Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích tổ hợp

Được đăng lên bởi thientrang140593-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung chính

GIẢI TÍCH TỔ HỢP
Bài giảng hôm nay trình bày các vấn đề sau:
Nguyên lí đếm cơ bản

Nguyễn Văn Thìn

Hoán vị
Tổ hợp

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC

Hệ số đa thức

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2013

Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

Tháng 9 năm 2013

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

1 / 21

Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Tháng 9 năm 2013

2 / 21

Nguyên lí đếm cơ bản

Nguyên lí đếm cơ bản
Nguyên lí đếm cơ bản
Giả sử hai phép thử được thực hiện. Khi đó nếu phép thử 1 có thể xảy
ra 1 trong m kết quả có thể và nếu, với mỗi kết quả của phép thử 1, có
n kết quả có thể của phép thử 2, thì có mn kết quả có thể của cả hai
phép thử.

Chứng minh.

Ví dụ 1
Một cộng đồng nhỏ gồm 10 phụ nữ, mỗi người có 3 người con. Nếu một
người phụ nữ và 1 người con của cô ấy được chọn làm người mẹ và
người con tiêu biểu của năm, thì có bao nhiêu cách chọn khác nhau có
thể?

Đánh số tất cả các khả năng của hai phép thử:
(1, 1),
(2, 1),
..
.

(1, 2),
(2, 2),

...,
...,

Gợi ý

(1, n)
(2, n)

10 × 3 = 30.

(m, 1), (m, 2), . . . , (m, n)

Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Tháng 9 năm 2013

3 / 21

Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Tháng 9 năm 2013

4 / 21

Nguyên lí đếm cơ bản mở rộng

Nguyên lí đếm cơ bản mở rộng
Ví dụ 2
Một loại bằng chứng chỉ được đặc trưng bởi một dãy gồm 7 kí tự,
trong đó 3 kí tự đầu là các chữ cái và 4 kí tự cuối là các chữ số. Hỏi có
tối đa bao nhiêu chứng chỉ?

Nguyên lí đếm cơ bản mở rộng
Nếu r phép thử được thực hiện sao cho phép thử đầu tiên có thể xảy ra
1 trong n1 kết quả; và nếu, với mỗi một trong n1 kết quả có thể này, có
n2 kết quả có thể của phép thử thứ hai; và nếu, với mỗi kết quả có thể
của hai phép thử đầu tiên, có n3 kết quả có thể của phép thử thứ ba;
và nếu . . . , thì có tổng cộng n1 × n2 × · · · × nr kết quả có thể của r
phép thử.

Gợi ý
26.26.26.10.10.10.10 = 175, 760, 000.

Ví dụ 3
Trong ví dụ 2, có bao nhiêu chứng chỉ nếu các kí tự và các số không
được trùng nhau?

Gợi ý
26.25.24.10.9.8.7 = 78, 624, 000.
Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Tháng 9 năm 2013

5 / 21

Phép hoán vị

Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học)

GIẢI TÍCH TỔ HỢP

Tháng 9 năm 2013

6 / 21

Phép hoán vị

Định nghĩa 1 (Hoán vị)
Giả sử ta có n phần tử khác nhau. Mỗi cách sắp xếp n phần tử này
thành 1 dãy có thứ tự được gọi là một hoán vị.

Ví dụ 4

Mệnh đề 1
Số các hoán vị khác nhau của n phần tử là n(n − 1)(n − 2) · · · 3.2.1 = n!.

Một người có 10 quyển sá...
GIẢI TÍCH TỔ HỢP
Nguyễn Văn Thìn
BỘ MÔN THỐNG TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
Tháng 9 năm 2013
Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học) GIẢI TÍCH TỔ HỢP Tháng 9 năm 2013 1 / 21
Nội dung chính
Bài giảng hôm nay trình y các vấn đề sau:
Nguyên đếm bản
Hoán vị
T hợp
Hệ số đa thức
Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học) GIẢI TÍCH TỔ HỢP Tháng 9 năm 2013 2 / 21
Nguyên đếm bản
Nguyên đếm bản
Giả sử hai phép thử được thực hiện. Khi đó nếu phép thử 1 thể xảy
ra 1 trong m kết quả thể và nếu, với mỗi kết quả của phép thử 1,
n kết quả thể của phép thử 2, thì mn kết quả thể của cả hai
phép thử.
Chứng minh.
Đánh số tất cả các khả năng của hai phép thử:
(1, 1), (1, 2), . . ., (1, n)
(2, 1), (2, 2), . . ., (2, n)
.
.
.
(m, 1), (m, 2), . .. , (m, n)
Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học) GIẢI TÍCH TỔ HỢP Tháng 9 năm 2013 3 / 21
Nguyên đếm bản
dụ 1
Một cộng đồng nhỏ gồm 10 ph nữ, mỗi người 3 người con. Nếu một
người ph nữ và 1 người con của y được chọn làm người mẹ và
người con tiêu biểu của năm, thì bao nhiêu cách chọn khác nhau
thể?
Gợi ý
10 × 3 = 30.
Nguyễn Văn Thìn (Khoa Toán Tin Học) GIẢI TÍCH TỔ HỢP Tháng 9 năm 2013 4 / 21
Giải tích tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích tổ hợp - Người đăng: thientrang140593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải tích tổ hợp 9 10 191