vectơ .......................................................... 10
1.2.3 Các lệnh cấu trúc .............................................................................. 10
1.2.4 Vẽ hình ............................................................................................. 12
1.2.5 Một số lệnh khác ............................................................................... 13
1.2.6 Các dạng thức (format) biểu diễn số.................................................. 14
1.3. CÁC BÀI TOÁN ...................................................................................... 14
Bài 1.3.1 ..................................................................................................... 14
Bài 1.3.2 ..................................................................................................... 16
Bài 1.3.3 ..................................................................................................... 18
CHƯƠNG 2. ĐA THỨC TAYLOR .................................................................... 22
2.1. ĐA THỨC TAYLOR ................................................................................ 22
Ví dụ 2.1.1 .................................................................................................. 23
Ví dụ 2.1.2 .................................................................................................. 24
giải tích số bằng maplab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải tích số bằng maplab - Người đăng: Vân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
giải tích số bằng maplab 9 10 192